logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2564
  ระดับ ปวส. (ม.6/ต่างสาขา) สาขางาน เทคนิคยานยนต์ => สาขาวิชา เครื่องกล => ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 310108001 นายธนชัย ดนตรี ม.6 โรงเรียนพระนารายณ์ - 24-03-2021
  2 310108002 นายปฏิพัทธ์ สำแดงพันธ์ ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค - 24-03-2021
  3 310108003 นายศรัณย์ มูลมณี ม.6 โรงเรียนพัฒนานิคม - 24-03-2021
  4 310108004 นายธนากร อําไพ ม.6 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ - 24-03-2021
  5 310108005 นายจตุพร โม่งปราณีต ม.6 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ - 24-03-2021
  6 310108006 นายชลธาร ยืนยั่ง ม.6 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ - 25-03-2021
  7 310108008 นายภิรวุฒิ เงินกลม ม.6 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ - 26-03-2021
  8 310108009 นางสาวกรกนก พ.ประสิทธิ์ ม.6 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 26-03-2021
  9 310108010 นายราเชนทร์ เชษฐา ม.6 โรงเรียนทองเอนวิทยา - 26-03-2021
  10 310108011 นายอัครพนธ์ ชัยมั่ง ม.6 โรงเรียนปิยะบุตร์ - 26-03-2021
  11 310108012 นายนพคุณ ศูนย์ปาน ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย - 29-03-2021
  12 310108013 นายธนารัตน์ จันทร์สว่าง ม.6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี - 30-03-2021
  13 310108014 นายสิทธิภัทร แก้วสุก ม.6 โรงเรียนอินทร์บุรี - 30-03-2021
  14 310108015 นายนวพล ทะวะลี ม.6 โรงเรียนมงคลธรรมวัฒน์วิทยา - 02-04-2021
  15 310108016 นายกิตติพัทธ์ ลายทอง ม.6 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 07-04-2021
  16 310108017 นายอมรเทพ มาน้อย ม.6 โรงเรียนทรายมูลปริยัติวิทยา - 09-04-2021
  17 310108018 นายคุณากร พิไลยเกียรติ ม.6 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโคกสำโรง - 09-04-2021
  18 310108019 นายสุเทพ เซ้งเครือ ม.6 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 11-04-2021
  19 310108020 นายณัฐกรณ์ บัวสุวรรณ์ ม.6 โรงเรียนพัฒนานิคม - 14-04-2021
  20 310108021 นายภาคภูมิ จันครุฑ ม.6 โรงเรียนปิยะบุตร์ - 15-04-2021
  21 310108022 นายยศวิชญ์ เดชมา ม.6 โรงเรียนพระนารายณ์ - 19-04-2021
  22 310108023 นายภูมิภาค สายมาแก้ว ม.6 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 21-04-2021
  23 310108024 นายชลสิทธิ์ ศรีดามาส ม.6 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโคกสำโรง - 21-04-2021
  24 310108025 นายเอกนรินทร์ รักษาวงษ์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210801 สถาปัตยกรรม 22-04-2021
  25 310108026 นายธนวิชญ์ ออกแมน ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย - 22-04-2021
  26 310108027 นายสุภัคกัญจน์ คำมั่น ม.6 โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม - 22-04-2021
  27 310108028 นายกีรติ ศิริมากร ม.6 โรงเรียนพระนารายณ์ - 24-04-2021
  28 310108029 นายยศไกร ศัพทเสวี ม.6 โรงเรียนพระนารายณ์ - 24-04-2021
  29 310108030 นายอานนท์ จินสุยานนท์ ม.6 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 25-04-2021
  30 310108031 นางสาวยุพารัตน์ ปลื้มจิตต์ ม.6 โรงเรียนท่าเรือ (นิตยานุกูล) - 26-04-2021
  31 310108032 นายอนุชิต เพิ่มพร ม.6 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพัฒนานิคม - 27-04-2021
  32 310108033 นายภูมิ อาร์กาตอง ม.6 โรงเรียนสุธีวิทยา - 27-04-2021
  33 310108034 นายปาราเมศ มีเเก้ว ม.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา - 27-04-2021
  34 310108035 นายพิเชษฐ์ มั่นจิต ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210601 ช่างก่อสร้าง 27-04-2021
  35 310108036 นายณัฐพล ดำมุณี ม.6 โรงเรียนปิยะบุตร์ - 28-04-2021
  36 310108037 นายสุชานนท์ บัวน้อย ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี - 28-04-2021
  37 310108038 นายพุทธิพงษ์ สุขจ้อย ม.6 โรงเรียนพระนารายณ์ - 28-04-2021
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@hotmail.com
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083