logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2564
  ระดับ ปวส. (ปกติ (ตรงสาขา)) สาขางาน เทคนิคยานยนต์ สาขาวิชา เทคนิคเครื่องกล ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 310101001 นายอานันท์ หาญนอก ปวช. วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 24-03-2021
  2 310101002 นายพงศกร กลิ่นด้วง ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 24-03-2021
  3 310101003 นายกิตติพงษ์ ศิลปชัย ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 24-03-2021
  4 310101004 นายพงศ์ธร ชูวารี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 24-03-2021
  5 310101005 นายอัครพล อ่วมน้อย ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 24-03-2021
  6 310101006 นายวัชรากร ชาลีกุล ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 24-03-2021
  7 310101007 นายกิตปกรณ์ แนบเนียน ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 24-03-2021
  8 310101008 นายธนวัฒน์ เอมถมยา ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 24-03-2021
  9 310101009 นายกฤติน ปั้นศรีทอง ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 24-03-2021
  10 310101011 นายอนพัทย์ เพชรรัตน์ ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 24-03-2021
  11 310101012 นายอติกานต์ กิ่งไทร ปวช. วิทยาลัย​เทคโนโลยี​โปลิเทคนิค​ลานนาเชียงใหม่ 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 24-03-2021
  12 310101013 นายนฤบดินทร์ นพวงษ์ ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 24-03-2021
  13 310101014 นายณัฐภัทร เสือเผือก ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 25-03-2021
  14 310101016 นายพงศกร เผยศิริ ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 25-03-2021
  15 310101017 นายภัคพล พานิชย์เลิศอำไพ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 25-03-2021
  16 310101018 นายธีรภัทร น้ำใจดี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 25-03-2021
  17 310101019 นายกฤตภัค แดงสั้น ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 25-03-2021
  18 310101020 นายวรากรณ์ พินผ่อง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 26-03-2021
  19 310101021 นายปรีชา จำปาขาว ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 27-03-2021
  20 310101022 นายกฤษกร ศรีเนตร ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 27-03-2021
  21 310101023 นายพิพัฒน์ กลิ่นฟุ้ง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 30-03-2021
  22 310101025 นายธวัชพร พรมนิเลศ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 31-03-2021
  23 310101026 นายอิศรานุวัฒน์ นามศักดิ์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 03-04-2021
  24 310101027 นายพงษ์สวัสดิ์ ขันแข็ง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 03-04-2021
  25 310101028 นายรักชาติ สีบัวบาน ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 05-04-2021
  26 310101029 นายนันทภัทร์ อ่วมท่าวุ้ง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 07-04-2021
  27 310101030 นายธนบดี พลแสน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 07-04-2021
  28 310101031 นายอัษฎาวุธ มงคลเกาะ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 07-04-2021
  29 310101033 นายศราวุธ บุญเนียม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 10-04-2021
  30 310101034 นางสาวนนทอร มีกุล ปวช. โรงเรียนช่างฝีมือทหาร 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 14-04-2021
  31 310101036 นายภราดร นุ่มพินิจ ปวช. โรงเรียนโปลีเทคนิคลพบุรี 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 15-04-2021
  32 310101037 นายชยพล พ่วงวงค์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 17-04-2021
  33 310101038 นายนำชัย เฮงดี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 19-04-2021
  34 310101039 นายสิทธิชัย ชมวิจิตร ปวช. วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 20-04-2021
  35 310101040 นายพงศ์ภัค พิมพา ปวช. วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 20-04-2021
  36 310101041 นายเกรียงศักดิ์ จันทร์หอม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 21-04-2021
  37 310101042 นายวศิน ไชยบำรุง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 22-04-2021
  38 310101043 นายภานุวัฒน์ ทำลานดี ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 22-04-2021
  39 310101044 นายปฏิภาณ เปรมสำราญ ปวช. 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 23-04-2021
  40 310101045 นายพิทวัส กิรัมย์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 23-04-2021
  41 310101046 นายพงษ์ปัญญา มาละยะมาลี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 23-04-2021
  42 310101047 นายธนพล เผนโคกสูง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 24-04-2021
  43 310101048 นายสุธิพงษ์ พันธ์พรม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 24-04-2021
  44 310101050 นายธีระพิพัฒน์ มาสาย ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 25-04-2021
  45 310101051 นายสนธยา ต่ายจ่าย ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 27-04-2021
  46 310101052 นายธเนศ วิลาศ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 27-04-2021
  47 310101053 นายอัครพล นิลโชติ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 27-04-2021
  48 310101054 นายกรวิชญ์ สุขสม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 27-04-2021
  49 310101055 นายอวยพร กัณหวรรณ ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 28-04-2021
  50 310101056 นายปฏิพัทธ์ สังข์เงิน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 28-04-2021
  51 310101057 นายปิยชาติ ฉิมฉ่ำ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 28-04-2021
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@hotmail.com
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083