logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2564
  ระดับ ปวช. สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ ประเภทวิชา คหกรรม
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 2040401001 นางสาวนฤภร ชุนทอง ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 24-03-2021
  2 2040401002 นายภูมิพัฒน์ เต่าทอง ม.3 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว - 24-03-2021
  3 2040401003 นางสาวพิมพ์ประไพ ทิมดา ม.3 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว - 25-03-2021
  4 2040401004 นางสาวสุชัญญา ธรณี ม.3 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ - 25-03-2021
  5 2040401006 นางสาวอารียา ชื่นภักดี ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 25-03-2021
  6 2040401007 นางสาวอัญชลี ชำนิเขตการณ์ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 26-03-2021
  7 2040401008 นางสาวปาริชาติ สีหามงคล ม.3 โรงเรียนบ้านดอนแดง - 26-03-2021
  8 2040401009 นางสาวทิฆัมพร ศรีอำไพ ม.3 โรงเรียนพัฒนานิคม - 26-03-2021
  9 2040401010 นายมาณิตา พึ่งสอาด ม.3 โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย - 26-03-2021
  10 2040401011 นางสาวปภัสวรรณ ผลขวัญ ม.3 โรงเรียนพัฒนานิคม - 26-03-2021
  11 2040401012 นางสาวสิริกร สะแกทอง ม.3 โรงเรียนพัฒนานิคม - 27-03-2021
  12 2040401013 นางสาวชลธิชา หมอยา ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 29-03-2021
  13 2040401014 นายญาณเทพ สุขพานิช ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 29-03-2021
  14 2040401015 นางสาวณิชา ประสงค์ ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 05-04-2021
  15 2040401016 นางสาวจิวาลักษณ์ วงษ์เพ็ชร ม.3 โรงเรียนพรหมรังษี - 07-04-2021
  16 2040401017 นางสาววรรณรดา ฉันท์ผ่อง ม.3 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง - 08-04-2021
  17 2040401018 นายวรเชษฐ์ ถึงสุข ม.3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระพุทธบาท - 09-04-2021
  18 2040401019 นางสาวณัฐชานันท์ ทองอร่าม ม.3 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร - 10-04-2021
  19 2040401020 นางสาวไอรดา ทาสี ม.3 โรงเรียนบ้านโคกกร่าง - 10-04-2021
  20 2040401021 นางสาวกัณฐมณี พูลสวัสดิ์ ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม - 11-04-2021
  21 2040401022 นางสาวอัจฉราพร สัญชานันก์ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 14-04-2021
  22 2040401023 นายกิตติกานต์ ปัญญานวล ม.3 ม่วงไข่พิทยาคม - 16-04-2021
  23 2040401024 นางสาวจารุวรรณ ปู่เรือน ม.3 โรงเรียนสุธีวิทยา - 20-04-2021
  24 2040401025 นางสาวอมรศรี พันธ์ยา ม.3 โรงเรียนนารายณ์วิทยา - 26-04-2021
  25 2040401026 นางสาวนภาพร รัตนเกิด ม.3 โรงเรียนวัดตองปุ - 26-04-2021
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@hotmail.com
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083