logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2564
  ระดับ ปวช. สาขาวิชา ออกแบบนิเทศศิลป์ ประเภทวิชา ศิลปกรรม
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 2031901001 นางสาวปาณิสรา บุญมานำ ม.3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านหมี่ - 24-03-2021
  2 2031901002 นางสาวดวงพร ฉิมสุข ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 25-03-2021
  3 2031901003 นางสาวกัญจนพร กำทองดี ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 26-03-2021
  4 2031901004 นางสาวอุษณารีย์ พลเยี่ยม ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 27-03-2021
  5 2031901005 นางสาวบุญญาพร สิทธิถาวร ม.3 โรงเรียนสุธีวิทยา - 29-03-2021
  6 2031901006 นายภาสกร สุขสวัสดิ์ ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 29-03-2021
  7 2031901007 นายณัฐภูมิ นิ่มนวลรัตน์ ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 31-03-2021
  8 2031901008 นางสาวชลธิชา ทองคง ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 01-04-2021
  9 2031901009 นางสาวจินตนา แจ่มจำรัส ม.3 โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) - 09-04-2021
  10 2031901010 นางสาวธัญญรัตน์ เฉลิมวัฒน์ ม.3 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม - 20-04-2021
  11 2031901011 นางสาวสุธิดา กล่อมแก้ว ม.3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลพบุรี - 22-04-2021
  12 2031901012 นางสาวกัลยาณี พลเยี่ยม ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 23-04-2021
  13 2031901013 นางสาวอาทิตยา รัตนแสงศรี ม.3 โรงเรียนธงชัยในดีไตรวิเทศศึกษา - 27-04-2021
  14 2031901014 นางสาวณัฐวดี มูลสภา ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 27-04-2021
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@hotmail.com
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083