logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2564
  ระดับ ปวช. สาขาวิชา คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ประเภทวิชา ศิลปกรรม
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 2030801001 นายศุภวิช ไกรสมสาตร์ ม.3 โรงเรียนบางปะอิน (ราชานุเคราะห์ ๑) - 24-03-2021
  2 2030801002 นายจักรกฤษ โคตพรหม ม.3 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย - 24-03-2021
  3 2030801003 นายกฤษดา แช่มดี ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 24-03-2021
  4 2030801004 นางสาวนฤกานต์ ยาวุฒิ ม.3 โรงเรียนจำรัสวิทยา - 24-03-2021
  5 2030801005 นางสาวกมลชนก สายสุ่ม ม.3 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย - 24-03-2021
  6 2030801006 นางสาวมัณฑิตา พุฒหอม ม.3 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย - 24-03-2021
  7 2030801007 นายอนุภัทร ใจภักดี ม.3 โรงเรียนจำรัสวิทยา - 24-03-2021
  8 2030801008 นางสาวธิดา นัทธี ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 24-03-2021
  9 2030801009 นายเกียรติกุล ประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 24-03-2021
  10 2030801010 นายรังสิมัญต์ โหมดแดง ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 24-03-2021
  11 2030801011 นายก้องภพ ศรนิกร ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 24-03-2021
  12 2030801012 นายจิตรภณ เพ็ญภูมิ ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 24-03-2021
  13 2030801013 นายอำพล คลารัมย์ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 24-03-2021
  14 2030801014 นายลัทธพล บัวเพ็ชร์ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 24-03-2021
  15 2030801015 นางสาววราภรณ์ ธรรมศิริ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 25-03-2021
  16 2030801016 นายณฤพล อุ่นแก้ว ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 25-03-2021
  17 2030801017 นางสาวอภิญญา จันทร์ปาน ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 25-03-2021
  18 2030801018 นางสาววิภาวี ขาวงาม ม.3 โรงเรียนจำรัสวิทยา - 25-03-2021
  19 2030801019 นางสาวนันทพร คงมีเงิน ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 26-03-2021
  20 2030801020 นางสาวนาฎยา โสมเขียว ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี - 26-03-2021
  21 2030801021 นายเทพทัต คณะฤทธิ์ ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 26-03-2021
  22 2030801023 นายธีรเนตร ถนอมสุข ม.3 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา - 27-03-2021
  23 2030801024 นายสุทธิภัทร คำสอาด ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม - 27-03-2021
  24 2030801025 นายธนกร กล่อมใจ ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา - 27-03-2021
  25 2030801026 นายธนกร คำภูมี ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา - 28-03-2021
  26 2030801027 นายกลทีป์ สมงาม ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 28-03-2021
  27 2030801028 นายชนชล ศรีสุพรรณ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 28-03-2021
  28 2030801029 นายดุษฎี รัศมี ม.3 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม - 28-03-2021
  29 2030801030 นายอานัส นาครักษ์ ม.3 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา - 29-03-2021
  30 2030801031 นายวราโชติ ห้อยระย้า ม.3 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา - 29-03-2021
  31 2030801032 นายพุฒิพงศ์ ปั้งกระโทก ม.3 โรงเรียนพรหมรังษี - 29-03-2021
  32 2030801033 นายศุทธสิน บุญรอด ม.3 โรงเรียนโคกตูมวิทยา - 30-03-2021
  33 2030801034 นางสาวญาดา ภาคกินนร ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 30-03-2021
  34 2030801035 นายณัฐวุฒิ ตาทอง ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 30-03-2021
  35 2030801036 นายวิทวัฒน์ มีมา ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 30-03-2021
  36 2030801037 นายธวัชชัย จำรัสประเสริฐ ม.3 โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย - 30-03-2021
  37 2030801038 นายจักริน มีฤทธิ์ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 31-03-2021
  38 2030801039 นายสุวรรณภูมิ ศรีวงค์ษา ม.3 โรงเรียนพัฒนานิคม - 01-04-2021
  39 2030801040 นายอชิตะ เพียรวิชา ม.3 โรงเรียนรุ่งนิวัตวิทยา - 01-04-2021
  40 2030801041 นายอัศวิน ซื่อสัตย์ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 01-04-2021
  41 2030801042 นายกรดนัย จันทร์วุฒิยี ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 02-04-2021
  42 2030801043 นายวัฒนา สิงห์ดา ม.3 โรงเรียนโคกตูมวิทยา - 03-04-2021
  43 2030801044 นายพรรษวุฒิ นามอาญา ม.3 โรงเรียนจำรัสวิทยา - 04-04-2021
  44 2030801045 นายทัศน์พล เลิศวรงค์สถิต ม.3 โรงเรียนตะพานหิน - 04-04-2021
  45 2030801046 นางสาวณิชา เฉลยรูป ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 06-04-2021
  46 2030801047 นางสาวเปมิกา จันทร์ประเสริฐ ม.3 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย - 08-04-2021
  47 2030801048 นายอัจฉริยะ วงษ์ศร ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโคกสำโรง - 13-04-2021
  48 2030801049 นายกิมชิม เอี่ยมแย้ม ม.3 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ - 13-04-2021
  49 2030801050 นายณัฐกิตติ์ เงื่อนงาม ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 13-04-2021
  50 2030801051 นายสถาพร รุ่งเรือง ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 14-04-2021
  51 2030801052 นายวรายุทธ์ ศรีเมือง ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 15-04-2021
  52 2030801053 นายพงศกร เชียงคำ ม.3 โรงเรียนบางปะอิน (ราชานุเคราะห์ ๑) - 19-04-2021
  53 2030801054 นางสาวกนกอร ชนะภัย ม.3 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม - 20-04-2021
  54 2030801055 นายวัชรพล อ่อนชะอ่ำ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโคกสำโรง - 20-04-2021
  55 2030801057 นายเจษฎา ดวงแก้ว ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโคกสำโรง - 20-04-2021
  56 2030801058 นายกิตติพงษ์ บุตรรักษา ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโคกสำโรง - 20-04-2021
  57 2030801059 นายธนภณ ฐานิธรณ์ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 20-04-2021
  58 2030801060 นายปราโมทย์ แย้มแสง ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 20-04-2021
  59 2030801061 นายรัฐธรรมนูญ พูลศิริ ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 22-04-2021
  60 2030801062 นายบุญญฤทธิ์ อรุโณทัย ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 23-04-2021
  61 2030801063 นางสาวปภาวี สมสีดา ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 23-04-2021
  62 2030801064 นางสาวณัฐธิชา วงษ์บุตรดี ม.3 โรงเรียนจำรัสวิทยา - 23-04-2021
  63 2030801065 นายธุมากร ล้อมวงษ์ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 23-04-2021
  64 2030801066 นางสาวสุภาวรรณ บุญปัญโญ ม.3 โรงเรียนจำรัสวิทยา - 23-04-2021
  65 2030801067 นางสาวศรันย์ภัค เจียมแพ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 24-04-2021
  66 2030801069 นายอนุชิต เสลา ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโคกสำโรง - 24-04-2021
  67 2030801070 นายภูริทัต แก้วสง่า ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโคกสำโรง - 25-04-2021
  68 2030801071 นายชนะชัย อยู่ยงค์ ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด - 25-04-2021
  69 2030801072 นางสาวรัชดาวรรณ อินทวงศ์ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 26-04-2021
  70 2030801073 นางสาวพรทิพย์ พุกเกษม ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 26-04-2021
  71 2030801074 นายศิวัช เทียนทอง ม.3 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ - 26-04-2021
  72 2030801075 นายวันชาติ แซ่อื้อ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 27-04-2021
  73 2030801076 นางสาววิภาษณีย์ พรหมแพทย์ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 27-04-2021
  74 2030801077 นายพงศธร วงศ์สวาสดิ์ ม.3 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง - 27-04-2021
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@hotmail.com
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083