logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2564
  ระดับ ปวช. สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทวิชา พาณิชยกรรม
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 2020401001 นางสาวพรนภัส หนูคำ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 24-03-2021
  2 2020401002 นางสาวฉมาพร มาเพิ่มผล ม.3 โรงเรียนบ้านบางลี่ (สุขรัฐราษฎร์บำรุง) - 24-03-2021
  3 2020401003 นางสาววิมพ์วิภา สะท้านวัตร ม.3 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 24-03-2021
  4 2020401004 นายธนวัตน์ ทองเกิด ม.3 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 24-03-2021
  5 2020401005 นางสาวลักษมี คำแป ม.3 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 24-03-2021
  6 2020401006 นายธวัชชัย มิขันหมาก ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 24-03-2021
  7 2020401007 นายธนพัฒน์ แหวนทองคำ ม.3 โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท - 24-03-2021
  8 2020401008 นางสาวปัญญกร ฉิมช้าง ม.3 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม - 24-03-2021
  9 2020401009 นางสาวสุจิรา สุวรรณเพ็ชร ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 24-03-2021
  10 2020401010 นางสาวเบญจวรรณ สีหาชารี ม.3 โรงเรียนพระวรสาร - 24-03-2021
  11 2020401011 นางสาวพรรณปพร เหมจะตุรัส ม.3 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า - 24-03-2021
  12 2020401012 นายอัสนี เอื้อสลุง ม.3 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา - 24-03-2021
  13 2020401013 นายวชิรวิชญ์ บุญทา ม.3 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 24-03-2021
  14 2020401014 นางสาวศิรประภา สังเกตุ ม.3 โรงเรียนบ้านชีวิทยา - 24-03-2021
  15 2020401015 นางสาวธุวพร ยืนทน ม.3 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 24-03-2021
  16 2020401016 นางสาวสุธิมา ทรัพย์เจียม ม.3 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า - 24-03-2021
  17 2020401017 นางสาวทิพรัตน์ สถาพรธนาสิน ม.3 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ - 24-03-2021
  18 2020401018 นางสาวพิชาภรณ์ ทานน้ำ ม.3 โรงเรียนพัฒนานิคม - 24-03-2021
  19 2020401019 นางสาวสุธิศา ขันธะสุโข ม.3 โรงเรียนพัฒนานิคม - 24-03-2021
  20 2020401020 นางสาวนริศรา ช่างกลึง ม.3 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย - 24-03-2021
  21 2020401021 นายภัทรพล สารสิงห์ ม.3 โรงเรียนจำรัสวิทยา - 24-03-2021
  22 2020401022 นางจิราวรรณ เพ็ชรดี ม.3 โรงเรียนบ้านยางโทน - 24-03-2021
  23 2020401023 นางสาวยุพารัตน์ ทองสุก ม.3 โรงเรียนบ้านยางโทน - 24-03-2021
  24 2020401024 นางสาวกาญจ์ณภรณ์ มหาโยธี ม.3 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ - 24-03-2021
  25 2020401025 นายธนกฤต ลอดเลิศ ม.3 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ - 25-03-2021
  26 2020401026 นางสาวุศุฑามาศ แฟงขุนทด ม.3 โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ - 25-03-2021
  27 2020401027 นางสาวกันยารัตน์ ทองดี ม.3 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย - 25-03-2021
  28 2020401028 นางสาวอรัญญา นามเพ็ชร ม.3 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี - 25-03-2021
  29 2020401029 นายบุญมี เพียรจำ ม.3 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย - 25-03-2021
  30 2020401030 นางสาวธิดารัตน์ โพธิ์เย็น ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 26-03-2021
  31 2020401031 นางสาวจันทรนิภา ส่งเสริม ม.3 โรงเรียนราษฏร์บำรุงศิลป์ - 26-03-2021
  32 2020401032 นางสาวภัคจิรา สุขเกษม ม.3 โรงเรียนพรหมรังษี - 26-03-2021
  33 2020401033 นางสาวธนพร นกเล็ก ม.3 โรงเรียนรุ่งนิวัตวิทยา - 26-03-2021
  34 2020401034 นางสาวอัจฉริยา หอมเทศ ม.3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลพบุรี - 27-03-2021
  35 2020401035 นางสาววิลาสิณี ชมภูพวง ม.3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลพบุรี - 27-03-2021
  36 2020401036 นายปฏิภาณ ธาราฉัตร ม.3 โรงเรียนพระวรสาร - 27-03-2021
  37 2020401037 นางสาววิชญาพร นวลจันทร์ ม.3 โรงเรียนดงตาลวิทยา - 28-03-2021
  38 2020401038 นายณัทพงษ์ ภาเจริญ ม.3 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา - 28-03-2021
  39 2020401039 นางสาวเขมจิรา เขียวน้อย ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 28-03-2021
  40 2020401040 นางสาวสุรวดี บุญมี ม.3 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 28-03-2021
  41 2020401041 นายธนทัต สนนาค ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 28-03-2021
  42 2020401042 นางสาวบุษบา เข็มหล่ำ ม.3 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า - 28-03-2021
  43 2020401043 นางสาวพิมพนิภา พรมเนตร ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 28-03-2021
  44 2020401044 นางสาววัชรธิดา โตเจริญ ม.3 โรงเรียนพัฒนานิคม - 29-03-2021
  45 2020401045 นางสาวิพิมพ์ชนก อินทร์จันทร์ ม.3 โรงเรียนสาธิตมาหาวิทยาลัยราชฎัชเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาท - 29-03-2021
  46 2020401046 นางสาวพรพิมล อิ่มสมัย ม.3 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย - 29-03-2021
  47 2020401047 นางสาวนัจกร ปะศิริ ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์) - 30-03-2021
  48 2020401048 นางสาวจีรวรรณ แจ่มมณี ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์) - 30-03-2021
  49 2020401053 นางสาวสุธาสินี ทาบุตร ม.3 โรงเรียนสุธีวิทยา - 30-03-2021
  50 2020401054 นางสาวณัฐณิชา หยกประดิษฐ์ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 31-03-2021
  51 2020401055 นางสาวภัทราภรณ์ ทองยอด ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 01-04-2021
  52 2020401056 นางสาวภควดี สอนรัตน์ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 01-04-2021
  53 2020401057 นางสาวณิติยา เสือเทศ ม.3 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา - 01-04-2021
  54 2020401058 นางสาวกมลพรรณ คูณกระทา ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 01-04-2021
  55 2020401059 นางสาวนภาพรรณ มีธะระ ม.3 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร - 02-04-2021
  56 2020401060 นางสาวศิรพัสตร์ นานจันทร์ ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์) - 03-04-2021
  57 2020401061 นางสาวสราศินี แสงนุ้ย ม.3 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 04-04-2021
  58 2020401062 นางสาวรัตนาภรณ์ ล้วนพร ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์) - 05-04-2021
  59 2020401063 นางสาวยุพา สุขัง ม.3 โรงเรียนสารวิทยา - 05-04-2021
  60 2020401064 นางสาวนิตยา บุญมา ม.3 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ - 07-04-2021
  61 2020401065 นางสาวจิดาภา นุ่มมณี ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 07-04-2021
  62 2020401066 นางสาวพิชญา วงษ์เกษียร ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 08-04-2021
  63 2020401067 นายทิวา รื่นภาคราบ ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 08-04-2021
  64 2020401068 นางสาววรรณพร ยิ้มพ่วง ม.3 โรงเรียนดงตาลวิทยา - 09-04-2021
  65 2020401069 นางสาวผุสดี กิติพันธ์ ม.3 โรงเรียนบ้านปากนาสวน - 09-04-2021
  66 2020401070 นางสาวณัฐวิกรานต์ ปรีดีจิตร์ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 10-04-2021
  67 2020401071 นางสาวประภาพร แผ่นทอง ม.3 โรงเรียนโคกสำโรง - 11-04-2021
  68 2020401072 นายกิจจา เทศพุ่ม ม.3 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ - 12-04-2021
  69 2020401073 นางสาวณัฐณิชา สินธุสุวรรณ์ ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม - 12-04-2021
  70 2020401074 นายภูมิภัทร ศิริคุณ ม.3 โรงเรียนพัฒนานิคม - 14-04-2021
  71 2020401075 นางสาวพัฒน์นรี จิณฐเศรษฐ์ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 14-04-2021
  72 2020401076 นางสาวกัญญาภัค พื้นบาท ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 16-04-2021
  73 2020401077 นางสาวกัลยาณี นาลา ม.3 โรงเรียนศรีมหาโพธิ - 16-04-2021
  74 2020401078 นางสาวทัศนีย์ บุญคุ้ม ม.3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโคกสำโรง - 17-04-2021
  75 2020401079 นางสาวศรัณย์พร ศรีอ่อน ม.3 โรงเรียนพัฒนานิคม - 17-04-2021
  76 2020401080 นางสาวศศิวิมล นาคประเสริฐ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 19-04-2021
  77 2020401081 นางสาวสิริยากร สีสังข์ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 20-04-2021
  78 2020401082 นางสาวสุพัตรา เกตุยา ม.3 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง - 20-04-2021
  79 2020401083 นางสาวพภัสสรณ์ พูลสวัสดิ์ ม.3 โรงเรียนบ้านสระเตย - 20-04-2021
  80 2020401084 นางสาวประทานพร นามวิเศษ ม.3 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม - 23-04-2021
  81 2020401085 นางสาวกรรภิรมณ์ ชูมะณี ม.3 โรงเรียนวิทยาลัยนาฎศิลปลพบุรี - 23-04-2021
  82 2020401086 นางสาวเดือนเพ็ญ ศรีไพร ม.3 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 23-04-2021
  83 2020401087 นางสาวศิริพร รัตนศิลป์ ม.3 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม - 23-04-2021
  84 2020401088 นางสาวกัญญาวีร์ สว่างดาว ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 24-04-2021
  85 2020401089 นางสาวศิริรัตน์ ศิริวงศ์วัฒน์ ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัว - 24-04-2021
  86 2020401090 นางสาววริศรา เสงี่ยมวรกุล ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 25-04-2021
  87 2020401091 นายณัฐวุฒิ เขียนสอาด ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 26-04-2021
  88 2020401092 นางสาวอริศรา แก่นสาร ม.3 โรงเรียนจำรัสวิทยา - 27-04-2021
  89 2020401093 นางสาวญาณิกา ขวาคำ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 27-04-2021
  90 2020401094 นางสาวหทัยชนก กล้าจอหอ ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี - 27-04-2021
  91 2020401095 นางสาวพัชราภา กลั่นฉาย ม.3 โรงเรียนช่องแคพิทยาคม - 27-04-2021
  92 2020401096 นายฐิติกร บุญยศ ม.3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลพบุรี - 27-04-2021
  93 2020401097 นางสาวณัฏฐณิชา ชมเพ็ง ม.3 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1 - 28-04-2021
  94 2020401098 นางสาวกชกร พวงจำปี ม.3 โรงเรียนบ้านบางลี่ (สุขรัฐราษฎร์บำรุง) - 28-04-2021
  95 2020401099 นางสาวภัทรวดี ทองอร่าม ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 28-04-2021
  96 2020401100 นางสาววราภรณ์ เทศถมยา ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 28-04-2021
  97 2020401101 นายสรยุทธ จาดกลาง ม.3 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ - 28-04-2021
  98 2020401102 นายกิตติวัฒน์ วงษ์ยืน ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโคกสำโรง - 28-04-2021
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@hotmail.com
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083