logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2564
  ระดับ ปวช. สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์ ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 2012801001 นายกรภัทร์ เขียนสอาด ม.3 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ - 24-03-2021
  2 2012801002 นายอภิวัฒน์ โพธิ์สุ่ม ม.3 โรงเรียนวัดพรหมเกษร - 24-03-2021
  3 2012801003 นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลพราหมณ์ ม.3 โรงเรียนโคกลำพานวิทยา - 24-03-2021
  4 2012801004 นายภูมิพัฒน์ บุญอำพล ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 25-03-2021
  5 2012801005 นายศิริวัฒน์ จิตรแจ้ง ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 26-03-2021
  6 2012801006 นายพิสิษฐ์ ชอบแก้ว ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 26-03-2021
  7 2012801007 นายรัฐภูมิ เงินพันธ์ ม.3 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 27-03-2021
  8 2012801008 นายศิวนาถ บัวอินทร์ ม.3 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 28-03-2021
  9 2012801009 นายภาณุพงษ์ เชิดฉัน ม.3 โรงเรียนตะพานหิน - 29-03-2021
  10 2012801010 นายธนพนธ์ ยิ้มพักตร์ ม.3 โรงเรียนเสรีศึกษา - 29-03-2021
  11 2012801011 นายดรุณ อินทรวงษ์ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 31-03-2021
  12 2012801012 นายโชคอัมพร รัตน์นาคิน ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) - 03-04-2021
  13 2012801013 นายธนวัฒน์ เหลาพรม ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 15-04-2021
  14 2012801014 นายนาธาน บุญสุภาพ ม.3 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง - 16-04-2021
  15 2012801015 นายธวัชชัย ปิ่นศิริ ม.3 โรงเรียนบ้านโคกกร่าง - 17-04-2021
  16 2012801016 นายการัณยภาส มานะกุล ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 17-04-2021
  17 2012801017 นายนิติธร อุ่นอ่อน ม.3 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา - 18-04-2021
  18 2012801018 นายเทพทัต ดวงดี ม.3 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ - 22-04-2021
  19 2012801019 นางสาวพิมพ์ชนก พิษถา ม.3 โรงเรียนสวนแตงวิทยา - 26-04-2021
  20 2012801020 นางสาวนัชชา แก้วรอด ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 28-04-2021
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@hotmail.com
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083