logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2564
  ระดับ ปวช. สาขาวิชา ยานยนต์ ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 2010109001 นายชิษณุพงศ์ สินพันธุ์ ม.3 โรงเรียนวัดถนนแค - 24-03-2021
  2 2010109002 นายธีรโชติ มีธุ ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 24-03-2021
  3 2010109003 นายกิตติศักดิ์ วิเลปนะ ม.3 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม - 24-03-2021
  4 2010109004 นายจิณณวัตร สวนสุข ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 24-03-2021
  5 2010109005 นายสรนันท์ จันทร์มี ม.3 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ - 24-03-2021
  6 2010109006 นายธีรภัทร สุระโชติ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 25-03-2021
  7 2010109007 นายธนาวุฒิ มั่นคง ม.3 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ - 25-03-2021
  8 2010109008 นายธนากร สุดใจ ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 25-03-2021
  9 2010109009 นายอภิชัย ดีดา ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 25-03-2021
  10 2010109010 นายนฤนาถ อุณสิริ ม.3 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ - 26-03-2021
  11 2010109011 นายณัฐลักษณ์ ศรีศิริ ม.3 โรงเรียนบ้านสระเตย - 26-03-2021
  12 2010109012 นายไชยกร ญาณโอสถ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 27-03-2021
  13 2010109014 นายจิรภัทร ศรีทอง ม.3 โรงเรียนบ้านสระเตย - 28-03-2021
  14 2010109015 นายสิทธิพล แสงศรี ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 30-03-2021
  15 2010109016 นายวิทวัส หยดย้อย ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 30-03-2021
  16 2010109017 นายณตยศ มีแก้ว ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 01-04-2021
  17 2010109018 นายฐิติพงศ์ แก้วอ่อน ม.3 โรงเรียนโคกตูมวิทยา - 02-04-2021
  18 2010109019 นายนัทธี เกิดหลำ ม.3 โรงเรียนสาธิตมาหาวิทยาลัยราชฎัชเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาท - 05-04-2021
  19 2010109020 นายกฤดิชาญ เผือกผ่อง ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) - 06-04-2021
  20 2010109021 นายมนธชัย จำเริญรื่น ม.3 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม - 10-04-2021
  21 2010109022 นายโชติภณ ศรีธรรม ม.3 โรงเรียนบ้านหนองเต่า - 16-04-2021
  22 2010109023 นายสิทธิโชค ระวังการ ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 18-04-2021
  23 2010109024 นายปีรติ พุทธิษา ม.3 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม - 19-04-2021
  24 2010109025 นายคมชาญ ชอบธรรม ม.3 โรงเรียนปิยะบุตร์ - 20-04-2021
  25 2010109026 นายทัตธน อินโต ม.3 โรงเรียนบางระจันวิทยา - 24-04-2021
  26 2010109027 นายชินาธิป สิทธิเวช ม.3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลพบุรี - 28-04-2021
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@hotmail.com
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083