logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


   

  ปฏิทินกำหนดการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเป็นกรณีพิเศษ (Quota)

  ลำดับ รายการ วัน เดือน ปี
  ระดับ ปวช. ระดับ ปวส./ปริญญาตรี
  1 ประกาศรับสมัคร ภายใน
  18 ธันวาคม 2563
  ภายใน
  18 ธันวาคม 2563
  2 - นักเรียนนักศึกษาที่ต้องการสมัครขอรับ key code จากงานแนะแนวของโรงเรียน/แผนกวิชาที่สังกัด
  แล้วกรอกใบสมัครและข้อมูลในระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://admission.lbtech.ac.th 
  ถ้านักเรียนนักศึกษาไม่กรอกใบสมัครและข้อมูลในระบบออนไลน์ วิทยาลัยฯ ถือว่านักเรียนนักศึกษา
  สละสิทธิ์การเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ (Quota) ของวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
  21 ธันวาคม 2563
  ถึง
  8 กุมภาพันธ์ 2564

  ตลอด 24 ชั่วโมง
  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  21 ธันวาคม 2563
  ถึง
  8 กุมภาพันธ์ 2564
  ตลอด 24 ชั่วโมง
  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  3 สถานศึกษา ส่งเอกสารหมายเลข 1 - 3 พร้อมหลักฐานและเงินค่าสมัครถึงฝ่ายวิชาการ
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  (คลิกดูตัวอย่างเอกสารหมายเลข 1 - 3 )
  ภายใน
  11 กุมภาพันธ์ 2564
  ภายใน
  11 กุมภาพันธ์ 2564
  4 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ (Quota) ทางเว็บไซต์ http://admission.lbtech.ac.th 23 กุมภาพันธ์ 2564
  เวลา 18.00 น.
  23 กุมภาพันธ์ 2564
  เวลา 18.00 น.
  5 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีส่งหนังสือราชการแจ้งรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ (Quota)  ถึงแผนกวิชา/สถานศึกษาที่สังกัด ภายใน
  25 กุมภาพันธ์ 2564
  ภายใน
  25 กุมภาพันธ์ 2564
  6 นักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้พิมพ์บัตรลงทะเบียนจากเว็บไซต์ http://admission.lbtech.ac.th พร้อมทั้งชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือแอพพลิเคชันทุกธนาคาตามจำนวนเงินและหมายเลข Comp Code ที่ระบุ
  • ระดับ ปวช. ชำระเงินค่าลงทะเบียน ประมาณ 3,200 บาท
  • ระดับ ปวส. ชำระเงินค่าลงทะเบียน ประมาณ 7,000 บาท
  • ระดับปริญญาตรี ชำระเงินค่าลงทะเบียน ประมาณ 10,000 บาท
  ก่อนวันที่
  28 กุมภาพันธ์ 2564
  ก่อนวันที่
  28 กุมภาพันธ์ 2564
  7 นักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้พิมพ์สัญญาค้ำประกันและใบมอบตัว จากเว็บไซต์ http://admission.lbtech.ac.th แล้วนำผู้ปกครองมาประชุมและมอบตัว ที่วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ตามกำหนดดังนี้

  7.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ/ศิลปกรรม/คหกรรม/อุตสาหกรรมท่องเที่ยว/เทคโนโลยีสารสนเทศ

  7.2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

  2 มีนาคม 2564


  เวลา 08.00 น.


  เวลา 12.00 น.
  3 มีนาคม 2564


  เวลา 08.00 น.


  เวลา 08.00 น.
  8 นักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรับชุดนักเรียนนักศึกษาและ อุปกรณ์การเรียน ที่วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ตามกำหนดดังนี้

  8.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ/ศิลปกรรม/คหกรรม/อุตสาหกรรมท่องเที่ยว/เทคโนโลยีสารสนเทศ

  8.2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

  2 มีนาคม 2564

  เวลา 12.00 น.


  เวลา 08.00 น.
  3 มีนาคม 2564

  เวลา 12.00 น.


  เวลา 12.00 น.
  9 ปฐมนิเทศ/ตรวจสุขภาพ แจ้งให้ทราบ
  ในวันรายงานตัว
  แจ้งให้ทราบ
  ในวันรายงานตัว
  10 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 17 พฤษภาคม 2564 17 พฤษภาคม 2564
  หมายเหตุ : ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามปฏิทินที่กำหนด ถ้าไม่ปฏิบัติตามกำหนดวันและเวลาในปฏิทินจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษา
  ที่วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีโดยไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ.
   
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@hotmail.com
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083