logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2564

  ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 8 มรกราคม 2564

  ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

  ที่ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จัดการ
  1 [2010101]  ช่างยนต์ 84 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  2 [2010109]  จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ 25 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  3 [2010201]  ช่างกลโรงงาน 50 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  4 [2010301]  ช่างเชื่อมโลหะ 25 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  5 [2010401]  ช่างไฟฟ้า 111 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  6 [2010501]  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 62 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  7 [2010601]  ช่างก่อสร้าง 55 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  8 [2010801]  สถาปัตยกรรม 43 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  9 [2011101]  ช่างซ่อมบำรุง 18 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  10 [2012701]  เมคคาทรอนิกส์ 28 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  11 [2012801]  เทคนิคคอมพิวเตอร์ 34 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  12 [2020101]  การบัญชี 87 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  13 [2020201]  การตลาด 62 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  14 [2020401]  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 103 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  15 [2030201]  การออกแบบ 13 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  16 [2030801]  คอมพิวเตอร์กราฟฟิก 118 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  17 [2031901]  ออกแบบนิเทศศิลป์ 14 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  18 [2040401]  อาหารและโภชนาการ 49 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  รวม 981  

  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. ระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

  ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 8 มรกราคม 2564

  ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

  ที่ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จัดการ
  1 [310101]  งานเทคนิคยานยนต์ 57 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  2 [310201]  งานแม่พิมพ์โลหะ - -
  3 [310202]  งานเครื่องมือกล 11 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  4 [310301]  งานเทคโนโลยีงานเชื่อม ฯ - -
  5 [310401]  งานไฟฟ้าควบคุม 64 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  6 [310502]  งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 26 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  7 [310601]  งานก่อสร้าง 15 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  8 [311101]  งานติดตั้งและบำรุงรักษา 7 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  9 [312701]  งานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 16 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  10 [312801]  งานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 25 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  11 [320101]  งานการบัญชี 107 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  12 [320201]  งานการตลาด 12 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  13 [320401]  งานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 39 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  14 [340401]  งานอาหารและโภชนาการ 23 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  รวม 402  

  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. ระบบ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2564

  ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 8 มรกราคม 2564

  ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

  ที่ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จัดการ
  1 [310108]  งานเทคนิคยานยนต์ 9 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  2 [310208]  งานเครื่องมือกล 17 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  3 [310408]  งานไฟฟ้าควบคุม 26 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  4 [310508]  งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 13 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  5 [310608]  งานก่อสร้าง 8 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  6 [311108]  งานติดตั้งและบำรุงรักษา 26 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  7 [312807]  งานคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย - -
  8 [312808]  งานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 11 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  9 [320108]  งานการบัญชี 35 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  10 [320407]  งานโมบายแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) - -
  11 [320408]  งานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 6 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  12 [321408]  งานการจัดการโลจิสติกส์ 29 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  13 [340408]  งานอาหารและโภชนาการ 2 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  14 [390108]  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 37 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  รวม 219  

  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. ระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2564

  ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 8 มรกราคม 2564

  ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

  ที่ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จัดการ
  1 [310109]  งานเทคนิคยานยนต์ 13 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  2 [310110]  งานเทคนิคยานยนต์  (ฺBENZ ม.6) - -
  3 [310111]  งานเทคนิคยานยนต์ (ฺBENZ) 3 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  4 [310209]  งานเครื่องมือกล 5 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  5 [310409]  งานไฟฟ้าควบคุม 9 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  6 [310509]  งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 15 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  7 [310609]  งานก่อสร้าง 19 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  8 [311109]  งานติดตั้งและบำรุงรักษา 1 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  9 [320209]  งานการตลาด 15 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  10 [320409]  งานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 10 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  11 [321409]  งานการจัดการโลจิสติกส์ 27 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  12 [340609]  งานการจัดการคหกรรมเพื่อการโรงแรม 9 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  13 [370109]  งานการโรงแรม 3 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  รวม 129  

  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปริญญาตรี ระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2564

  ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 8 มรกราคม 2564

  ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

  ที่ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จัดการ
  1 [410409]  งานเทคโนโลยีไฟฟ้า 2 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  2 [410609]  งานเทคโนโลยีการก่อสร้าง 11 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  3 [420109]  งานเทคโนโลยีการบัญชี 40 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  4 [420209]  งานเทคโนโลยีการตลาด 4 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  รวม 57  

  ยอดสมัครทั้งหมด = 1,788 คน

  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@hotmail.com
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083