logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2565

  ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 14 มกราคม 2565

  ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

  ที่ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จัดการ
  1 [2010101]  ช่างยนต์ 83 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  2 [2010102]  จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ 18 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  3 [2010201]  ช่างกลโรงงาน 63 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  4 [2010301]  ช่างเชื่อมโลหะ 14 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  5 [2010401]  ช่างไฟฟ้า 106 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  6 [2010501]  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 48 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  7 [2010601]  ช่างก่อสร้าง 55 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  8 [2010801]  สถาปัตยกรรม 29 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  9 [2011101]  ช่างซ่อมบำรุง 28 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  10 [2012701]  เมคคาทรอนิกส์ 34 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  11 [2012801]  เทคนิคคอมพิวเตอร์ 49 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  12 [2020101]  การบัญชี 82 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  13 [2020201]  การตลาด 94 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  14 [2020401]  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 127 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  15 [2030201]  การออกแบบ 12 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  16 [2030801]  คอมพิวเตอร์กราฟฟิก 89 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  17 [2031901]  ออกแบบนิเทศศิลป์ 11 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  18 [2040401]  อาหารและโภชนาการ 63 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  19 [2090101]  เทคโนโลยีสารสนเทศ - -
  รวม 1005  

  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. ระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

  ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 14 มกราคม 2565

  ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

  ที่ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จัดการ
  1 [3010101]  งานเทคนิคยานยนต์ 42 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  2 [3010201]  งานเครื่องมือกล 13 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  3 [3010301]  งานเทคโนโลยีงานเชื่อม ฯ 6 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  4 [3010401]  งานไฟฟ้าควบคุม 82 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  5 [3010501]  งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 36 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  6 [3010601]  งานก่อสร้าง 33 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  7 [3011101]  งานเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม 22 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  8 [3012701]  งานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 20 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  9 [3012801]  งานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 21 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  10 [3020101]  งานการบัญชี 91 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  11 [3020201]  งานการตลาด 31 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  12 [3020401]  งานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 31 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  13 [3040401]  งานอาหารและโภชนาการ 10 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  รวม 438  

  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. ระบบ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2565

  ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 14 มกราคม 2565

  ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

  ที่ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จัดการ
  1 [3010108]  งานเทคนิคยานยนต์ 9 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  2 [3010208]  งานเครื่องมือกล 6 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  3 [3010308]  งานเทคโนโลยีงานเชื่อม ฯ 2 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  4 [3010408]  งานไฟฟ้าควบคุม 29 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  5 [3010508]  งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 9 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  6 [3010608]  งานก่อสร้าง 9 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  7 [3011108]  งานเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม 15 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  8 [3012807]  งานคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 26 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  9 [3012808]  งานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 11 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  10 [3020108]  งานการบัญชี 19 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  11 [3020407]  งานโมบายแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 4 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  12 [3020408]  งานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 15 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  13 [3021408]  งานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 55 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  14 [3040408]  งานอาหารและโภชนาการ 11 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  15 [3090108]  งานนักพัฒนาซอฟต์แวร์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 6 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  รวม 226  

  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. ระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2565

  ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 14 มกราคม 2565

  ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

  ที่ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จัดการ
  1 [3010109]  งานเทคนิคยานยนต์ 27 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  2 [3010209]  งานเครื่องมือกล 14 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  3 [3010409]  งานไฟฟ้าควบคุม 35 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  4 [3010509]  งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 7 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  5 [3010609]  งานก่อสร้าง 12 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  6 [3011109]  งานเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม 2 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  7 [3012709]  งานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ - -
  8 [3020209]  งานการตลาด 17 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  9 [3020409]  งานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 20 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  10 [3021409]  งานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 40 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  11 [3040609]  งานการจัดการคหกรรมเพื่อการโรงแรม 10 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  12 [3070109]  งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (การโรงแรม) 15 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  รวม 199  

  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปริญญาตรี ระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2565

  ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 14 มกราคม 2565

  ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

  ที่ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จัดการ
  1 [4010409]  งานเทคโนโลยีไฟฟ้า 10 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  2 [4010609]  งานเทคโนโลยีการก่อสร้าง 7 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  3 [4020109]  งานการบัญชี 17 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  4 [4020209]  งานการตลาด 4 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  5 [4090109]  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ - -
  รวม 38  

  ยอดสมัครทั้งหมด = 1,906 คน

  webmaster E-mail : [email protected] || Admin Email : [email protected]
  ผู้พัฒนาระบบ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083