logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  กรุณาเลือกจังหวัดที่ต้องการค้นหา

  ที่ สถานศึกษา ตำบล อำเภอ จังหวัด จำนวนผู้สมัคร เพิ่มเติม
  1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 0 -
  2 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 0 -
  3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร โพแตง บางไทร พระนครศรีอยุธยา 0 -
  4 วิทยาลัยการอาชีพเสนา บ้านแถว เสนา พระนครศรีอยุธยา 0 -
  5 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา ธนู อุทัย พระนครศรีอยุธยา 0 -
  6 วิทยาลัยการอาชีพมหาราช บ้านขวาง มหาราช พระนครศรีอยุธยา 0 -
  7 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ตลาดหลวง เมืองอ่างทอง อ่างทอง 0 -
  8 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง บางเจ้าฉ่า โพธิ์ทอง อ่างทอง 0 -
  9 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ศาลเจ้าโรงทอง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 0 -
  10 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี 710 [ หมายเลข 1 ]
  11 วิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรี ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี 1 [ หมายเลข 1 ]
  12 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี 113 [ หมายเลข 1 ]
  13 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี 4 [ หมายเลข 1 ]
  14 โรงเรียนวัดตองปุ ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี 11 [ หมายเลข 1 ]
  15 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี 9 [ หมายเลข 1 ]
  16 โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี 21 [ หมายเลข 1 ]
  17 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี 89 [ หมายเลข 1 ]
  18 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ ท่าหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี 134 [ หมายเลข 1 ]
  19 โรงเรียนวัดบ้านดาบ โก่งธนู เมืองลพบุรี ลพบุรี 12 [ หมายเลข 1 ]
  20 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี 18 [ หมายเลข 1 ]
  21 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี 18 [ หมายเลข 1 ]
  22 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี 1 [ หมายเลข 1 ]
  23 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี 5 [ หมายเลข 1 ]
  24 โรงเรียนบ้านโคกกะเทียมฯ โคกกะเทียม เมืองลพบุรี ลพบุรี 0 -
  25 โรงเรียนโคกลำพานวิทยา โคกลำพาน เมืองลพบุรี ลพบุรี 2 [ หมายเลข 1 ]
  26 โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี 24 [ หมายเลข 1 ]
  27 โรงเรียนโคกตูมวิทยา โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี 25 [ หมายเลข 1 ]
  28 โรงเรียนดงตาลวิทยา งิ้วราย เมืองลพบุรี ลพบุรี 32 [ หมายเลข 1 ]
  29 โรงเรียนวัดใดใหญ่ ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี ลพบุรี 7 [ หมายเลข 1 ]
  30 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ท่าศาลา เมืองลพบุรี ลพบุรี 14 [ หมายเลข 1 ]
  31 โรงเรียนพระนารายณ์ ท่าศาลา เมืองลพบุรี ลพบุรี 98 [ หมายเลข 1 ]
  32 โรงเรียนบริหารธุรกิจละโว้ นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี 0 -
  33 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1 นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี 18 [ หมายเลข 1 ]
  34 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต บางขันหมาก เมืองลพบุรี ลพบุรี 2 [ หมายเลข 1 ]
  35 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา บ้านข่อย เมืองลพบุรี ลพบุรี 4 [ หมายเลข 1 ]
  36 โรงเรียนวัดตะเคียน ท้ายตลาด เมืองลพบุรี ลพบุรี 0 -
  37 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี ป่าตาล เมืองลพบุรี ลพบุรี 0 -
  38 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี ป่าตาล เมืองลพบุรี ลพบุรี 0 -
  39 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี ป่าตาล เมืองลพบุรี ลพบุรี 0 -
  40 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ ป่าตาล เมืองลพบุรี ลพบุรี 16 [ หมายเลข 1 ]
  41 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ป่าตาล เมืองลพบุรี ลพบุรี 83 [ หมายเลข 1 ]
  42 โรงเรียนบ้านสามเรือน(วันครู 25000) พรหมมาสตร์ เมืองลพบุรี ลพบุรี 10 [ หมายเลข 1 ]
  43 โรงเรียนวัดถนนแค ถนนใหญ่ เมืองลพบุรี ลพบุรี 10 [ หมายเลข 1 ]
  44 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล ลำนารายณ์ เมืองลพบุรี ลพบุรี 0 -
  45 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี 0 -
  46 โรงเรียนพัฒนานิคม พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี 24 [ หมายเลข 1 ]
  47 โรงเรียนวัดหนองนา พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี 0 -
  48 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี 23 [ หมายเลข 1 ]
  49 โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน มะนาวหวาน พัฒนานิคม ลพบุรี 0 -
  50 โรงเรียนซอย 12 สาย 4 ซ้าย ดีลัง พัฒนานิคม ลพบุรี 0 -
  51 โรงเรียนบ้านดีลัง ดีลัง พัฒนานิคม ลพบุรี 8 [ หมายเลข 1 ]
  52 โรงเรียนพรหมรังษี ดีลัง พัฒนานิคม ลพบุรี 0 -
  53 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา โคกสลุง พัฒนานิคม ลพบุรี 0 -
  54 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี 3 [ หมายเลข 1 ]
  55 โรงเรียนขุนรามวิทยา ห้วยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี 0 -
  56 โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม ห้วยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี 0 -
  57 โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ น้ำสุด พัฒนานิคม ลพบุรี 1 [ หมายเลข 1 ]
  58 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม ไม่มีข้อมูล โคกสำโรง ลพบุรี 0 -
  59 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโคกสำโรง โคกสำโรง โคกสำโรง ลพบุรี 7 [ หมายเลข 1 ]
  60 โรงเรียนโคกสำโรง โคกสำโรง โคกสำโรง ลพบุรี 2 [ หมายเลข 1 ]
  61 โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก ถลุงเหล็ก โคกสำโรง ลพบุรี 5 [ หมายเลข 1 ]
  62 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว หลุมข้าว โคกสำโรง ลพบุรี 3 [ หมายเลข 1 ]
  63 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ลพบุรี ห้วยโป่ง โคกสำโรง ลพบุรี 0 -
  64 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย ห้วยโป่ง โคกสำโรง ลพบุรี 4 [ หมายเลข 1 ]
  65 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา คลองเกตุ โคกสำโรง ลพบุรี 22 [ หมายเลข 1 ]
  66 โรงเรียนวัดสะแกราบ สะแกราบ โคกสำโรง ลพบุรี 0 -
  67 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า เพนียด โคกสำโรง ลพบุรี 0 -
  68 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด เพนียด โคกสำโรง ลพบุรี 0 -
  69 วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง วังเพลิง โคกสำโรง ลพบุรี 0 -
  70 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 วังเพลิง โคกสำโรง ลพบุรี 0 -
  71 โรงเรียนบ้านวังเพลิง วังเพลิง โคกสำโรง ลพบุรี 0 -
  72 โรงเรียนบ้านท่าม่วง หนองแขม โคกสำโรง ลพบุรี 0 -
  73 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล ลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี 7 [ หมายเลข 1 ]
  74 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี 14 [ หมายเลข 1 ]
  75 โรงเรียนนารายณ์วิทยา ลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี 0 -
  76 โรงเรียนสัตยาไส ลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี 0 -
  77 โรงเรียนสามัคคีวิทยา ลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี 2 [ หมายเลข 1 ]
  78 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา ชัยนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี 0 -
  79 โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล ลพบุรี 0 -
  80 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล ลพบุรี 0 -
  81 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม ม่วงค่อม ชัยบาดาล ลพบุรี 12 [ หมายเลข 1 ]
  82 วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล บัวชุม ชัยบาดาล ลพบุรี 1 [ หมายเลข 1 ]
  83 โรงเรียนบ้านบัวชุม บัวชุม ชัยบาดาล ลพบุรี 0 -
  84 โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ บัวชุม ชัยบาดาล ลพบุรี 0 -
  85 โรงเรียนบ้านท่าดินดำ ท่าดินดำ ชัยบาดาล ลพบุรี 0 -
  86 โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา ซับตะเคียน ชัยบาดาล ลพบุรี 0 -
  87 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม หนองยายโต๊ะ ชัยบาดาล ลพบุรี 0 -
  88 โรงเรียนบ้านเกาะรัง เกาะรัง ชัยบาดาล ลพบุรี 0 -
  89 โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ นิคมลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี 0 -
  90 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี บ้านใหม่สามัคคี ชัยบาดาล ลพบุรี 0 -
  91 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร ท่าวุ้ง ท่าวุ้ง ลพบุรี 30 [ หมายเลข 1 ]
  92 โรงเรียนดอนทองราษฎร์วิทยา โพตลาดแก้ว ท่าวุ้ง ลพบุรี 0 -
  93 โรงเรียนไฉไลพร โพตลาดแก้ว ท่าวุ้ง ลพบุรี 0 -
  94 โรงเรียนบ้านบางลี่ บางลี่ ท่าวุ้ง ลพบุรี 0 -
  95 โรงเรียนบ้านบางลี่ (สุขรัฐราษฎร์บำรุง) บางลี่ ท่าวุ้ง ลพบุรี 3 [ หมายเลข 1 ]
  96 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา เขาสมอคอน ท่าวุ้ง ลพบุรี 0 -
  97 โรงเรียนวัดหัวสำโรง หัวสำโรง ท่าวุ้ง ลพบุรี 10 [ หมายเลข 1 ]
  98 โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร หัวสำโรง ท่าวุ้ง ลพบุรี 0 -
  99 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม บ้านเบิก ท่าวุ้ง ลพบุรี 13 [ หมายเลข 1 ]
  100 โรงเรียนวัดมุจลินท์ มุจลินท์ ท่าวุ้ง ลพบุรี 11 [ หมายเลข 1 ]
  101 โรงเรียนบ้านชีวิทยา บ้านชี บ้านหมี่ ลพบุรี 13 [ หมายเลข 1 ]
  102 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน บ้านชี บ้านหมี่ ลพบุรี 14 [ หมายเลข 1 ]
  103 โรงเรียนพระวรสาร บางพึ่ง บ้านหมี่ ลพบุรี 30 [ หมายเลข 1 ]
  104 โรงเรียนบ้านสระเตย หนองทรายขาว บ้านหมี่ ลพบุรี 5 [ หมายเลข 1 ]
  105 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม หนองเต่า บ้านหมี่ ลพบุรี 6 [ หมายเลข 1 ]
  106 โรงเรียนปิยะบุตร์ โพนทอง บ้านหมี่ ลพบุรี 4 [ หมายเลข 1 ]
  107 โรงเรียนวัดโป่งแค ดอนดึง บ้านหมี่ ลพบุรี 0 -
  108 โรงเรียนวัดหนองกระเบียน หนองกระเบียน บ้านหมี่ ลพบุรี 4 [ หมายเลข 1 ]
  109 โรงเรียนวัดบางพึ่ง มหาสอน บ้านหมี่ ลพบุรี 4 [ หมายเลข 1 ]
  110 โรงเรียนวัดหนองเมือง หนองเมือง บ้านหมี่ ลพบุรี 5 [ หมายเลข 1 ]
  111 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี 51 [ หมายเลข 1 ]
  112 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ซับจำปา ท่าหลวง ลพบุรี 0 -
  113 โรงเรียนบ้านหัวลำ หัวลำ ท่าหลวง ลพบุรี 0 -
  114 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร สระโบสถ์ สระโบสถ์ ลพบุรี 3 [ หมายเลข 1 ]
  115 โรงเรียนบ้านคลอง มหาโพธิ สระโบสถ์ ลพบุรี 1 [ หมายเลข 1 ]
  116 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ ห้วยใหญ่ สระโบสถ์ ลพบุรี 0 -
  117 โรงเรียนบ้านดงน้อย นิยมชัย สระโบสถ์ ลพบุรี 0 -
  118 โรงเรียนบ้านวังแขม นิยมชัย สระโบสถ์ ลพบุรี 0 -
  119 โรงเรียนสร้างพัฒนา นิยมชัย สระโบสถ์ ลพบุรี 0 -
  120 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา โคกเจริญ โคกเจริญ ลพบุรี 11 [ หมายเลข 1 ]
  121 โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ ยางราก โคกเจริญ ลพบุรี 0 -
  122 โรงเรียนบ้านสระเพลง ยางราก โคกเจริญ ลพบุรี 0 -
  123 โรงเรียนยางรากวิทยา ยางราก โคกเจริญ ลพบุรี 0 -
  124 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า หนองมะค่า โคกเจริญ ลพบุรี 0 -
  125 โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร โคกแสมสาร โคกเจริญ ลพบุรี 0 -
  126 โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม ซับสมบูรณ์ ลำสนธิ ลพบุรี 0 -
  127 โรงเรียนมิตรภาพที่ 157 หนองรี ลำสนธิ ลพบุรี 0 -
  128 โรงเรียนลำสนธิวิทยา หนองรี ลำสนธิ ลพบุรี 0 -
  129 โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร กุดตาเพชร ลำสนธิ ลพบุรี 0 -
  130 โรงเรียนบ้านราฎร์บำรุง กุดตาเพชร ลำสนธิ ลพบุรี 0 -
  131 โรงเรียนบ้านวังทอง เขารวก ลำสนธิ ลพบุรี 0 -
  132 โรงเรียนบ้านเขารวก เขารวก ลำสนธิ ลพบุรี 0 -
  133 โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย เขาน้อย ลำสนธิ ลพบุรี 0 -
  134 โรงเรียนบ้านเหวตาบัว เขาน้อย ลำสนธิ ลพบุรี 0 -
  135 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง หนองม่วง หนองม่วง ลพบุรี 1 [ หมายเลข 1 ]
  136 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา หนองม่วง หนองม่วง ลพบุรี 17 [ หมายเลข 1 ]
  137 โรงเรียนบ้านดงดินแดง ดงดินแดง หนองม่วง ลพบุรี 0 -
  138 โรงเรียนบ้านป่าเขว้า ดงดินแดง หนองม่วง ลพบุรี 0 -
  139 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 ดงดินแดง หนองม่วง ลพบุรี 0 -
  140 โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ ชอนสมบูรณ์ หนองม่วง ลพบุรี 0 -
  141 โรงเรียนบ้านยางโทน ยางโทน หนองม่วง ลพบุรี 0 -
  142 โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม ชอนสารเดช หนองม่วง ลพบุรี 0 -
  143 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี บางพุทรา เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 0 -
  144 วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี บางพุทรา เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 0 -
  145 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ม่วงหมู่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 0 -
  146 วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 โพประจักษ์ ท่าช้าง สิงห์บุรี 0 -
  147 วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี 0 -
  148 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท บ้านกล้วย เมืองชัยนาท ชัยนาท 0 -
  149 วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม เนินขาม เมืองชัยนาท ชัยนาท 0 -
  150 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท หางน้ำสาคร มโนรมย์ ชัยนาท 0 -
  151 วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี 0 -
  152 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี 0 -
  153 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี 0 -
  154 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค หนองโรง หนองแค สระบุรี 0 -
  155 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ขุนโขลน พระพุทธบาท สระบุรี 0 -
  156 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุรี 0 -
  157 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0 -
  158 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0 -
  159 วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0 -
  160 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0 -
  161 วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย บางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 0 -
  162 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ วังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์ 0 -
  163 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 0 -
  164 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0 -
  165 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0 -
  166 วิทยาลัยการอาชีพชนแดน ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์ 0 -
  167 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ บุ่งคล้า หล่มสัก เพชรบูรณ์ 0 -
  168 วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี สระประดู่ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 0 -
  webmaster E-mail : [email protected] || Admin Email : [email protected]
  ผู้พัฒนาระบบ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083