logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ
  << คลิกเพื่อสั่งซื้อคู่มือสมัครเข้าศึกษาต่อ >>  ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระบบโควตา ปีการศึกษา 2564

  ระดับ ปวช. || ระดับ ปวส. (สายตรง) || ระดับ ปวส. (ทวิภาคี) || ระดับ ปวส. (ทวิภาคี) เพิ่มเติม || ระดับ ปวส. (ม.6/ต่างสาขา)

  ระดับ ปริญญาตรี (2 ปีต่อเนื่อง)


  ให้ นักเรียน/นักศึกษา เข้าระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียน เพื่อพิมพ์ใบมอบตัวและบัตรลงทะเบียน

  คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์

  Cinque Terre Cinque Terre        การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (Dual Vocational Training หรือ DVT) คือการจัดการศึกษาโดยอาศัยความร่วมมือกันของสองฝ่าย คือ ระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษาร่วมกันฝึกผู้เรียนให้มีคุณภาพทั้งสองสถานที่ โดยที่โรงงาน (เน้นในการฝึกทักษะ) และในชั้นเรียน (เน้นในการเรียนด้านทฤษฎี)
        วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ จึงได้เปิดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี โดยมีรายละเอียดในการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชา ดังนี้
  1. สาขางานเทคนิคยานยนต์
  2. สาขางานเครื่องมือกล
  3. สาขางานไฟฟ้าควบคุม
  4. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
  5. สาขางานก่อสร้าง
  6. สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา
  7. สาขางานการจัดการโลจิิิสติกส์
  ปวส. 1 ศึกษาในสถานศึกษา
  ปวส. 2 ศึกษาในสถานประกอบการ
  สาขางานการตลาด ตลอดหลักสูตร จะเรียนในสถานศึกษา 2 วัน คือ วันอังคารและวันพุธ ส่วนวันที่เหลือจะศึกษาในสถานประกอบการ (หยุดวันอาทิตย์ 1 วัน)  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@hotmail.com
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083