logo_register
 • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ(รอบปกติ) เข้าสู่ระบบ(รอบโควต้า)


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2567
  ระดับ ปริญญาตรี (ทวิภาคี) สาขางาน การบัญชี สาขาวิชา การบัญชี ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 4020109001 นางสาวณัฐวัลย์ แสนงามวงศ์ศิริ ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี 320101 การบัญชี 15-02-2024
  2 4020109002 นางสาวขวัญตา ยืนยั้ง ปวส. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 320101 การบัญชี 16-02-2024
  3 4020109003 นางสาวลลิตา แย้มวงศ์ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 320101 การบัญชี 17-02-2024
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@lbtech.ac.th
  ผู้พัฒนาระบบ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
  ผู้ดูแลระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา   Line ID:   @117ipgud      โทรศัพท์. 036-689-767