logo_register
 • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ(รอบปกติ) เข้าสู่ระบบ(รอบโควต้า)


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2567
  ระดับ ปวส. (ปกติ (ตรงสาขา)) สาขางาน อาหารและโภชนาการ สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ ประเภทวิชา คหกรรม
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 3040401001 นางสาวจิวาลักษณ์ วงษ์เพ็ชร ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 240201 อาหารและโภชนาการ 15-02-2024
  2 3040401002 นางสาวสิริกร ชุมพล ปวช. โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 240201 อาหารและโภชนาการ 15-02-2024
  3 3040401003 นางสาวณัฐธิดา ศักประเสริฐ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 240201 อาหารและโภชนาการ 16-02-2024
  4 3040401004 นางสาวอาภาวรรณ เขียวเขิน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 240201 อาหารและโภชนาการ 16-02-2024
  5 3040401005 นางสาวปรางค์วิไล ดวงสว่าง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 240201 อาหารและโภชนาการ 18-02-2024
  6 3040401006 นายอัครชัย สิงห์ประเสริฐ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 240201 อาหารและโภชนาการ 18-02-2024
  7 3040401007 นางสาวสุชัญญา พิมพ์สอน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 240201 อาหารและโภชนาการ 18-02-2024
  8 3040401008 นางสาวจารุวรรณ ปู่เรือน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 240201 อาหารและโภชนาการ 04-03-2024
  9 3040401009 นายจตุภูมิ เที่ยงธรรม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 240201 อาหารและโภชนาการ 08-03-2024
  10 3040401010 นางสาววรรณรดา ฉันท์ผ่อง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 240201 อาหารและโภชนาการ 10-03-2024
  11 3040401011 นางสาวกานต์รวี กิจวิถี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 240201 อาหารและโภชนาการ 10-03-2024
  12 3040401012 นางสาววรรณรดา รัตนมณี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 240201 อาหารและโภชนาการ 12-03-2024
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@lbtech.ac.th
  ผู้พัฒนาระบบ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
  ผู้ดูแลระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา   Line ID:   @117ipgud      โทรศัพท์. 036-689-767