logo_register
 • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ(รอบปกติ) เข้าสู่ระบบ(รอบโควต้า)


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2567
  ระดับ ปวส. (ม.6/ต่างสาขา) สาขางาน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน => สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ => ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 3021408001 นางสาวสุพิชชา ไตรธรรม ม.6 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 15-02-2024
  2 3021408002 นางสาวอรณิชา สอนมาลา ม.6 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม - 15-02-2024
  3 3021408004 นายรัชศาสตร์ แสนแก้ว ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220201 การตลาด 15-02-2024
  4 3021408005 นางสาวทิพย์วรา จุ้ยทอง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 15-02-2024
  5 3021408006 นางสาวประวีณา อินทนี ม.6 โรงเรียนพัฒนานิคม - 15-02-2024
  6 3021408008 นางสาวพุทธรักษา แตงนวม ม.6 โรงเรียนโคกตูมวิทยา - 15-02-2024
  7 3021408009 นางสาวศศิประภา เฉลิมพจน์ ม.6 โรงเรียนพัฒนานิคม - 15-02-2024
  8 3021408010 นางสาวกัญญารัตน์ สรสิทธิ์ ม.6 โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม - 15-02-2024
  9 3021408011 นางสาวนิตยา บุญมา ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 16-02-2024
  10 3021408012 นางสาวศิริพร ผากา ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรี 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 16-02-2024
  11 3021408013 นางสาวปัณฑิตา หาญวิชา ม.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา - 16-02-2024
  12 3021408014 นางสาวนันท์นลิน กองทอง ม.6 โรงเรียนเมืองศรีเทพ - 20-02-2024
  13 3021408015 นางสาววิภารัตน์ ดัดวงษ์ ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 21-02-2024
  14 3021408016 นางสาวสาธินี จำเริญรื่น ม.6 โรงเรียนพัฒนานิคม - 22-02-2024
  15 3021408017 นางสาวทิพวรรณ อินทร์เนียม ม.6 โรงเรียนพัฒนานิคม - 22-02-2024
  16 3021408018 นางสาวสุชาดา วีระประสิทธิ์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 25-02-2024
  17 3021408019 นางสาวกัญญาณัฐ บุญมีมิตร ม.6 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 26-02-2024
  18 3021408020 นางสาวสุปรียา ช่างหิน ปวช. โรงเรียนโปลีเทคนิคลพบุรี 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 26-02-2024
  19 3021408021 นายอนุภัทร ใจภักดี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 230801 คอมพิวเตอร์กราฟิก 27-02-2024
  20 3021408022 นางสาวรัตนาวดี เพ็ชรพูล ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 29-02-2024
  21 3021408024 นายณัฐภัทร เที่ยงทิศ ม.6 โรงเรียนพัฒนานิคม - 04-03-2024
  22 3021408025 นางสาวนิภาวรรณ สอนเพียร ปวช. โรงเรียนโปลีเทคนิคลพบุรี 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 04-03-2024
  23 3021408026 นางสาวรติกาล คุ้มขาว ม.6 โรงเรียนบ้านหมอ(พัฒนานุกูล) - 04-03-2024
  24 3021408027 นางสาวอารีรัตน์ อึ่งผิว ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220201 การตลาด 05-03-2024
  25 3021408028 นางสาวชมพูนุช โพธิ์ศรี ม.6 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 05-03-2024
  26 3021408029 นางสาววรนิษฐา ทองประเสริฐ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 06-03-2024
  27 3021408030 นางสาวนัทธ์ชนัน หนูสวัสดิ์ ม.6 โรงเรียนช่องแคพิทยาคม - 06-03-2024
  28 3021408032 นางสาวกรรชนากร ไกรลาศ ม.6 โรงเรียนพัฒนานิคม - 07-03-2024
  29 3021408033 นางสาวภัสสร์ศศิร์ กันพุ่ม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210501 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 08-03-2024
  30 3021408034 นางสาวศุภจิรา ปิตาระเต ม.6 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 09-03-2024
  31 3021408035 นางสาวอัมพุชินี ป้อมเกตุ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220201 การตลาด 10-03-2024
  32 3021408036 นายอนุวัต บุกบุญ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220201 การตลาด 11-03-2024
  33 3021408042 นางสาววราภรณ์ วงษ์นายะ ม.6 โรงเรียนพัฒนานิคม - 12-03-2024
  34 3021408043 นายกษิดิศ สภาภักดิ์ ม.6 โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม - 13-03-2024
  35 3021408044 นางสาวภัคจิรา วัดดีลัง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 230801 คอมพิวเตอร์กราฟิก 13-03-2024
  36 3021408045 นายพศวัต ต้นทอง ม.6 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 13-03-2024
  37 3021408046 นายวงศกร หงษ์อ่อน ม.6 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 13-03-2024
  38 3021408047 นายพชร ผดุงพันธ์ ม.6 โรงเรียนพัฒนานิคม - 14-03-2024
  39 3021408048 นางสาวกนกวรรณ ฉิมวิลัยทรัพย์ ม.6 โรงเรียนช่องแคพิทยาคม - 14-03-2024
  40 3021408049 นางสาวขวัญฤทัย กลัดงาม ม.6 โรงเรียนจันทร์ฉายวิทยา - 14-03-2024
  41 3021408050 นางสาวพิชญา วงษ์เกษียร ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 14-03-2024
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@lbtech.ac.th
  ผู้พัฒนาระบบ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
  ผู้ดูแลระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา   Line ID:   @117ipgud      โทรศัพท์. 036-689-767