logo_register
 • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ(รอบปกติ) เข้าสู่ระบบ(รอบโควต้า)


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2567
  ระดับ ปวช. สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ ประเภทวิชา คหกรรม
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 2040401002 นางสาวเบญญาภา เพ็ชร์อิ่ม ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 15-02-2024
  2 2040401003 นางสาวรัศมี อัคคปัญญาณี ม.3 โรงเรียนบำรุงวิทยา - 17-02-2024
  3 2040401004 นางสาวสิริพร แสงเพ็ชรรัตน์ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 18-02-2024
  4 2040401005 นางสาวสุชาวลี รัตนาวงษ์ ม.3 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1 - 20-02-2024
  5 2040401006 นางสาวฤทัยชนก กมลพัฒนะ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 20-02-2024
  6 2040401007 นายจักกฤษฏิ์ แก่นแจ่ม ม.3 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าหลวง - 22-02-2024
  7 2040401008 นางสาวเพ็ญอักษร ขำอินทร์ ม.3 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว - 22-02-2024
  8 2040401009 นายณตะวัน ฟักนาคี ม.3 โรงเรียนบ้านบางลี่ (สุขรัฐราษฎร์บำรุง) - 23-02-2024
  9 2040401011 นายวราวุฒิ บุญทอง ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 24-02-2024
  10 2040401012 นางสาวนิชาภา แก้วดวงปาน ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 26-02-2024
  11 2040401013 นางสาวพรสวรรค์ กระแสโสม ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 26-02-2024
  12 2040401014 นางสาวนภัสสร สาหร่าย ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 29-02-2024
  13 2040401015 นายอนุัฒน์ เขียวอินต๊ะ ม.3 โรงเรียนสุธีวิทยา - 01-03-2024
  14 2040401016 นางสาวอรุณจารีย์ คนไว ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 01-03-2024
  15 2040401017 นางสาวจีรนันทร์ ประครองจัด ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 02-03-2024
  16 2040401018 นางสาวปิยะดา คำศาลา ม.3 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 03-03-2024
  17 2040401019 นางสาวอาชิดา ฟักนิล ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 03-03-2024
  18 2040401020 นางสาวกัญญ์วรา พวงกุหลาบ ม.3 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 04-03-2024
  19 2040401021 นางสาวจิดาภา สังข์พงษ์ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 06-03-2024
  20 2040401022 นางสาววรรณพร สุริวงษ์ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโคกสำโรง - 07-03-2024
  21 2040401023 นางสาวปิยะรัตน์ สีตะระโส ม.3 โรงเรียนจันทร์ฉายวิทยา - 07-03-2024
  22 2040401024 นางสาวสุนิศา บุษบงค์ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 10-03-2024
  23 2040401025 นางสาวสุภัสสริณ บุญเพิ่ม ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 11-03-2024
  24 2040401026 นายพีรัชชัย งามเลิศ ม.3 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี - 13-03-2024
  25 2040401027 นายกัณย์ติทัต อ่ำสงวน ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 13-03-2024
  26 2040401029 นางสาวรุ่งราวัล พลอยแสง ม.3 โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร - 14-03-2024
  27 2040401030 นายรังสิมันต์ นารี ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 14-03-2024
  28 2040401031 นางสาวเขมจิรา พันธ์โพธิ์ไค ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 14-03-2024
  29 2040401033 นายชญานิน ศรีพุธ ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 15-03-2024
  30 2040401034 นางสาวณัฐริดา คงตาก ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 15-03-2024
  31 2040401035 นางสาววาสนา สมบุญนาค ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ - 09-04-2024
  32 2040401036 นางสาวนรมน กาฬภักดี ม.3 โรงเรียนช่องแคพิทยาคม - 09-04-2024
  33 2040401037 นางสาวอชิรญา ดวงจันทร์ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 09-04-2024
  34 2040401038 นางสาวณัฏฐ์ชญา สินธุชาติ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 10-04-2024
  35 2040401039 นายกรวิชญ์ หงษ์เวีนงจันทร์ ม.3 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ - 11-04-2024
  36 2040401040 นางสาวปรีดีญาพร ปัญญาไว ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 11-04-2024
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@lbtech.ac.th
  ผู้พัฒนาระบบ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
  ผู้ดูแลระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา   Line ID:   @117ipgud      โทรศัพท์. 036-689-767