logo_register
 • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ(รอบปกติ) เข้าสู่ระบบ(รอบโควต้า)


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2567
  ระดับ ปวช. สาขาวิชา ออกแบบนิเทศศิลป์ ประเภทวิชา ศิลปกรรม
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 2031901001 นางสาวณิชกานต์ สำเภาพ่อค้า ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 15-02-2024
  2 2031901002 นางสาวมนัสนันท์ สะแก ม.3 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 23-02-2024
  3 2031901003 นายกชชนก โชติสิทธิฤทธิ์ ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม - 26-02-2024
  4 2031901004 นางสาวบุญนิสา สิทธิถาวร ม.3 โรงเรียนสุธีวิทยา - 27-02-2024
  5 2031901005 นางสาวนัทธ์ชนัน เดชา ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 29-02-2024
  6 2031901006 นายภานาถ สิริสุทธิ์ ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล - 01-03-2024
  7 2031901007 นายศิวกร ระวังการณ์ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโคกสำโรง - 01-03-2024
  8 2031901008 นายธนัชพงศ์ ถิระอนันต์ศรี ม.3 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี - 06-03-2024
  9 2031901009 นางสาวฐิตาภรณ์ ธรรมจิตร์ ม.3 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 14-03-2024
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@lbtech.ac.th
  ผู้พัฒนาระบบ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
  ผู้ดูแลระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา   Line ID:   @117ipgud      โทรศัพท์. 036-689-767