logo_register
 • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ(รอบปกติ) เข้าสู่ระบบ(รอบโควต้า)


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2567
  ระดับ ปวช. สาขาวิชา การออกแบบ ประเภทวิชา ศิลปกรรม
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 2030201001 นางสาวศิวินทรา ตุ่มจิตร ม.3 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา - 15-02-2024
  2 2030201002 นางสาวปภาวรินทร์ ไม้เลี้ยง ม.3 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1 - 15-02-2024
  3 2030201003 นายธนภูมิ ช่างชุบ ม.3 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา - 16-02-2024
  4 2030201004 นางสาววริศรา เลขยันต์ ม.3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา - 18-02-2024
  5 2030201005 นายชยากร มีรอด ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 19-02-2024
  6 2030201006 นางสาวอชิรญาณ์ นกธนงค์ ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม - 19-02-2024
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@lbtech.ac.th
  ผู้พัฒนาระบบ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
  ผู้ดูแลระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา   Line ID:   @117ipgud      โทรศัพท์. 036-689-767