สาขาวิชาที่เปิดสอน
ผู้ดูแลระบบ
หลักสูตรที่เปิดสอน
 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบ ปกติ
 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบ ปกติ (สายตรง)
 3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบ ม.6/ต่างสาขา
 4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบ ทวิภาคี (สายตรง)
 5. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระบบ ทวิภาคี ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

กลับข้างบน

ระดับ ปวช. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ระบบ ขอบเขตการเรียน คุณสมบัติของผู้สมัครโควตา จำนวนรับ
2010101 ช่างยนต์ ปกติ ศึกษาเกี่ยวกับ งานจักรยานยนต์ งานเครื่องยนต์เล็ก งานเครื่องยนต์เบนซิน งานเครื่องยนต์ดีเซล งานส่งกำลังรถยนต์ งานเครื่องล่างรถยนต์ งานไฟฟ้ารถยนต์ งานเครื่องปรับอากาศรถยนต์ งานสีรถยนต์ งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ การขับรถยนต์ และการบำรุงรักษารถยนต์
 1. จบ ม.3 ในปีการศึกษา 2562
 2. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. ทุกรายวิชาได้ระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 1
 4. ผ่านกิจกรรมทุกภาคเรียน
 5. ศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอเมือง หรืออำเภอท่าวุ้ง หรืออำเภอบ้านหมี่
80
2010109 จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ ทวิภาคี ศึกษาเกี่ยวกับ งานจักรยานยนต์ งานเครื่องยนต์เล็ก งานเครื่องยนต์เบนซิน งานเครื่องยนต์ดีเซล งานส่งกำลังรถจักรยานยนต์ งานเครื่องล่าง งานไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ งานสี งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ การขับรถจักรยานยนต์ และการบำรุงรักษารถจักรยานยนต์
 1. จบ ม.3 ในปีการศึกษา 2562
 2. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. ทุกรายวิชาได้ระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 1
 4. ผ่านกิจกรรมทุกภาคเรียน
 5. ศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอเมือง หรืออำเภอท่าวุ้ง หรืออำเภอบ้านหมี่
20
2010201 ช่างกลโรงงาน ปกติ ศึกษาเกี่ยวกับ การสร้างและเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน การออกแบบเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ งานกลึง งานคว้าน กลึงบูช กลึงปลอก งานสร้างแม่พิมพ์โลหะ งานกัด งานไส งานเจียระไน งานซ่อมบำรุง เครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม งานควบคุมเครื่องกล งานควบคุมเครื่องจักรกลระบบ CNC
 1. จบ ม.3 ในปีการศึกษา 2562
 2. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. ทุกรายวิชาได้ระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 1
 4. ผ่านกิจกรรมทุกภาคเรียน
 5. ศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่ทุกเขตของ จ.ลพบุรี
80
2010301 ช่างเชื่อมโลหะ ปกติ ศึกษาเกี่ยวกับ การเชื่อมโลหะ การตัดโลหะด้วยแก๊ส การนำลวดเชื่อมชนิดต่าง ๆ มาใช้กับโลหะ การทดสอบความแข็งแรงของวัสดุ การชุบเคลือบผิวโลหะด้วยความร้อนและเคมี การออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ การออกแบบโครงสร้างโลหะการเชื่อมประกอบงานโลหะ
 1. จบ ม.3 ในปีการศึกษา 2562
 2. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
 3. ทุกรายวิชาได้ระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 1
 4. ผ่านกิจกรรมทุกภาคเรียน
 5. ศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่ทุกเขตของ จ.ลพบุรี
40
2010401 ช่างไฟฟ้า ปกติ ศึกษาเกี่ยวกับ การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน เครื่องมือวัดไฟฟ้า การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ดิจิตอลเบื้องต้น ไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น การบริการและซ่อมเครื่องไฟฟ้า เครื่องทำความเย็น และเครื่องปรับอากาศ หม้อแปลงไฟฟ้า นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ
 1. จบ ม.3 ในปีการศึกษา 2562
 2. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. ทุกรายวิชาได้ระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 1
 4. ผ่านกิจกรรมทุกภาคเรียน
 5. ศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอเมือง หรืออำเภอท่าวุ้ง หรืออำเภอบ้านหมี่
100
2010501 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปกติ ศึกษาเกี่ยวกับ การออกแบบและวางแผนผังระบบโทรคมนาคม เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์โทรคมนาคม ไมโครโปรเซสเซอร์ โทรศัพท์ เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ วงจรพัลส์และดิจิตอล เครื่องเสียง เครื่องส่งวิทยุสายอากาศ ระบบภาพ วิทยุสื่อสาร วงจรไอซี และงานคอมพิวเตอร์
 1. จบ ม.3 ในปีการศึกษา 2562
 2. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. ทุกรายวิชาได้ระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 1
 4. ผ่านกิจกรรมทุกภาคเรียน
 5. ศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอเมือง หรืออำเภอท่าวุ้ง หรืออำเภอบ้านหมี่
60
2010601 ช่างก่อสร้าง ปกติ ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะฝีมือและเทคนิคการ ก่อสร้าง งานเขียนแบบก่อสร้างด้วย คอมพิวเตอร์ งานสีและเคลือบผิว งานประมาณราคาก่อสร้าง งานท่อและสุขภัณฑ์ งานก่อสร้างอาคาร เทคโนโลยีคอนกรีต งานอลูมิเนียมอาคาร การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง การออกแบบอาคาร สิ่งก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ การออกแบบภายใน และการปรุงแต่งสภาพแวดล้อม
 1. จบ ม.3 ในปีการศึกษา 2562
 2. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
 3. ทุกรายวิชาได้ระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 1
 4. ผ่านกิจกรรมทุกภาคเรียน
 5. ศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอเมือง หรืออำเภอท่าวุ้ง หรืออำเภอบ้านหมี่
60
2010801 สถาปัตยกรรม ปกติ ศึกษาเกี่ยวกับ การออกแบบเขียนแบบอาคารสิ่งก่อสร้าง ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ เขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์งานหุ่นจำลองอาคาร งานออกแบบตกแต่งภายในอาคาร งานจัดสวน
 1. จบ ม.3 ในปีการศึกษา 2562
 2. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
 3. ทุกรายวิชาได้ระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 1
 4. ผ่านกิจกรรมทุกภาคเรียน
 5. ศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่ทุกเขตของ จ.ลพบุรี
20
2011101 ช่างซ่อมบำรุง ปกติ ศึกษาเกี่ยวกับ การอ่านแบบ เขียนแบบ กำหนดสัญลักษณ์มาตรฐาน ประกอบและทดสอบวงจรไฟฟ้า วงจรอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโลหะและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น ถอด ตรวจสอบและประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์ วัดและตรวจสอบชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือวัดละเอียด ติดตั้ง บำรุงรักษา ตรวจสอบวงจรนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ บำรุงรักษาเชิงป้องกันในงานอุตสาหกรรม ปรับแปรรูปและขึ้นรูปงานด้วยเครื่องมือกล ประกอบ ติดตั้งและบำรุงรักษาชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ระบบปั๊มและท่อ ระบบทำความเย็นและปรับอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม
 1. จบ ม.3 ในปีการศึกษา 2562
 2. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
 3. ทุกรายวิชาได้ระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 1
 4. ผ่านกิจกรรมทุกภาคเรียน
 5. ศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่ทุกเขตของ จ.ลพบุรี
20
2012701 เมคคาทรอนิกส์ ปกติ ศึกษาเกี่ยวกับ การเขียนแบบ อ่านแบบ และเลือกใช้วัสดุอุตสาหกรรม ปรับแปรรูปงานด้วยเครื่องมือกล คำนวณพารามิเตอร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกลไฟฟ้า นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ควบคุมระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ บริการซ่อมบำรุงรักษาเบื้องต้นในงานเมคคาทรอนิกส์ ผลิตชิ้นงานหรือสิ่งประดิษฐ์ในงานเมคคาทรอนิกส์
 1. จบ ม.3 ในปีการศึกษา 2562
 2. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
 3. ทุกรายวิชาได้ระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 1
 4. ผ่านกิจกรรมทุกภาคเรียน
 5. ศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่ทุกเขตของ จ.ลพบุรี
20
2012801 เทคนิคคอมพิวเตอร์ ปกติ ศึกษาเกี่ยวกับ การออกแบบและวางแผนผังระบบโทรคมนาคม เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์โทรคมนาคม ไมโครโปรเซสเซอร์ โทรศัพท์ เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ วงจรพัลส์และดิจิตอล เครื่องเสียง เครื่องส่งวิทยุสายอากาศ ระบบภาพ วิทยุสื่อสาร วงจรไอซี และงานคอมพิวเตอร์
 1. จบ ม.3 ในปีการศึกษา 2562
 2. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. ทุกรายวิชาได้ระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 1
 4. ผ่านกิจกรรมทุกภาคเรียน
 5. ศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่ทุกเขตของ จ.ลพบุรี
20

กลับข้างบน

ระดับ ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ระบบ ขอบเขตการเรียน คุณสมบัติของผู้สมัครโควตา จำนวนรับ
2020101 การบัญชี ปกติ ศึกษาเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานบัญชีของกิจการประเภทธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อขายสินค้า ธุรกิจอุตสาหกรรม กระบวนการปฏิบัติงานบัญชีที่ใช้ในการควบคุมการตรวจสอบงานบัญชีและการชำระภาษีของกิจการและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการบัญชี และการลงบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
 1. จบ ม.3 ในปีการศึกษา 2562
 2. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. ทุกรายวิชาได้ระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 1
 4. ผ่านกิจกรรมทุกภาคเรียน
 5. ศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอเมือง หรืออำเภอท่าวุ้ง หรืออำเภอบ้านหมี่
100
2020201 การตลาด ปกติ ศึกษาเกี่ยวกับ การขายปลีกและขายส่ง การจัดแสดงสินค้า การโฆษณา การหาข้อมูลทางการตลาด การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ การจัดซื้อ การส่งเสริมการขาย การบรรจุภัณฑ์ ภาษาจีน หลักการตลาด การส่งเสริมการขาย การบริหารการจัดซื้อ การวิจัยตลาด การจัดจำหน่าย กฎหมายธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สถิติธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจและการบัญชี
 1. จบ ม.3 ในปีการศึกษา 2562
 2. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
 3. ทุกรายวิชาได้ระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 1
 4. ผ่านกิจกรรมทุกภาคเรียน
 5. ศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอเมือง หรืออำเภอท่าวุ้ง หรืออำเภอบ้านหมี่
40
2020401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปกติ ศึกษาเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ หลักการเขียนโปรแกรม หลักเศรษฐศาสตร์ ระบบฐานข้อมูล การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML การใช้โปรแกรมนำเสนอและสื่อประสมในงานธุรกิจ การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป หลักการและการปฏิบัติงานโปรแกรมกราฟิก
 1. จบ ม.3 ในปีการศึกษา 2562
 2. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. ทุกรายวิชาได้ระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 1
 4. ผ่านกิจกรรมทุกภาคเรียน
 5. ศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอเมือง หรืออำเภอท่าวุ้ง หรืออำเภอบ้านหมี่
60

กลับข้างบน

ระดับ ปวช. ประเภทวิชาศิลปกรรม

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ระบบ ขอบเขตการเรียน คุณสมบัติของผู้สมัครโควตา จำนวนรับ
2030201 การออกแบบ ปกติ ศึกษาเกี่ยวกับ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ การวาดเขียนเพื่อการออกแบบ กายวิภาคเพื่อการออกแบบสร้างสรรค์ การเขียนภาพลาย การออกแบบตกแต่งภายนอกอาคาร งานโฆษณา การออกแบบผลิตภัณฑ์ หัตถกรรมพื้นฐาน เครื่องเรือน การออกแบบเครื่องแต่งกาย การออกแบบจัดนิทรรศการ
 1. จบ ม.3 ในปีการศึกษา 2562
 2. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
 3. ทุกรายวิชาได้ระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 1
 4. ผ่านกิจกรรมทุกภาคเรียน
 5. ศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่ทุกเขตขอบ จ.ลพบุรี
20
2030801 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ปกติ ศึกษาเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์มัลติมิเดียการสร้างภาพกราฟิกอาร์ตทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 2Dและ 3D ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบสร้างเว็บไซต์ การถ่ายภาพงานโฆษณา จัดแสงในสตูดิโอ ถ่ายทำและตัดต่อภาพยนตร์ เทคนิคกราฟิกภาพพิเศษ การสร้างงานโฆษณา บรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ดิจิตอลอาร์ต วาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Digital painting) ออกแบบตัวละครการ์ตูน (character design)
 1. จบ ม.3 ในปีการศึกษา 2562
 2. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
 3. ทุกรายวิชาได้ระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 1
 4. ผ่านกิจกรรมทุกภาคเรียน
 5. ศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่ทุกเขตของ จ.ลพบุรี
 6. มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
 7. มีปริ้นเตอร์
 8. มีกล้องถ่ายภาพดิจิตอล
40
2031901 ออกแบบนิเทศศิลป์ ปกติ ศึกษาเกี่ยวกับ แบบสตูดิโออาร์ต เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก เช่น Photoshop Illustrator 3D Max การออกแบบเว็บไซต์ การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร ฯลฯ การถ่ายภาพ การถ่ายทำและตัดต่อภาพยนตร์ การสร้างเทคนิคพิเศษในงานภาพยนตร์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบโลโก้ การโฆษณา
 1. จบ ม.3 ในปีการศึกษา 2562
 2. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
 3. ทุกรายวิชาได้ระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 1
 4. ผ่านกิจกรรมทุกภาคเรียน
 5. ศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่ทุกเขตของ จ.ลพบุรี
20

กลับข้างบน

ระดับ ปวช. ประเภทวิชาคหกรรม

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ระบบ ขอบเขตการเรียน คุณสมบัติของผู้สมัครโควตา จำนวนรับ
2040401 อาหารและโภชนาการ ปกติ ศึกษาเกี่ยวกับ โภชนาการ อาหารไทย หลักการประกอบอาหาร การสุขาภิบาลอาหาร อาหารนานาชาติ อาหารว่าง ศิลปการตกแต่งโต๊ะอาหาร ขนมไทย เบเกอรี่เบื้องต้น การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร การบรรจุภัณฑ์อาหาร เค้กและการแต่งหน้าเค้ก
 1. จบ ม.3 ในปีการศึกษา 2562
 2. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
 3. ทุกรายวิชาได้ระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 1
 4. ผ่านกิจกรรมทุกภาคเรียน
 5. ศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่ทุกเขตของ จ.ลพบุรี
40
2040601 คหกรรมศาสตร์ ปกติ ศึกษาเกี่ยวกับ ศิลปประดิษฐ์ เย็บ-ปัก-ถัก การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ศิลปและการออกแบบ มารยาทและการสมาคม เครื่องใช้เครื่องตกแต่งบ้าน ผ้าและการแต่งกาย การจัดการธุรกิจเบื้องต้น การอนุบาลและการดูแลเด็ก บรรจุภัณฑ์ การทำของชำร่วย ดอกไม้สด ดอกไม้ประดิษฐ์ งานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม งานเขียนลวดลายด้วยสี
 1. จบ ม.3 ในปีการศึกษา 2562
 2. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
 3. ทุกรายวิชาได้ระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 1
 4. ผ่านกิจกรรมทุกภาคเรียน
 5. ศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่ทุกเขตของ จ.ลพบุรี
20

กลับข้างบน

ระดับ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ระบบ ขอบเขตการเรียน คุณสมบัติของผู้สมัครโควตา จำนวนรับ
2070109 การโรงแรม ทวิภาคี ศึกษาเกี่ยวกับ ธุรกิจที่พักแรม การตลาดเพื่อการโรงแรม การบริการและการต้อนรับ งานบริการส่วนหน้าโรงแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การผสมเครื่องดื่ม สุคนธบําบัดในงานโรงแรม การนวดเพื่อผ่อนคลาย การจัดการและเทคนิคการบริการ การฝึกปฏิบัติงานจริงในโรงแรมระดับ 5 ดาว
 1. จบ ม.3 ในปีการศึกษา 2562
 2. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
 3. ทุกรายวิชาได้ระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 1
 4. ผ่านกิจกรรมทุกภาคเรียน
 5. ศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอเมือง หรือำเภอท่าวุ้ง หรืออำเภอบ้านหมี่
20

 

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ระบบ ปกติ (สายตรง)

กลับข้างบน

ระดับ ปวส. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

สาขาวิชา รหัสสาขางาน สาขางาน ระบบ ขอบเขตการเรียน คุณสมบัติของผู้สมัครโควตา จำนวนรับ
เทคนิคเครื่องกล 310101 เทคนิคยานยนต์ ปกติ (สายตรง) ศึกษาเกี่ยวกับ งานเครื่องยนต์เบนซิน งานเครื่องยนต์ดีเซล งานส่งกำลังรถยนต์ งานเครื่องล่างรถยนต์ งานไฟฟ้ารถยนต์ งานเครื่องปรับ อากาศรถยนต์ งานสีรถยนต์ งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ งานวิเคราะห์ปัญหาเทคนิคยานยนต์
 1. จบ ปวช.3 สาขาวิชาช่างยนต์ ในปีการศึกษา 2562
 2. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. ทุกรายวิชาได้ระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 1
 4. ผ่านกิจกรรมทุกภาคเรียน
รับทุกคนที่มีคุณสมบัติเฉพาะครบถ้วน
เทคนิคการผลิต 310201 เครื่องมือกล ปกติ (สายตรง) ศึกษาเกี่ยวกับ อ่านแบบ เขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกล การเลือกวัสดุและกระบวนการผลิต ชิ้นส่วนเครื่องกล วางแผน และควบคุมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องกล วัด ตรวจสอบและแก้ปัญหาการผลิตชิ้นส่วนเครื่องกล งานซ่อมบำรุง เครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม งานควบคุมเครื่องกล งานควบคุมเครื่องจักรกลระบบ CNC
 1. จบ ปวช.3 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ในปีการศึกษา 2562
 2. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. ทุกรายวิชาได้ระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 1
 4. ผ่านกิจกรรมทุกภาคเรียน
รับทุกคนที่มีคุณสมบัติเฉพาะครบถ้วน
เทคนิคการผลิต 310202 แม่พิมพ์โลหะ ปกติ (สายตรง) ศึกษาเกี่ยวกับ การอ่านแบบ เขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ การเลือกวัสดุและกระบวนการผลิตแม่พิมพ์โลหะ วางแผนและควบคุมกระบวนการผลิตแม่พิมพ์โลหะ วัด ตรวจสอบ และแก้ปัญหาการผลิตแม่พิมพ์โลหะ ประกอบ ติดตั้ง ทดสอบวิเคราะห์ และแก้ปัญหาชุด แม่พิมพ์โลหะ
 1. จบ ปวช.3 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ในปีการศึกษา 2562
 2. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. ทุกรายวิชาได้ระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 1
 4. ผ่านกิจกรรมทุกภาคเรียน
รับทุกคนที่มีคุณสมบัติเฉพาะครบถ้วน
เทคนิคโลหะ 310301 เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ ปกติ (สายตรง) ศึกษาเกี่ยวกับ การเชื่อมโลหะ การตัดโลหะด้วยแก๊ส การนำลวดเชื่อมชนิดต่าง ๆ มาใช้กับโลหะ การทดสอบความแข็งแรงของวัสดุ การชุบเคลือบผิวโลหะด้วยความร้อนและเคมี การออกแบบ และเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ การออกแบบโครงสร้างโลหะตามหลักวิศวกรรมการเชื่อม และการเชื่อมประกอบงานโลหะทุกชนิด
 1. จบ ปวช.3 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ในปีการศึกษา 2562
 2. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.25
 3. ทุกรายวิชาได้ระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 1
 4. ผ่านกิจกรรมทุกภาคเรียน
รับทุกคนที่มีคุณสมบัติเฉพาะครบถ้วน
ไฟฟ้า 310401 ไฟฟ้าควบคุม ปกติ (สายตรง) ศึกษาเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร และในโรงงาน เครื่องมือวัดไฟฟ้า การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ดิจิตอลเบื้องต้น ไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น การบริการและซ่อมเครื่องไฟฟ้า เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ หม้อแปลงไฟฟ้า นิวเมติกส์ และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ การออกแบบระบบไฟฟ้า และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 1. จบ ปวช.3 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ในปีการศึกษา 2562
 2. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. ทุกรายวิชาได้ระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 1
 4. ผ่านกิจกรรมทุกภาคเรียน
รับทุกคนที่มีคุณสมบัติเฉพาะครบถ้วน
อิเล็กทรอนิกส์ 310501 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปกติ (สายตรง) ศึกษาเกี่ยวกับ ระบบโทรคมนาคม นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ อิเล็กทรอนิกส์กำลัง เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม ประดิษฐกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม เครื่องถ่ายเอกสารระบบแอนะล็อก เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล การเขียนโปรแกรมสำหรับโทรศัพท์มือถือ เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว ไมโครโพรเซสเซอร์ และเทคนิคการอินเทอเฟส
 1. จบ ปวช.3 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ในปีการศึกษา 2562
 2. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. ทุกรายวิชาได้ระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 1
 4. ผ่านกิจกรรมทุกภาคเรียน
รับทุกคนที่มีคุณสมบัติเฉพาะครบถ้วน
ช่างก่อสร้าง 310601 ก่อสร้าง ปกติ (สายตรง) ศึกษาเกี่ยวกับ การประกอบและติดตั้ง ตรวจงานก่อสร้าง เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ งานสีและเคลือบผิว งานประมาณราคาก่อสร้าง งานท่อและสุขภัณฑ์ เทคโนโลยีคอนกรีต งานอลูมิเนียมอาคาร การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง การออกแบบอาคาร สิ่งก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ การออกแบบภายใน และสภาพแวดล้อม
 1. จบ ปวช.3 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/โยธา/สถาปัตยกรรม/สำรวจ ในปีการศึกษา 2562
 2. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. ทุกรายวิชาได้ระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 1
 4. ผ่านกิจกรรมทุกภาคเรียน
รับทุกคนที่มีคุณสมบัติเฉพาะครบถ้วน
เทคนิคอุตสาหกรรม 311101 ติดตั้งและบำรุงรักษา ปกติ (สายตรง) ศึกษาเกี่ยวกับ งานเครื่องมือกล งานเชื่อมไฟฟ้า เชื่อมแก๊ส งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ งานควบคุมเครื่องจักรด้วยคอมพิวเตอร์ งานเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ อ่านและเขียนแบบเครื่องกล ควบคุมระบบงานเทคนิคอุตสาหกรรมด้วยของไหลและไฟฟ้า ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ วางแผนงานซ่อมบำรุงในงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร วางผังโรงงานและติดตั้งเครื่องมือ
 1. จบ ปวช.3 สาขาวิชาช่างยนต์/ ช่างกลโรงงาน/ ช่างเชื่อมโลหะ/ ช่างไฟฟ้ากำลัง/ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ /เมคคาทรอนิกส์ ในปีการศึกษา 2562
 2. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. ทุกรายวิชาได้ระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 1
 4. ผ่านกิจกรรมทุกภาคเรียน
รับทุกคนที่มีคุณสมบัติเฉพาะครบถ้วน
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 312701 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ปกติ (สายตรง) ศึกษาเกี่ยวกับ การเขียนแบบ อ่านแบบ และเลือกใช้วัสดุอุตสาหกรรม ปรับแปรรูปงานด้วยเครื่องมือกล คำนวณพารามิเตอร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกลไฟฟ้า นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ควบคุมระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ บริการซ่อมบำรุงรักษาในงานเมคคาทรอนิกส์ ผลิตชิ้นงานหรือสิ่งประดิษฐ์ในงานเมคคาทรอนิกส์
 1. จบ ปวช.3 สาขาวิชา เมคคาทรอนิกส์/ช่างยนต์/ ช่างกลโรงงาน/ช่างเชื่อมโลหะ/ช่างไฟฟ้ากำลัง/ ช่างอิเล็กทรอนิกส์/โทรคมนาคม/ เทคนิคคอมพิวเตอร์/ซ่อมบำรุง ในปีการศึกษา 2562
 2. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. ทุกรายวิชาได้ระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 1
 4. ผ่านกิจกรรมทุกภาคเรียน
รับทุกคนที่มีคุณสมบัติเฉพาะครบถ้วน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 312801 คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ สายตรง ศึกษาเกี่ยวกับ การบริการด้านวงจรดิจิตอลและอิเล็กทรอนิกส์ การบริการด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วไป บริการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทั่วไป บริการงานสารสนเทศทั่วไป พัฒนาและใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป พัฒนาระบบการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 1. จบ ปวช.3 สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม ในปีการศึกษา 2562
 2. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. ทุกรายวิชาได้ระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 1
 4. ผ่านกิจกรรมทุกภาคเรียน
รับทุกคนที่มีคุณสมบัติเฉพาะครบถ้วน

กลับข้างบน

ระดับ ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชา รหัสสาขางาน สาขางาน ระบบ ขอบเขตการเรียน คุณสมบัติของผู้สมัครโควตา จำนวนรับ
การบัญชี 320101 การบัญชี ปกติ (สายตรง) ศึกษาเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานบัญชีของกิจการประเภทธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อขายสินค้า ธุรกิจอุตสาหกรรม กระบวนการปฏิบัติงานบัญชีที่ใช้ในการควบคุมการตรวจสอบงานบัญชีและการชำระภาษีของกิจการและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการบัญชี และการลงบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
 1. จบ ปวช.3 สาขาวิชาการบัญชี ในปีการศึกษา 2562
 2. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. ทุกรายวิชาได้ระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 1
 4. ผ่านกิจกรรมทุกภาคเรียน
รับทุกคนที่มีคุณสมบัติเฉพาะครบถ้วน
การตลาด 320201 การตลาด ปกติ (สายตรง) ศึกษาเกี่ยวกับ การขายปลีกและขายส่ง การจัดแสดงสินค้า การโฆษณา การหาข้อมูลทางการตลาด การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ การจัดซื้อ การส่งเสริมการขาย การบรรจุภัณฑ์ ภาษาจีน หลักการตลาด การส่งเสริมการขาย การบริหารการจัดซื้อ การวิจัยตลาด การจัดจำหน่าย กฎหมายธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สถิติธุรกิจ อังกฤษธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจและการบัญชี
 1. จบ ปวช.3 สาขาวิชาการบัญชี/ การขาย/ การเลขานุการ/ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/ ธุรกิจค้าปลีก/ ประชาสัมพันธ์ ในปีการศึกษา 2562
 2. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. ทุกรายวิชาได้ระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 1
 4. ผ่านกิจกรรมทุกภาคเรียน
รับทุกคนที่มีคุณสมบัติเฉพาะครบถ้วน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 320401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปกติ (สายตรง) ศึกษาเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ หลักการเขียนโปรแกรม ระบบฐานข้อมูล การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML การใช้โปรแกรมนำเสนอและสื่อประสมในงานธุรกิจ การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป หลักการและการปฏิบัติงานโปรแกรมกราฟิก
 1. จบ ปวช.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในปีการศึกษา 2562
 2. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. ทุกรายวิชาได้ระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 1
 4. ผ่านกิจกรรมทุกภาคเรียน
รับทุกคนที่มีคุณสมบัติเฉพาะครบถ้วน

กลับข้างบน

ระดับ ปวส. ประเภทวิชาคหกรรม

สาขาวิชา รหัสสาขางาน สาขางาน ระบบ ขอบเขตการเรียน คุณสมบัติของผู้สมัครโควตา จำนวนรับ
อาหารและโภชนาการ 340401 อาหารและโภชนาการ ปกติ (สายตรง) ศึกษาเกี่ยวกับ งานโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ การโภชนาการ อาหารไทย หลักการประกอบอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ไอศกรีม ศิลปะการออกแบบ ศิลปะการตกแต่งโต๊ะอาหาร ขนมไทย ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร การบรรจุภัณฑ์อาหาร เค้กและการแต่งหน้าเค้ก การปฏิบัติการในห้องอาหาร วิทยาศาสตร์การอาหาร
 1. จบ ปวช.3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ/แปรรูปอาหาร/ธุรกิจอาหาร ในปีการศึกษา 2562
 2. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. ทุกรายวิชาได้ระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 1
 4. ผ่านกิจกรรมทุกภาคเรียน
รับทุกคนที่มีคุณสมบัติเฉพาะครบถ้วน

 

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ระบบ ม.6/ต่างสาขา

กลับข้างบน

ระดับ ปวส. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

สาขาวิชา รหัสสาขางาน สาขางาน ระบบ ขอบเขตการเรียน คุณสมบัติของผู้สมัครโควตา จำนวนรับ
เครื่องกล 310108 เทคนิคยานยนต์ ม.6/ต่างสาขา ศึกษาเกี่ยวกับ การทดสอบการทำงานของเครื่องยนต์ น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุหล่อลื่นและของไหล การทดสอบความแข็งแรงของวัสดุ นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ เครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล ระบบส่งกําลังและระบบเครื่องล่างรถยนต์ ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ เกียร์อัตโนมัติ
 1. จบ ม.6 หรือ ปวช.3 ทุกสาขา ยกเว้นสาขาวิชาช่างยนต์ ในปีการศึกษา 2562
 2. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. ทุกรายวิชาได้ระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 1
 4. ผ่านกิจกรรมทุกภาคเรียน
รับทุกคนที่มีคุณสมบัติเฉพาะครบถ้วน
เทคนิคการผลิต 310208 เครื่องมือกล ม.6/ต่างสาขา ศึกษาเกี่ยวกับ การอ่านแบบ เขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกล การเลือกวัสดุและกระบวนการผลิต ชิ้นส่วนเครื่องกล วางแผน และควบคุมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องกล วัด ตรวจสอบและแก้ปัญหาการผลิตชิ้นส่วนเครื่องกล งานซ่อมบำรุง เครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม งานควบคุมเครื่องกล งานควบคุมเครื่องจักรกลระบบ CNC
 1. จบ ม.6 หรือ ปวช.3 ทุกสาขา ยกเว้นสาขาวิชาช่างกลโรงงาน ในปีการศึกษา 2562
 2. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. ทุกรายวิชาได้ระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 1
 4. ผ่านกิจกรรมทุกภาคเรียน
รับทุกคนที่มีคุณสมบัติเฉพาะครบถ้วน
ไฟฟ้า 310408 ไฟฟ้าควบคุม ม.6/ต่างสาขา ศึกษาเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร และในโรงงาน เครื่องมือวัดไฟฟ้า การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ดิจิตอลเบื้องต้น ไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น การบริการและซ่อมเครื่องไฟฟ้า เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ หม้อแปลงไฟฟ้า นิวเมติกส์ และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ การออกแบบระบบไฟฟ้า และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 1. จบ ม.6 หรือ ปวช.3 ทุกสาขา ยกเว้นสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ในปีการศึกษา 2562
 2. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. ทุกรายวิชาได้ระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 1
 4. ผ่านกิจกรรมทุกภาคเรียน
รับทุกคนที่มีคุณสมบัติเฉพาะครบถ้วน
อิเล็กทรอนิกส์ 310508 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ม.6/ต่างสาขา ศึกษาเกี่ยวกับ ระบบโทรคมนาคม นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ อิเล็กทรอนิกส์กำลัง เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม ประดิษฐกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม เครื่องถ่ายเอกสารระบบแอนะล็อก เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล การเขียนโปรแกรมสำหรับโทรศัพท์มือถือ เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว ไมโครโพรเซสเซอร์ และเทคนิคการอินเทอเฟส
 1. จบ ม.6 หรือ ปวช.3 ทุกสาขา ยกเว้นสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ในปีการศึกษา 2562
 2. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. ทุกรายวิชาได้ระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 1
 4. ผ่านกิจกรรมทุกภาคเรียน
รับทุกคนที่มีคุณสมบัติเฉพาะครบถ้วน
ช่างก่อสร้าง 310608 ก่อสร้าง   ม.6/ต่างสาขา ศึกษาเกี่ยวกับ การประกอบและติดตั้ง ตรวจงานก่อสร้าง เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ งานสีและเคลือบผิว งานประมาณราคาก่อสร้าง งานท่อและสุขภัณฑ์ เทคโนโลยีคอนกรีต งานอลูมิเนียมอาคาร การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง การออกแบบอาคาร สิ่งก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ การออกแบบภายใน และสภาพแวดล้อม
 1. จบ ม.6 หรือ ปวช.3 ทุกสาขาวิชายกเว้น สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/โยธา/สถาปัตยกรรม/สำรวจ ในปีการศึกษา 2562
 2. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. ทุกรายวิชาได้ระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 1
 4. ผ่านกิจกรรมทุกภาคเรียน
รับทุกคนที่มีคุณสมบัติเฉพาะครบถ้วน
เทคนิคอุตสาหกรรม 311108 ติดตั้งและบำรุงรักษา ม.6/ต่างสาขา ศึกษาเกี่ยวกับ งานเครื่องมือกล งานเชื่อมไฟฟ้า เชื่อมแก๊ส งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ งานควบคุมเครื่องจักรด้วยคอมพิวเตอร์ งานเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ อ่านและเขียนแบบเครื่องกล ควบคุมระบบงานเทคนิคอุตสาหกรรมด้วยของไหลและไฟฟ้า ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ วางแผนงานซ่อมบำรุงในงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร วางผังโรงงานและติดตั้งเครื่องมือ
 1. จบ ม.6 หรือ ปวช.3 ทุกสาขาวิชา ยกเว้นสาขาวิชาช่างยนต์/ ช่างกลโรงงาน/ ช่างเชื่อมโลหะ/ ช่างไฟฟ้ากำลัง/ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ /เมคคาทรอนิกส์ ในปีการศึกษา 2562
 2. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. ทุกรายวิชาได้ระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 1
 4. ผ่านกิจกรรมทุกภาคเรียน
รับทุกคนที่มีคุณสมบัติเฉพาะครบถ้วน
เทคนิคอุตสาหกรรม 311109 ติดตั้งและบำรุงรักษา ทวิภาคี ศึกษาเกี่ยวกับ งานเครื่องมือกล งานเชื่อมไฟฟ้า เชื่อมแก๊ส งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ งานควบคุมเครื่องจักรด้วยคอมพิวเตอร์ งานเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ อ่านและเขียนแบบเครื่องกล ควบคุมระบบงานเทคนิคอุตสาหกรรมด้วยของไหลและไฟฟ้า ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ วางแผนงานซ่อมบำรุงในงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร วางผังโรงงานและติดตั้งเครื่องมือและฝึกประสบการณ์การโดยปฏิบัติงานจริง ในสถานประกอบการ 1 ปีการศึกษา
 1. จบ ม.6 หรือ ปวช.3 ทุกสาขาวิชา ยกเว้นสาขาวิชาช่างยนต์/ ช่างกลโรงงาน/ ช่างเชื่อมโลหะ/ ช่างไฟฟ้ากำลัง/ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ /เมคคาทรอนิกส์ ในปีการศึกษา 2562
 2. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. ทุกรายวิชาได้ระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 1
 4. ผ่านกิจกรรมทุกภาคเรียน
รับทุกคนที่มีคุณสมบัติเฉพาะครบถ้วน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 312808 คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ม.6/ต่างสาขา ศึกษาเกี่ยวกับ การบริการด้านวงจรดิจิตอลและอิเล็กทรอนิกส์ การบริการด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วไป บริการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทั่วไป บริการงานสารสนเทศทั่วไป พัฒนาและใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป พัฒนาระบบการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 1. จบ ม.6 หรือ ปวช.3 ทุกสาขาวิชา ในปีการศึกษา 2562
 2. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. ทุกรายวิชาได้ระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 1
 4. ผ่านกิจกรรมทุกภาคเรียน
รับทุกคนที่มีคุณสมบัติเฉพาะครบถ้วน

กลับข้างบน

ระดับ ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชา รหัสสาขางาน สาขางาน ระบบ ขอบเขตการเรียน คุณสมบัติของผู้สมัครโควตา จำนวนรับ
การบัญชี 320108 การบัญชี ม.6/ต่างสาขา ศึกษาเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานบัญชีของกิจการประเภทธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อขายสินค้า ธุรกิจอุตสาหกรรม กระบวนการปฏิบัติงานบัญชีที่ใช้ในการควบคุมการตรวจสอบงานบัญชีและการชำระภาษีของกิจการและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการบัญชี และการลงบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
 1. จบ ม.6 หรือ ปวช.3 ทุกสาขาวิชา ยกเว้นสาขาวิชาการบัญชี ในปีการศึกษา 2562
 2. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. ทุกรายวิชาได้ระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 1
 4. ผ่านกิจกรรมทุกภาคเรียน
รับทุกคนที่มีคุณสมบัติเฉพาะครบถ้วน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 320408 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.6/ต่างสาขา ศึกษาเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ หลักการเขียนโปรแกรม ระบบฐานข้อมูล การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML การใช้โปรแกรมนำเสนอและสื่อประสมในงานธุรกิจ การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป หลักการและการปฏิบัติงานโปรแกรมกราฟิก
 1. จบ ม.6 หรือ ปวช.3 ทุกสาขา ยกเว้นสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในปีการศึกษา 2562
 2. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. ทุกรายวิชาได้ระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 1
 4. ผ่านกิจกรรมทุกภาคเรียน
รับทุกคนที่มีคุณสมบัติเฉพาะครบถ้วน
การจัดการโลจิสติกส์ 321408 การจัดการคลังสินค้า ม.6/ต่างสาขา ศึกษาเกี่ยวกับ วิธีการจัดซื้อวัตถุดิบ ส่วนประกอบสินค้า การควบคุมปริมาณการจัดซื้อ การบริหารจัดการคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า การให้บริการลูกค้า เทคนิคการวางแผนและวิเคราะห์ระบบบรรจุภัณฑ์ กระบวนการนำเข้าและส่งออกสินค้า ระบบภาษีและพิธีการศุลกากรระหว่างประเทศ กลไกการค้า กฎหมาย ข้อสัญญา อนุสัญญาการซื้อขายสินค้าและการบริการระหว่างประเทศ
 1. จบ ม.6 หรือ ปวช.3 ทุกสาขาวิชา ในปีการศึกษา 2562
 2. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. ทุกรายวิชาได้ระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 1
 4. ผ่านกิจกรรมทุกภาคเรียน
รับทุกคนที่มีคุณสมบัติเฉพาะครบถ้วน

กลับข้างบน

ระดับ ปวส. ประเภทวิชาคหกรรม

สาขาวิชา รหัสสาขางาน สาขางาน ระบบ ขอบเขตการเรียน คุณสมบัติของผู้สมัครโควตา จำนวนรับ
อาหารและโภชนาการ 340408 อาหารและโภชนาการ ม.6/ต่างสาขา ศึกษาเกี่ยวกับ งานโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ การโภชนาการ อาหารไทย หลักการประกอบอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ไอศกรีม ศิลปะการออกแบบ ศิลปะการตกแต่งโต๊ะอาหาร ขนมไทย ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร การบรรจุภัณฑ์อาหาร เค้กและการแต่งหน้าเค้ก การปฏิบัติการในห้องอาหาร วิทยาศาสตร์การอาหาร
 1. จบ ม.6 หรือ ปวช.3 ทุกสาขาวิชา ในปีการศึกษา 2562
 2. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. ทุกรายวิชาได้ระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 1
 4. ผ่านกิจกรรมทุกภาคเรียน
รับทุกคนที่มีคุณสมบัติเฉพาะครบถ้วน

กลับข้างบน

ระดับ ปวส. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชา รหัสสาขางาน สาขางาน ระบบ ขอบเขตการเรียน คุณสมบัติของผู้สมัครโควตา จำนวนรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 390108 เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.6/ต่างสาขา ศึกษาเกี่ยวกับ การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาต่างๆ การเขียนโปรแกรมหรืออัลกอริธึม การแปลงภาษาระดับสูงไปเป็นภาษาเครื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ โครงสร้างของคอมพิวเตอร์สถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการหรือโอเอส ไมโครโปรเซสเซอร์ และการนำไมโครโปรเซสเซอร์ไปประยุกต์ใช้งานต่างๆ ระบบสมองกลฝังตัว พื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล โครงสร้างและโปรโตคอลของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การนำคอมพิวเตอร์ไปให้บริการต่างๆ ทางอินเตอร์เน็ต
 1. จบ ม.6 หรือ ปวช.3 ทุกสาขาวิชา ในปีการศึกษา 2562
 2. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. ทุกรายวิชาได้ระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 1
 4. ผ่านกิจกรรมทุกภาคเรียน
รับทุกคนที่มีคุณสมบัติเฉพาะครบถ้วน

 

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ระบบ ทวิภาคี (สายตรง)

กลับข้างบน

ระดับ ปวส. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

สาขาวิชา รหัสสาขางาน สาขางาน ระบบ ขอบเขตการเรียน คุณสมบัติของผู้สมัครโควตา จำนวนรับ
เครื่องกล 310109 เทคนิคยานยนต์ ทวิภาคี (สายตรง) ศึกษาเกี่ยวกับ การทดสอบการทํางานของเครื่องยนต์ น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุหล่อลื่นและของไหล การทดสอบความแข็งแรงของวัสดุ นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ เครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล ระบบส่งกําลังและระบบเครื่องล่างรถยนต์ ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ เกียร์อัตโนมัติ และฝึกประสบการณ์การโดยปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ/ศูนย์บริการ 1 ปีการศึกษา
 1. จบ ปวช.3 สาขาวิชาช่างยนต์ ในปีการศึกษา 2562
 2. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. ทุกรายวิชาได้ระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 1
 4. ผ่านกิจกรรมทุกภาคเรียน
รับทุกคนที่มีคุณสมบัติเฉพาะครบถ้วน
เครื่องกล 310110 เทคนิคยานยนต์ ทวิภาคี (MERCEDES BENZ) (ม.6) ศึกษาเกี่ยวกับ การทดสอบการทํางานของเครื่อง ยนต์เมอร์เซเดสเบนซ์ น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุหล่อลื่นและของไหล การทดสอบความแข็งแรงของวัสดุ นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ เครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล ระบบส่งกําลังและระบบเครื่องล่างรถยนต์ ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ เกียร์อัตโนมัติ ของเครื่องยนต์เมอร์เซเดสเบนซ์ และฝึกประสบการณ์การโดยปฏิบัติงานจริงในศูนย์ศึกษาของเมอร์เซเดสเบนซ์ 1 ปีการศึกษา
 1. จบ ม.6 /ปวช.3 ทุกสาขา วิชาในปีการศึกษา 2562
 2. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. ทุกรายวิชาได้ระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 1
 4. ผ่านกิจกรรมทุกภาคเรียน
รับทุกคนที่มีคุณสมบัติเฉพาะครบถ้วน
เครื่องกล 310111 เทคนิคยานยนต์ ทวิภาคี (MERCEDES BENZ) (สายตรง) ศึกษาเกี่ยวกับ การทดสอบการทํางานของเครื่อง ยนต์เมอร์เซเดสเบนซ์ น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุหล่อลื่นและของไหล การทดสอบความแข็งแรงของวัสดุ นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ เครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล ระบบส่งกําลังและระบบเครื่องล่างรถยนต์ ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ เกียร์อัตโนมัติ ของเครื่องยนต์เมอร์เซเดสเบนซ์ และฝึกประสบการณ์การโดยปฏิบัติงานจริงในศูนย์ศึกษาของเมอร์เซเดสเบนซ์ 1 ปีการศึกษา
 1. จบ ม.6 /ปวช.3 ทุกสาขา วิชาในปีการศึกษา 2562
 2. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. ทุกรายวิชาได้ระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 1
 4. ผ่านกิจกรรมทุกภาคเรียน
รับทุกคนที่มีคุณสมบัติเฉพาะครบถ้วน
เทคนิคการผลิต 310209 เครื่องมือกล ทวิภาคี (สายตรง) ศึกษาเกี่ยวกับ การอ่านแบบ เขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกล การเลือกวัสดุและกระบวนการผลิต ชิ้นส่วนเครื่องกล วางแผน และควบคุมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องกล วัด ตรวจสอบและแก้ปัญหาการผลิตชิ้นส่วนเครื่องกล งานซ่อมบำรุง เครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม งานควบคุมเครื่องกล งานควบคุมเครื่องจักรกลระบบ CNC และฝึกประสบการณ์การโดยปฏิบัติงานจริง ในสถานประกอบการ 1 ปีการศึกษา
 1. จบ ปวช.3 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ในปีการศึกษา 2562
 2. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. ทุกรายวิชาได้ระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 1
 4. ผ่านกิจกรรมทุกภาคเรียน
รับทุกคนที่มีคุณสมบัติเฉพาะครบถ้วน
ไฟฟ้ากำลัง 310409 ไฟฟ้าควบคุม ทวิภาคี (สายตรง) ศึกษาเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร และในโรงงาน เครื่องมือวัดไฟฟ้า การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ดิจิตอลเบื้องต้น ไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น การบริการและซ่อมเครื่องไฟฟ้า เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ หม้อแปลงไฟฟ้า นิวเมติกส์ และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ การออกแบบระบบไฟฟ้า และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและฝึกประสบการณ์การโดยปฏิบัติงานจริง ในสถานประกอบการ ๑ ปีการศึกษา
 1. จบ ปวช.3 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ในปีการศึกษา 2562
 2. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. ทุกรายวิชาได้ระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 1
 4. ผ่านกิจกรรมทุกภาคเรียน
รับทุกคนที่มีคุณสมบัติเฉพาะครบถ้วน
อิเล็กทรอนิกส์ 310509 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ทวิภาคี (สายตรง) ศึกษาเกี่ยวกับ ระบบโทรคมนาคม นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ อิเล็กทรอนิกส์กำลัง เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม ประดิษฐกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม เครื่องถ่ายเอกสารระบบแอนะล็อก เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล การเขียนโปรแกรมสำหรับโทรศัพท์มือถือ เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว ไมโครโพรเซสเซอร์ และเทคนิคการอินเทอเฟสและฝึกประสบการณ์การโดยปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 1 ปีการศึกษา
 1. จบ ปวช.3 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ในปีการศึกษา 2562
 2. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. ทุกรายวิชาได้ระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 1
 4. ผ่านกิจกรรมทุกภาคเรียน
รับทุกคนที่มีคุณสมบัติเฉพาะครบถ้วน
ช่างก่อสร้าง 310609 ก่อสร้าง ทวิภาคี ศึกษาเกี่ยวกับ การประกอบและติดตั้ง ตรวจงานก่อสร้าง เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ งานสีและเคลือบผิว งานประมาณราคาก่อสร้าง งานท่อและสุขภัณฑ์ เทคโนโลยีคอนกรีต งานอลูมิเนียมอาคาร การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง การออกแบบอาคาร สิ่งก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ การออกแบบภายใน และสภาพแวดล้อมและฝึกประสบการณ์การโดยปฏิบัติงานจริง ในสถานประกอบการ 1 ปีการศึกษา
 1. จบ ปวช.3 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/โยธา/สถาปัตยกรรม/สำรวจ ในปีการศึกษา 2562
 2. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. ทุกรายวิชาได้ระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 1
 4. ผ่านกิจกรรมทุกภาคเรียน
รับทุกคนที่มีคุณสมบัติเฉพาะครบถ้วน

กลับข้างบน

ระดับ ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชา รหัสสาขางาน สาขางาน ระบบ ขอบเขตการเรียน คุณสมบัติของผู้สมัครโควตา จำนวนรับ
การตลาด 320209 การตลาด ทวิภาคี (สายตรง/ม.6ต ศึกษาเกี่ยวกับ การขายปลีกและขายส่ง การจัดแสดงสินค้า การโฆษณา การหาข้อมูลทางการตลาด การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ การจัดซื้อ การส่งเสริมการขาย การบรรจุภัณฑ์ ภาษาจีน หลักการตลาด การส่งเสริมการขาย การบริหารการจัดซื้อ การวิจัยตลาด การจัดจำหน่าย กฎหมายธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สถิติธุรกิจ อังกฤษธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจและการบัญชี
 1. จบ ปวช.3 สาขาวิชาการบัญชี/ การขาย/ การเลขานุการ/ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/ ธุรกิจค้าปลีก/ ประชาสัมพันธ์ ในปีการศึกษา 2562
 2. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. ทุกรายวิชาได้ระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 1
 4. ผ่านกิจกรรมทุกภาคเรียน
รับทุกคนที่มีคุณสมบัติเฉพาะครบถ้วน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 320409 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทวิภาคี (สายตรง) ศึกษาเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ หลักการเขียนโปรแกรม ระบบฐานข้อมูล การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML การใช้โปรแกรมนำเสนอและสื่อประสมในงานธุรกิจ การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป หลักการและการปฏิบัติงานโปรแกรมกราฟิก
 1. จบ ปวช.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในปีการศึกษา 2562
 2. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. ทุกรายวิชาได้ระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 1
 4. ผ่านกิจกรรมทุกภาคเรียน
รับทุกคนที่มีคุณสมบัติเฉพาะครบถ้วน
การจัดการโลจิสติกส์ 321409 การจัดการโลจิสติกส์ ทวิภาคี (สายตรง) ศึกษาเกี่ยวกับ วิธีการจัดซื้อวัตถุดิบ ส่วนประกอบสินค้า การควบคุมปริมาณการจัดซื้อ การบริหารจัดการคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า การให้บริการลูกค้า เทคนิคการวางแผนและวิเคราะห์ระบบบรรจุภัณฑ์ กระบวนการนำเข้าและส่งออกสินค้า ระบบภาษีและพิธีการศุลกากรระหว่างประเทศ กลไกการค้า กฎหมาย ข้อสัญญา อนุสัญญาการซื้อขายสินค้าและการบริการระหว่างประเทศและฝึกประสบการณ์ โดยปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ/ห้างสรรพสินค้า 1 ปีการศึกษา
 1. จบ ม.6 หรือ ปวช.3 ทุกสาขาวิชา ในปีการศึกษา 2562
 2. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. ทุกรายวิชาได้ระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 1
 4. ผ่านกิจกรรมทุกภาคเรียน
รับทุกคนที่มีคุณสมบัติเฉพาะครบถ้วน

กลับข้างบน

ระดับ ปวส. ประเภทวิชาคหกรรม

สาขาวิชา รหัสสาขางาน สาขางาน ระบบ ขอบเขตการเรียน คุณสมบัติของผู้สมัครโควตา จำนวนรับ
การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 340609 การจัดการคหกรรมเพื่อการโรงแรม ทวิภาคี (ม.6/ต่างสาข ศึกษาเกี่ยวกับ ธุรกิจที่พักแรม การตลาดเพื่อการโรงแรม การบริการและการต้อนรับ งานบริการส่วนหน้าโรงแรม การบริหารงานแม่บ้าน การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การผสมเครื่องดื่ม งานซักรีด ศิลปะการจัดดอกไม้และตกแต่งสถานที่ งานใบตองและแกะสลักเพื่อการโรงแรม การผูกและจับจีบผ้า สุคนธบําบัดในงานโรงแรม การนวดเพื่อผ่อนคลาย การจัดการและเทคนิคการบริการ การฝึกปฏิบัติงานจริงในโรงแรมระดับ 5 ดาว
 1. จบ ม.6 หรือ ปวช.3 ทุกสาขาวิชา ในปีการศึกษา 2562
 2. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. ทุกรายวิชาได้ระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 1
 4. ผ่านกิจกรรมทุกภาคเรียน
รับทุกคนที่มีคุณสมบัติเฉพาะครบถ้วน

 

หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ)
ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา ระบบ ทวิภาคี (สายตรง)

กลับข้างบน

ระดับ ปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา

สาขาวิชา รหัสสาขางาน สาขางาน ระบบ ขอบเขตการเรียน คุณสมบัติของผู้สมัครโควตา จำนวนรับ

เทคโนโลยีไฟฟ้า

410409

เทคโนโลยีไฟฟ้า

ทวิภาคี (สายตรง)

ผู้สำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพเป็น ผู้ดูแลเครื่องจักรกลไฟฟ้า ผู้ดูแลงานระบบควบคุม ผู้ดูแลงานสื่อสารและงานเทคโนโลยีส่องสว่าง ผู้ออกแบบการใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม งานซ่อมบำรุง งานดัดแปลงและติดตั้งเครื่องจักรกลไฟฟ้า และประกอบอาชีพอิสระ

 1. จบ ปวส.2 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ในปีการศึกษา 2562
 2. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. ทุกรายวิชาได้ระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 1
 4. ผ่านกิจกรรมทุกภาคเรียน
20

เทคโนโลยีการก่อสร้าง

410609

เทคโนโลยีการก่อสร้าง

ทวิภาคี (สายตรง)

ผู้สำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพ เป็นนักเทคโนโลยีการก่อสร้าง นักวิชาการก่อสร้าง นักวางแผนงานก่อสร้าง นักประมาณราคางานก่อสร้าง นักออกแบบและเขียนแบบก่อสร้าง ผู้จัดการโครงการงานก่อสร้าง และ ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านการก่อสร้าง

 1. จบ ปวส.2 สาขาวิชาการก่อสร้าง/ โยธา ในปีการศึกษา 2562
 2. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. ทุกรายวิชาได้ระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 1
 4. ผ่านกิจกรรมทุกภาคเรียน
20

กลับข้างบน