หลักสูตรที่เปิดสอน
ผู้ดูแลระบบ
หลักสูตรที่เปิดสอน
 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบ ปกติ
 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบ ปกติ (สายตรง)
 3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบ ม.6/ต่างสาขา
 4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบ ทวิภาคี (สายตรง)
 5. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระบบ ทวิภาคี ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา
รายละเอียดการจัดการเรียนการสอน
 1. ระบบปกติและระบบ ม.6 มีรายละเอียดดังนี้
  • ในหนึ่งปีการศึกษาประกอบด้วยภาคเรียนปกติ 2 ภาคเรียน และภาคเรียนฤดูร้อน 2 ภาคเรียน
  • ทำการสอนสัปดาห์ละ 5 วัน ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 19.00 น. และฝึกอาชีพที่สถานประกอบการ จำนวน 1 ภาคเรียน
 2. ระบบทวิภาคี มีรายละเอียดดังนี้
  • ในหนึ่งปีการศึกษาประกอบด้วยภาคเรียนปกติ 2 ภาคเรียน และภาคเรียนฤดูร้อน 2 ภาคเรียน
  • ทำการสอนสัปดาห์ละ 5 วัน ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 19.00 น.
  • เรียนที่สถานศึกษาจำนวน 2 ภาคเรียน ฝึกอาชีพที่สถานประกอบการ 2 ภาคเรียน
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
 1. รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา)
 2. รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยสอบตรง