สถิติการรับสมัคร (คลิกชื่อสาขาวิชาสามารถดูรายชื่อผู้สมัครในสาขาวิชานั้นๆ ได้)
ผู้ดูแลระบบ

รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2563

ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันที่ 18 ธันวาคม 2562

ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

ที่ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จัดการ
1 [2010101]  ช่างยนต์ 91 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
2 [2010109]  จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ 11 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
3 [2010201]  ช่างกลโรงงาน 82 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
4 [2010301]  ช่างเชื่อมโลหะ 44 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
5 [2010401]  ช่างไฟฟ้า 98 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
6 [2010501]  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 60 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
7 [2010601]  ช่างก่อสร้าง 40 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
8 [2010801]  สถาปัตยกรรม 24 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
9 [2011101]  ช่างซ่อมบำรุง 23 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
10 [2012701]  เมคคาทรอนิกส์ 27 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
11 [2012801]  เทคนิคคอมพิวเตอร์ 20 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
12 [2020101]  การบัญชี 86 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
13 [2020201]  การตลาด 38 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
14 [2020401]  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 90 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
15 [2030201]  การออกแบบ 17 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
16 [2030801]  คอมพิวเตอร์กราฟฟิก 73 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
17 [2031901]  ออกแบบนิเทศศิลป์ 12 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
18 [2040401]  อาหารและโภชนาการ 46 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
19 [2040601]  คหกรรมศาสตร์ (ธุรกิจดอกไม้ฯ) 3 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
20 [2070109]  การโรงแรม 25 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
รวม 910  

รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. ระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2563

ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันที่ 18 ธันวาคม 2562

ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

ที่ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จัดการ
1 [310101]  งานเทคนิคยานยนต์ 17 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
2 [310201]  งานแม่พิมพ์โลหะ - -
3 [310202]  งานเครื่องมือกล 16 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
4 [310301]  งานเทคโนโลยีงานเชื่อม ฯ 13 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
5 [310401]  งานไฟฟ้าควบคุม 50 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
6 [310502]  งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 17 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
7 [310601]  งานก่อสร้าง 21 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
8 [311101]  งานติดตั้งและบำรุงรักษา 2 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
9 [312701]  งานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ - -
10 [312801]  งานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 6 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
11 [320101]  งานการบัญชี 106 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
12 [320201]  งานการตลาด 12 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
13 [320401]  งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
14 [340401]  งานอาหารและโภชนาการ 14 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
รวม 304  

รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. ระบบ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2563

ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันที่ 18 ธันวาคม 2562

ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

ที่ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จัดการ
1 [310108]  งานเทคนิคยานยนต์ 10 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
2 [310208]  งานเครื่องมือกล 12 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
3 [310408]  งานไฟฟ้าควบคุม 26 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
4 [310508]  งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 6 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
5 [310608]  งานก่อสร้าง 6 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
6 [311108]  งานติดตั้งและบำรุงรักษา 15 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
7 [312808]  งานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 13 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
8 [320108]  งานการบัญชี 21 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
9 [320408]  งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 21 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
10 [321408]  งานการจัดการโลจิสติกส์ 35 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
11 [340408]  งานอาหารและโภชนาการ 9 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
12 [390108]  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 22 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
รวม 196  

รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. ระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2563

ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันที่ 18 ธันวาคม 2562

ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

ที่ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จัดการ
1 [310109]  งานเทคนิคยานยนต์ 22 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
2 [310110]  งานเทคนิคยานยนต์ - -
3 [310111]  งานเทคนิคยานยนต์ - -
4 [310209]  งานเครื่องมือกล 6 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
5 [310409]  งานไฟฟ้าควบคุม 28 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
6 [310509]  งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 8 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
7 [310609]  งานก่อสร้าง 27 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
8 [311109]  งานติดตั้งและบำรุงรักษา 1 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
9 [320209]  งานการตลาด 30 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
10 [320409]  งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
11 [321409]  งานการจัดการโลจิสติกส์ 40 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
12 [340609]  งานการจัดการคหกรรมเพื่อการโรงแรม 6 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
13 [370109]  งานการโรงแรม 5 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
รวม 180  

รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปริญญาตรี ระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2563

ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันที่ 18 ธันวาคม 2562

ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

ที่ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จัดการ
1 [410409]  งานเทคโนโลยีไฟฟ้า 15 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
2 [410609]  งานเทคโนโลยีการก่อสร้าง - -
3 [420109]  งานเทคโนโลยีการบัญชี 3 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
4 [420209]  งานเทคโนโลยีการตลาด 4 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
รวม 22  

ยอดสมัครทั้งหมด = 1,612 คน