ผู้ดูแลระบบ


เพื่อเพิ่มช่องทางและความรวดเร็วในการรับข้อมูลข่าวสารการสมัคร โปรดเพิ่มเราเป็นเพื่อน

Line ID: @391omfop

 

การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (Dual Vocational Training หรือ DVT) คือการจัดการศึกษาโดยอาศัยความร่วมมือกันของสองฝ่าย คือ ระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษาร่วมกันฝึกผู้เรียนให้มีคุณภาพทั้งสองสถานที่ โดยที่โรงงาน (เน้นในการฝึกทักษะ) และในชั้นเรียน (เน้นในการเรียนด้านทฤษฎี)

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ จึงได้เปิดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี โดยมีรายละเอียดในการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชา ดังนี้

  • สาขางานเทคนิคยานยนต์
  • สาขางานเครื่องมือกล
  • สาขางานไฟฟ้าควบคุม
  • สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
  • สาขางานก่อสร้าง
  • สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา
  • สาขางานการจัดการโลจิิิสติกส์
  • ปวส. 1 ศึกษาในสถานศึกษา
  • ปวส. 2 ศึกษาในสถานประกอบการ
  • สาขางานการตลาด
ตลอดหลักสูตร จะเรียนในสถานศึกษา 2 วัน คือ วันอังคารและวันพุธ ส่วนวันที่เหลือจะศึกษาในสถานประกอบการ (หยุดวันอาทิตย์ 1 วัน)
 

ในระยะเวลาที่ศึกษาในสถานประกอบการนั้น ผู้เรียนบางสาขาฯ อาจได้รับค่าตอบแทนจากการฝึกปฏิบัติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่ได้ทำความร่วมมือกับสถานประกอบการนั้น ๆ