ขั้นตอนที่ 3/4 (กรอก/แก้ไขข้อมูลประวัตินักเรียนนักศึกษา)
ผู้ดูแลระบบ

เป็นขั้นตอนการกรอกข้อมูลประวัติของผู้สมัคร ในด้านข้อมูลส่วนตัว เพื่อนสนิท สถานศึกษาเดิม ครอบครัว และผู้ปกครอง

ซึ่งขั้นตอนนี้หากผู้สมัครกรอกข้อมูลผิดพลาด สามารถแก้ไขข้อมูลได้ด้วยตนเอง

 

 กรุณากรอกเลขที่บัตรประชาชน และ key code ที่ได้จากวิทยาลัย
เลขที่บัตรประชาชน - - - -
key code
 
 

 

  !!! โปรดอ่าน... ก่อนกรอกประวัตินักเรียนนักศึกษา

 1. บัตรประจำตัวประชาชนของตนเอง ใช้สำหรับดูเลขที่บัตรประชาชนของตนเอง และชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษ
 2. บัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา ใช้สำหรับดูชื่อและนามสกุลของบิดาและมารดาทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
 3. สำเนาทะเบียนบ้านของตนเอง ใช้สำหรับกรอกข้อมูลที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และรหัสบ้าน
  ***การกรอกข้อมูล "รหัสบ้าน" กรอกเฉพาะตัวเลข 11 หลักเท่านั้น ไม่ต้องพิมพ์เครื่องหมาย - เช่น 17970009905
 4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง ใช้สำหรับกรอกข้อมูลที่อยู่ของผู้ปกครอง
 5. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1/รบ.1)ใช้สำหรับ ชุดที่ใบ ปพ.1 ,เลขที่ใบ ปพ.1/รบ.1, จำนวนหน่วยการเรียน และเกรดเฉลี่ยสะสม 
 6. ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ได้แก่ กรุ๊ปเลือด น้ำหนัก ส่วนสูง ความสามารถพิเศษ ตำหนิ โรคประจำตัว เบอร์โทร และอีเมล
 7. ข้อมูลเพื่อนสนิท ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
  *** เพื่อนสนิทในที่นี้หมายถึง เพื่อนที่สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลของนักเรียน นักศึกษาได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนที่อยู่ในสถานศึกษาเดียวกันเท่านั้น
 8. ข้อมูลบิดา มารดา และผู้ปกครอง ได้แก่ อาชีพ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง เงินเดือน เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่
 9. ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล ควรให้ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้จริง เพื่อผลประโยชน์แก่ตัวนักเรียน นักศึกษาเอง
 10. ข้อมูลช่องใดที่ไม่มีข้อมูล ให้ใส่เครื่องหมายลบ (-) อาทิเช่น หมู่บ้าน, ถนน, ตรอกซอย ฯลฯ