ขั้นตอนที่ 5 (พิมพ์เอกสารมอบตัว และใบลงทะเบียน)
ผู้ดูแลระบบ
 กรุณากรอกเลขที่บัตรประชาชน และ key code ที่ได้จากวิทยาลัย
เลขที่บัตรประชาชน - - - -
key code
 
 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อกรณีพิเศษ (โควตา) หากลืมรหัส Key code ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ ตามรูปด้านล่าง