logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

  ระดับ ปวส. (ทวิภาคี) สาขางาน เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) สาขาวิชา เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ

  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 30204091001 นางสาวนภศร อารีวงษ์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2022-12-20
  2 30204091002 นางสาวสรัญญา กลิ่นหอม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2022-12-21
  3 30204091003 นางสาวพรนภา คงการุณ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2022-12-21
  4 30204091004 นางสาวณัฐธิชา โชคชัย ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2022-12-21
  5 30204091005 นางสาวสุวิกาญจ์ อินทรัพย์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2022-12-21
  6 30204091006 นางสาวบังอร นกเล็ก ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2022-12-22
  7 30204091007 นางสาววิรดี ประหยัด ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2022-12-22
  8 30204091008 นางสาวกชพร พละศักดิ์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2022-12-22
  9 30204091009 นางสาวพรพิมล แสงหิรัญ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2022-12-22
  10 30204091011 นางสาวสุพรรษา พงษ์พฤกษ์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2022-12-22
  11 30204091012 นางสาวนุชสรา ช่างสอน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2022-12-22
  12 30204091013 นางสาวชนาภา สวัสดี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2022-12-22
  13 30204091014 นางสาวณัฐพร นามผล ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2022-12-22
  14 30204091015 นางสาวนิศารัตน์ มะนะเปรม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2022-12-22
  15 30204091016 นางสาววิลาภา ค้ำชู ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2022-12-22
  16 30204091017 นางสาวนพิดฐา ช่วยให้สม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2022-12-22
  17 30204091019 นางสาวนิภาพันธ์ ดอนตุ่มไพร ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2022-12-22
  18 30204091020 นางสาวรุธิดา สริฟอง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2022-12-22
  19 30204091021 นางสาวจิราณี เพ็ชรแก้ว ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2022-12-22
  20 30204091022 นางสาวสุภาวดี ดีตัน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2022-12-22
  21 30204091023 นางสาวก้ลย์สุดา สาทช้อย ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2022-12-22
  22 30204091025 นางสาวนารีรัตน์ สีมัยนาม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2022-12-23
  23 30204091026 นางสาวชัญญานุช ปล้องเพ็ชร ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2022-12-23
  24 30204091027 นางสาวจุฑาลักษณ์ โสภณ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2022-12-23
  25 30204091028 นางสาวนภาพร แผ่นทอง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2022-12-23
  26 30204091029 นางสาววรัชยา แหวนทองคำ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2023-01-05
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@lbtech.ac.th
  ผู้พัฒนาระบบ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083