logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

  ระดับ ปวส. (ปกติ (ตรงสาขา)) สาขางาน การตลาด สาขาวิชา การตลาด ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ

  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 30202011002 นางสาววรรณทิวา ชนะค้า ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220201 การตลาด 2022-12-23
  2 30202011003 นางสาวภัทรวดี ดั้งขุนทด ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220201 การตลาด 2022-12-23
  3 30202011004 นางสาวนิพาภรณ์ เรืองภู ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220201 การตลาด 2022-12-23
  4 30202011005 นางสาวอรณัฐ ดิษเนตร์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220201 การตลาด 2022-12-24
  5 30202011006 นางสาวประศิตา ขำมี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220201 การตลาด 2022-12-24
  6 30202011007 นางสาวพัชราวลัย บุญยิ่ง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220201 การตลาด 2022-12-24
  7 30202011008 นางสาวจอมขวัญ แสงคง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220201 การตลาด 2022-12-24
  8 30202011009 นางสาวศศิกานต์ ขุนลาด ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220201 การตลาด 2022-12-24
  9 30202011010 นางสาวอลิชา ภู่ทอง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220201 การตลาด 2022-12-25
  10 30202011011 นายชินภัทร ม่วงศรี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220201 การตลาด 2022-12-26
  11 30202011012 นางสาวนพรัตน์ หวะสุวรรณ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220201 การตลาด 2022-12-27
  12 30202011013 นายสุรสิทธิ์ นาคเจริญ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220201 การตลาด 2022-12-28
  13 30202011014 นางสาวพิมลพรรณ ทองงาม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220201 การตลาด 2022-12-28
  14 30202011015 นางสาวพิชญาภา เกษตรสินธุ์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220201 การตลาด 2022-12-29
  15 30202011016 นางสาวกัญญนันทน์ คูณทวี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220201 การตลาด 2022-12-29
  16 30202011017 นางสาวจิรภิญญา เขียวอร่าม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220201 การตลาด 2022-12-29
  17 30202011018 นางสาวชยุดา อินทร์เอม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220201 การตลาด 2023-01-01
  18 30202011019 นางสาวณัฐนันท์ สิทธิ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220201 การตลาด 2023-01-05
  19 30202011020 นางสาวสุชัญญา คิดค้า ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220201 การตลาด 2023-01-06
  20 30202011021 นางสาวกนกพร รอดแก้ว ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220201 การตลาด 2023-01-10
  21 30202011022 นางสาวกฤษวรรณ สินธุ์เจริญ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220201 การตลาด 2023-01-11
  22 30202011023 นางสาวอภิสรา ทองแกมแก้ว ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220201 การตลาด 2023-01-12
  23 30202011024 นางสาวสุพรรษา วันยิ่ง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220201 การตลาด 2023-01-12
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@lbtech.ac.th
  ผู้พัฒนาระบบ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083