logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2567

  ระดับ ปวส. (ม.6/ต่างสาขา) สาขางาน การบัญชี => สาขาวิชา การบัญชี => ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ

  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 30201081001 นางสาวธมลวรรณ พันธุ์กล้วย ม.6 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 2023-11-03
  2 30201081002 นางสาวญาณาธิป ศรแก้ว ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2023-11-03
  3 30201081003 นางสาวกรกมล สุภาพ ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย - 2023-11-04
  4 30201081004 นายธีรภัทร์ ศรีสุวรรณ์ ม.6 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-11-04
  5 30201081005 นางสาวญาณิกา ขวาคำ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2023-11-04
  6 30201081006 นางสาวทิพรดา บุญน้า ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 230801 คอมพิวเตอร์กราฟิก 2023-11-05
  7 30201081007 นางสาวสุนันทา เลื่อนลอย ม.6 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 2023-11-07
  8 30201081008 นางสาวพิมชนก ลิ้นนาค ม.6 โรงเรียนดงตาลวิทยา - 2023-11-08
  9 30201081009 นางสาวอมรศิริ อยู่จั่น ม.6 โรงเรียนดงตาลวิทยา - 2023-11-08
  10 30201081010 นางสาววสุนันท์ คล้ายพวก ม.6 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 2023-11-10
  11 30201081011 นายชนาธิป คีรีศรี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2023-11-17
  12 30201081012 นางสาวสิริยากร กำเนิดสิงห์ ม.6 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 2023-11-17
  13 30201081013 นางสาวพิมพนิภา พรมเนตร ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2023-11-18
  14 30201081014 นางสาวณัฐมล เลี้ยงชีพชอบ ม.6 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-11-21
  15 30201081015 นางสาวปวีณา ผิวสะอาด ม.6 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 2023-11-24
  16 30201081016 นางสาวภิญญดา ว่องสกุล ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย - 2023-11-24
  17 30201081017 นางสาวอลิสรา แทนลาน ม.6 โรงเรียนพัฒนานิคม - 2023-11-25
  18 30201081018 นางสาวทิพยภรณ์ ดอนดีไพร ม.6 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 2023-11-25
  19 30201081019 นางสาวอาภาศิริ คำมี ม.6 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 2023-11-25
  20 30201081021 นางสาวอาณิต ทรัพย์เชาว์ ม.6 โรงเรียนพัฒนานิคม - 2023-11-29
  21 30201081022 นางสาวจรรยพร สุขดา ม.6 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 2023-11-29
  22 30201081023 นางสาวกชกร คุ้มเขต ม.6 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา - 2023-11-30
  23 30201081024 นางสาวสิริกร ทับทอง ม.6 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา - 2023-11-30
  24 30201081025 นางสาวพรพรรณ สอาดสิทธิ์ ม.6 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา - 2023-11-30
  25 30201081026 นางสาวดวงกมล ภักดีวงศ์ ม.6 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา - 2023-11-30
  26 30201081027 นายสิทธิพล ทับทิม ม.6 โรงเรียนโคกตูมวิทยา - 2023-11-30
  27 30201081028 นางสาวกฤชญา ทวิชานุรักษ์ ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 220201 การตลาด 2023-12-01
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@lbtech.ac.th
  ผู้พัฒนาระบบ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. 036-689-767