logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2567

  ระดับ ปวส. (ม.6/ต่างสาขา) สาขางาน คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย => สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ => ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม

  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 30128071001 นายณภัทร วัฒนนภาเกษม ม.6 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-11-03
  2 30128071002 นางสาวกิตยาภรณ์ สิงห์แก้ว ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220201 การตลาด 2023-11-05
  3 30128071003 นายกฤษณ์สิริ ปรีชาจารย์ ม.6 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-11-08
  4 30128071004 นางสาววิภาษณีย์ พรหมแพทย์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 230801 คอมพิวเตอร์กราฟิก 2023-11-16
  5 30128071005 นายวัชรากร แก้วเวียง ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2023-11-16
  6 30128071006 นายณัฐนนท์ มีแสง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 230801 คอมพิวเตอร์กราฟิก 2023-11-17
  7 30128071007 นายวีรภัทร วงษ์ประเสริฐ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 230801 คอมพิวเตอร์กราฟิก 2023-11-25
  8 30128071008 นายรชต เชยชอบ ม.6 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 2023-11-26
  9 30128071009 นายภัทรกร ดงเย็น ม.6 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 2023-12-01
  10 30128071010 นางสาวปาราตรี เพ็งคุ้ม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 230801 คอมพิวเตอร์กราฟิก 2023-12-03
  11 30128071011 นางสาวสุทัตตา คำพลึก ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 230801 คอมพิวเตอร์กราฟิก 2023-12-03
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@lbtech.ac.th
  ผู้พัฒนาระบบ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. 036-689-767