logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

  ระดับ ปวส. (สายตรง) สาขางาน คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม

  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 30128011001 นางสาวณัฐณิชา พึ่งภิญโญ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 212801 เทคนิคคอมพิวเตอร์ 2022-12-21
  2 30128011002 นางสาวอมรทิพย์ ฉินทอง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 212801 เทคนิคคอมพิวเตอร์ 2022-12-21
  3 30128011003 นางสาวเกศินี กองแก้ว ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 212801 เทคนิคคอมพิวเตอร์ 2022-12-21
  4 30128011006 นางสาวอัจฉราพร เอี่ยมมาก ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 212801 เทคนิคคอมพิวเตอร์ 2022-12-22
  5 30128011007 นางสาวพรมพร ลานทอง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 212801 เทคนิคคอมพิวเตอร์ 2022-12-22
  6 30128011008 นายธนภัทร์ ใจดี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 212801 เทคนิคคอมพิวเตอร์ 2022-12-22
  7 30128011009 นายธีรภัทร์ อินทโชติ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 212801 เทคนิคคอมพิวเตอร์ 2022-12-23
  8 30128011010 นายพลาธิป ไกรสังข์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 212801 เทคนิคคอมพิวเตอร์ 2022-12-24
  9 30128011011 นางสาวธิติมา เกิดม่วง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 212801 เทคนิคคอมพิวเตอร์ 2022-12-25
  10 30128011014 นายอานนท์ พวงกุหลาบ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 212801 เทคนิคคอมพิวเตอร์ 2023-01-09
  11 30128011015 นายกรวิชญ์ คุ้มพันธ์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210501 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2023-01-09
  12 30128011016 นายสิทธิโชค ศิริล้วน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210501 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2023-01-09
  13 30128011017 นายพิษณุ สืบเชื้อ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210501 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2023-01-09
  14 30128011018 นางสาวสุภัสสร เหมือนเพ็ชร ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 212801 เทคนิคคอมพิวเตอร์ 2023-01-11
  15 30128011019 นายชนะภัย ยิ่งยง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2023-01-13
  16 30128011020 นายปิยวัฒน์ เฉลยไกร ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2023-01-17
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@lbtech.ac.th
  ผู้พัฒนาระบบ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083