logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

  ระดับ ปวส. (ปกติ (ตรงสาขา)) สาขางาน เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สาขาวิชา เเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม

  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 30127011001 นายสุระพงศ์ จิวรรจนะโรดม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 212701 เมคาทรอนิกส์ 2022-12-20
  2 30127011002 นายชัชฎากร ประไพพัก ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 212701 เมคาทรอนิกส์ 2022-12-21
  3 30127011003 นางสาวพรรณพิษา เกตุคง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 212701 เมคาทรอนิกส์ 2022-12-21
  4 30127011004 นางสาวศุภวรรณ เกิดบุญมา ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 212701 เมคาทรอนิกส์ 2022-12-21
  5 30127011005 นางสาวศิริรัตน์ ประทุมวงษ์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 212701 เมคาทรอนิกส์ 2022-12-21
  6 30127011006 นายเกียรติณรงค์ คงลำพันธ์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 212701 เมคาทรอนิกส์ 2022-12-21
  7 30127011007 นางสาววรินกร บุดดี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 212701 เมคาทรอนิกส์ 2022-12-22
  8 30127011008 นางสาวมณีวรรณ เจียงพุทธา ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 212701 เมคาทรอนิกส์ 2022-12-22
  9 30127011009 นางสาวปัทมาพร ดิลกวิลาศ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 212701 เมคาทรอนิกส์ 2022-12-22
  10 30127011010 นางสาวพัชรวรรณ ทองเกล็ด ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 212701 เมคาทรอนิกส์ 2022-12-22
  11 30127011011 นายรัชชานนท์ สุขสนอง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 212701 เมคาทรอนิกส์ 2022-12-22
  12 30127011012 นายก้องเกียรติ แผนบุตร ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 212701 เมคาทรอนิกส์ 2022-12-22
  13 30127011014 นายธนภัทร ตริตรอง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 212701 เมคาทรอนิกส์ 2022-12-23
  14 30127011015 นายอำนาจ มากโฉม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 212701 เมคาทรอนิกส์ 2022-12-24
  15 30127011016 นายธนกร สมาคม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 212701 เมคาทรอนิกส์ 2022-12-24
  16 30127011017 นายเฉลิมชัย มีศิริ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 212701 เมคาทรอนิกส์ 2022-12-24
  17 30127011018 นายอานนท์ กำลังเลิศ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 212701 เมคาทรอนิกส์ 2022-12-24
  18 30127011019 นางสาวกนกลักษณ์ คำมี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 212701 เมคาทรอนิกส์ 2022-12-25
  19 30127011020 นายธีรศักดิ์ แป้นประเสริฐ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 212701 เมคาทรอนิกส์ 2022-12-30
  20 30127011021 นายพฤฒิพงษ์ วงษา ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 212701 เมคาทรอนิกส์ 2023-01-01
  21 30127011022 นางสาวอินทิรา นุชกระแสร์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 212701 เมคาทรอนิกส์ 2023-01-05
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@lbtech.ac.th
  ผู้พัฒนาระบบ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083