logo_register



 • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

  ระดับ ปวส. (ทวิภาคี) สาขางาน ไฟฟ้าควบคุม สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม

  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 30104091001 นางสาวอรญา พุ่มพวง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-20
  2 30104091002 นายธนภัทร เหมบุญ ปวช. วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-20
  3 30104091003 นายนวพล จูเจี่ย ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-21
  4 30104091004 นายอัครพล สร้อยดี ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-21
  5 30104091005 นายนิติพล บุญอ้อย ปวช. วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-22
  6 30104091006 นางสาวจิรดา วินทชัย ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-23
  7 30104091007 นายปรัชญา โพธิสาร ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-23
  8 30104091008 นายนครินทร์ มาตย์คำมี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-29
  9 30104091009 นายณภัทร ดิษประเสริฐ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-29
  10 30104091010 นายนพดล เทียนทอง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-29
  11 30104091012 นายบุญฤทธิ์ วงเวียน ปวช. วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2023-01-06
  12 30104091013 นายนรากร เจตน์เกษตรกรณ์ ปวช. วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2023-01-06
  13 30104091014 นายพิสิศพงษ์ แป้นซื่อ ปวช. วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2023-01-08
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@lbtech.ac.th
  ผู้พัฒนาระบบ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083