logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

  ระดับ ปวส. (ปกติ (ตรงสาขา)) สาขางาน ไฟฟ้าควบคุม สาขาวิชา ไฟฟ้า ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม

  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 30104011001 นายธนัช โลหิตไทย ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-20
  2 30104011002 นายจิรศักดิ์ ทศพร ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-20
  3 30104011003 นายณรงค์ศักดิ์ อินเอก ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-20
  4 30104011004 นายชีววัฒน์ กลิ่นจำปา ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-20
  5 30104011005 นายสหภาพ โพธิ์รื่น ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-20
  6 30104011006 นายวาทยุทธ์ ชัยสวัส ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-20
  7 30104011008 นายชัยพงษ์ จันทร์ตรา ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-20
  8 30104011009 นายมินฑฎา แจ้งทอง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-20
  9 30104011010 นายวีรพล เนียมแสง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-20
  10 30104011011 นายรุ่งอนันต์ ทองเกิด ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-20
  11 30104011012 นายภาสพงศ์ พิกุลทอง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-20
  12 30104011013 นายชัญญา วีระศักดิ์ถาวร ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-21
  13 30104011014 นายอนุชา ถังทอง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-21
  14 30104011015 นายธนกร จั่นกรด ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-21
  15 30104011016 นายชยุตพงศ์ ศรีจันทร์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-21
  16 30104011017 นายสหพัฒน์ ใหม่วงษ์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-21
  17 30104011018 นายรพีพัฒน์ ดวงเเข ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-21
  18 30104011019 นายนวพรรษ อ่อนราช ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-21
  19 30104011021 นายอำพล มีบุญพอ ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-21
  20 30104011022 นางสาวสุวรรณรัตน์ ตาทอง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-21
  21 30104011024 นายอังกูร เสือสง่า ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-21
  22 30104011025 นางสาวลักษมาภรณ์ คุณวงศ์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-21
  23 30104011026 นายวัชระ ลิ้มสกุล ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-21
  24 30104011027 นางสาวกรรณณิกา เผือกเจริญ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-21
  25 30104011028 นางสาวกาญจนา เหนี่ยวกุศล ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-21
  26 30104011029 นายกิตตินันท์ อรัญศักดิ์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-22
  27 30104011030 นายกาญน์ ชั่งดี ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-22
  28 30104011031 นายตะวันฉาย ปัญจรี ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-22
  29 30104011032 นายขวัญชัย นิลพานิช ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-22
  30 30104011033 นายพงศกร ชัยเครือ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-22
  31 30104011034 นายฐปนพล สนามทอง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-22
  32 30104011035 นายเอกรินทร์ จันทร์เทียน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-22
  33 30104011036 นายระพีพัฒน์ ถ้ำผอง ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-22
  34 30104011037 นายนวพล สรั่งวงศ์ ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-22
  35 30104011038 นายศักดิ์ดี ทรัพย์นิมิตร ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-22
  36 30104011039 นายณัฐวุฒิ ห่วงสิน ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-22
  37 30104011040 นายกิตติธัช พัดเย็น ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-22
  38 30104011041 นายนรภัทร ครองบ้าน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-22
  39 30104011042 นายสุนิวัตร เต่าทอง ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-22
  40 30104011043 นางสาวณัฐณิชา ศรีสกุล ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-22
  41 30104011045 นายรชานนท์ แก้วเนตร ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-22
  42 30104011046 นายชญานิน เผ่าเพ็ง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-22
  43 30104011047 นายณัฐดนัย สละอวยพร ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-22
  44 30104011048 นายจักรพรรณ์ เรืองรุ่ง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-22
  45 30104011050 นายชัยณรงค์ วงศ์ศิริ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-23
  46 30104011051 นายพงศกร สุขผล ปวช. วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-23
  47 30104011052 นายรัชชานนท์ ชุ่มชื่น ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-23
  48 30104011053 นายภูวรา ดอกอินทร์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-23
  49 30104011054 นายปัณณวิชญ์ ปานเผือก ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-23
  50 30104011055 นางสาวกัญญารัตน์ หมีนอน ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-24
  51 30104011056 นายชัชรินทร์ เหลาเพียร ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-24
  52 30104011057 นายวรากร ชาลี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-25
  53 30104011058 นายภูกิจ ชัยนันต๊ะ ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-25
  54 30104011059 นายชัยวุฒิ บุญมาวงษ์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-25
  55 30104011060 นายณัฐวุฒิ ดอกพุฒซ้อน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-26
  56 30104011061 นายภานุวัฒน์ สมพงษ์ ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-26
  57 30104011062 นายศุภวุฒิ วงค์คำจันทร์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-26
  58 30104011063 นายมณทล นุริตะมนต์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-26
  59 30104011064 นายวริวช คงแช่มดี ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-27
  60 30104011065 นางสาวโสฐิดา คำสำลี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-27
  61 30104011066 นางสาวชุติศรณ์ สุขสันต์เกษตร ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-27
  62 30104011067 นายชวัลวิชญ์ คงมั่น ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-27
  63 30104011068 นายพีระ สุขโต ปวช. โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-29
  64 30104011069 นายกฤษดากร ปั้นงา ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-12-30
  65 30104011070 นายธนพัฒน์ เพ็งสลุง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2023-01-01
  66 30104011071 นายศิวกร สองคร ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2023-01-03
  67 30104011072 นางสาวสุพรรษา ทองกลาง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์ 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2023-01-03
  68 30104011073 นายปฐมพงศ์ ทัศนุรักษ์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2023-01-03
  69 30104011074 นายกิตติพจน์ กระดิ่งทอง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2023-01-04
  70 30104011075 นางสาวณัฐชา วงษ์มนัตย์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2023-01-04
  71 30104011076 นางสาวนัททพร ประเสริฐลาภ ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2023-01-05
  72 30104011077 นางสาวอินทราณี วรรณสุทธิ์ ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2023-01-05
  73 30104011078 นายพิชิตพล กลัดเพ็ชร ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2023-01-05
  74 30104011079 นายบุญประเสริฐ ยนต์เกื้อ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2023-01-05
  75 30104011080 นายวศิน อ่อนพรม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2023-01-05
  76 30104011081 นางสาวกัลยานุช เทศนา ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2023-01-06
  77 30104011082 นายธนศักดิ์ เล้าประเสริฐ ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2023-01-06
  78 30104011083 นายกีรติ ศรีอ้วน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2023-01-06
  79 30104011084 นางสาวกิตติธัช ผุดผ่อง ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2023-01-06
  80 30104011085 นายนาย สิรภพ โพธิ์เชิด ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2023-01-07
  81 30104011086 นายศุภกร ชื่นอารมย์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2023-01-07
  82 30104011087 นายณัฐพล แก้วปิง ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2023-01-09
  83 30104011088 นายนิพนธ์ อาจมังกร ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2023-01-10
  84 30104011089 นายธนพล แพรดำ ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2023-01-10
  85 30104011090 นายจิรพงศ์ ลาดสลุง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2023-01-11
  86 30104011091 นายรัชชานนท์ เสวะขุนทศ ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2023-01-12
  87 30104011092 นายอำนาจ โชติพรหม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2023-01-12
  88 30104011093 นายจิรศักดิ์ ปิ่นแก้ว ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2023-01-13
  89 30104011094 นางสาวนัฐชา เสือบัว ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2023-01-13
  90 30104011095 นายภัคพล ปัตแวว ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2023-01-14
  91 30104011096 นายภัคพล เคียนทอง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2023-01-14
  92 30104011097 นายอภิรักษ์ อยู่ดี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2023-01-15
  93 30104011098 นายธนวิชช์ นวลรักษา ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2023-01-16
  94 30104011099 นายกฤษกร นนทวงษ์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2023-01-16
  95 30104011100 นายณรงศักดิ์​ สุระนิตย์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2023-01-17
  96 30104011101 นายภัทรพล นาคะ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2023-01-17
  97 30104011102 นายธันวา ปฏิทิน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2023-01-17
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@lbtech.ac.th
  ผู้พัฒนาระบบ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083