logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

  ระดับ ปวส. (ปกติ (ตรงสาขา)) สาขางาน เครื่องมือกล สาขาวิชา เทคนิคการผลิต ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม

  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 30102011002 นายณัฐวุฒิ อ่ำแสง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 2022-12-20
  2 30102011004 นายจรินทร์ ชะนะภัย ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 2022-12-21
  3 30102011005 นางสาวพรนัชชา ประคองทรัพย์ ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 2022-12-21
  4 30102011006 นายภาณุพงศ์ ง้าวบ้านเกาะ ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 2022-12-21
  5 30102011007 นางสาวจิรกานต์ สุขมาก ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 2022-12-21
  6 30102011008 นายนพรัตน์ บุญเพิ่มผล ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 2022-12-21
  7 30102011009 นายชลดา บุญส่งธรรม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 2022-12-22
  8 30102011010 นายรัฐเขต มาฆะมงคล ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 2022-12-22
  9 30102011011 นายเทวา สอนเข็ม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 2022-12-22
  10 30102011012 นายชยากร ไวยบุรี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 2022-12-22
  11 30102011013 นายปฏิภาณ ทัศจันทร์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 2022-12-22
  12 30102011014 นายพิพัฒน์พงษ์ เนตรนิล ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 2022-12-22
  13 30102011016 นายณัฐนันท์ มีลาภ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 2022-12-23
  14 30102011017 นายณัฐพล ด้วงประเสริฐ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 2022-12-23
  15 30102011018 นายศุภเสกข์ กระต่ายเทศ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 2022-12-23
  16 30102011019 นายพีรพัฒน์ ลานทอง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 2022-12-23
  17 30102011020 นายปาราเมศ บัวสุวรรณ์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 2022-12-23
  18 30102011021 นายรัชชานนท์ น้อยเเก้ว ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 2022-12-23
  19 30102011022 นายราเมศวร์ ลพมอง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 2022-12-23
  20 30102011023 นายอภิชัจ อันทศูตย์ ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 2022-12-26
  21 30102011024 นายพีระพัฒน์ ชาติงาม ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 2022-12-28
  22 30102011025 นายกิตติภพ สิงห์แก้ว ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 2022-12-28
  23 30102011026 นายคุณานนต์ พวงลออ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 2022-12-29
  24 30102011027 นายสิทธิกร ผางจีน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 2022-12-30
  25 30102011028 นายอารักษ์ ทองดี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 2023-01-03
  26 30102011029 นายณัฐพล อินทร์มั่น ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 2023-01-04
  27 30102011031 นายพงศพัศ พันธุ์พุ่ม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 2023-01-04
  28 30102011032 นายธนพล สังข์ทอง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 2023-01-04
  29 30102011033 นายณัฐวุฒิ หนุนบุญ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 2023-01-04
  30 30102011034 นายฉัตรกมล สุขช้ำ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 2023-01-04
  31 30102011035 นายพิชิตชัย พานพบ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 2023-01-05
  32 30102011036 นายสุทธิพงษ์ บุญหนุน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 2023-01-05
  33 30102011037 นายนราธิป พรชุ่ม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 2023-01-05
  34 30102011038 นางสาวพรนภา ครนิยม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 2023-01-06
  35 30102011039 นายสรวิชญ์ สาหร่าย ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 2023-01-09
  36 30102011040 นายจักรภัทร วิทูรสัญจร ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 2023-01-09
  37 30102011041 นายฐิติศักดิ์ เฉลยโสตร ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 2023-01-14
  38 30102011042 นางสาวชัญนพัทธ์ วงษ์ชัย ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 2023-01-17
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@lbtech.ac.th
  ผู้พัฒนาระบบ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083