logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

  ระดับ ปวช. สาขาวิชา ออกแบบนิเทศศิลป์ ประเภทวิชา ศิลปกรรม

  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 20319011001 นายลัทธพล พลสีราช ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 2022-12-21
  2 20319011003 นางสาวกิติยาภรณ์ ใจดี ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2022-12-28
  3 20319011006 นางสาวจิรภิญญา ผุยน้อย ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 2022-12-30
  4 20319011007 นางสาวกัญญกานต์ พงษ์ศิลป์ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-01-04
  5 20319011008 นางสาวกชกร บุญเชื้อ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-01-04
  6 20319011009 นางสาวพลอยนภัส เอี่ยมสำอางค์ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-01-10
  7 20319011010 นางสาวภาพิมล สิทธิเขตการ ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 2023-01-11
  8 20319011011 นางสาวปรียากรณ์ นวลทิม ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-01-12
  9 20319011012 นางสาวอารยา บุญโต ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-01-13
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@lbtech.ac.th
  ผู้พัฒนาระบบ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083