logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

  ระดับ ปวช. สาขาวิชา คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ประเภทวิชา ศิลปกรรม

  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 20308011001 นางสาวศรัญญา มาศกรัม ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 2022-12-21
  2 20308011002 นางสาวญาราภรณ์ วันทายน ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2022-12-21
  3 20308011003 นายภาณุวัฒน์ ท่ามถั่ง ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2022-12-21
  4 20308011004 นางสาวณิชาภัทร รามัญวงษ์ ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 2022-12-25
  5 20308011005 นายณัฐวุฒิ ท้าวพิณ ม.3 โรงเรียนวัดมุจลินท์ - 2022-12-27
  6 20308011006 นายศศิพงษ์ ดีมี ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 2022-12-27
  7 20308011007 นางสาวสุกัญญา ชะนู ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2022-12-27
  8 20308011008 นายพงศพัศ แสงจำรูญ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2022-12-27
  9 20308011009 นายศิวกร การเสี่ยงศรี ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2022-12-27
  10 20308011010 นายกฤตภาส พุ่มพวง ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2022-12-28
  11 20308011011 นายปริญญา พรหมสอาด ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2022-12-28
  12 20308011012 นายธีรพันธ์ เต็งน้อย ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) - 2022-12-28
  13 20308011013 นายเตชินท์ แย้มชูติ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2022-12-29
  14 20308011014 นายณัฐชนน ศรีโสภา ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2022-12-29
  15 20308011015 นางสาวธนัชชา ทับศัพท์ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2022-12-29
  16 20308011016 นายรัฐภูมิ วงษ์ธาราเลิศสกุล ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2022-12-29
  17 20308011017 นายกุลวัฒน์ แก้วเกิด ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2022-12-29
  18 20308011018 นายนนท์ปวิธ สมัครการ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2022-12-29
  19 20308011019 นายพลพล มนต์วิเศษ ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 2022-12-30
  20 20308011020 นางสาววรัชยา จันทบาล ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2022-12-30
  21 20308011021 นางสาวน.ส.ภัทราพร แก้วล้อม ม.3 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 2023-01-01
  22 20308011023 นางสาวชลณิศา โคตรลุน ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 2023-01-02
  23 20308011024 นายรชต เปลี่ยนศรี ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-01-03
  24 20308011025 นางสาวสาวิตรี การาม ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-01-04
  25 20308011026 นางสาวปุญญิศา ช่างแกะ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-01-04
  26 20308011027 นางสาววราภรณ์ อยู่ป้อม ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-01-04
  27 20308011028 นางสาวศศิกานต์ ทองประสาน ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-01-04
  28 20308011029 นางสาวทิพรัต คงมี ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-01-04
  29 20308011030 นายณัฏฐ์พงศ์ บุญอนันต์ ม.3 โรงเรียนโคกลำพานวิทยา - 2023-01-05
  30 20308011031 นางสาวชาลิสา จันทะเกษ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-01-05
  31 20308011032 นางสาวกีรติ บุญปลีก ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 2023-01-05
  32 20308011033 นางสาวณัฏ์ฐญา ออกช่อ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-01-06
  33 20308011034 นางสาวชยุดา สำราญ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-01-06
  34 20308011035 นางสาวสุพัตรา ลายพิกุล ม.3 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร - 2023-01-07
  35 20308011036 นางสาววรรณิศา เสือเทศ ม.3 โรงเรียนพระวรสาร - 2023-01-08
  36 20308011037 นายอัครวุฒิ พรมเขียว ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-01-09
  37 20308011038 นางสาวศศิกาญจน์ ภมรพล ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-01-09
  38 20308011039 นายนฤเบศวร์ เบญจวรเดชกุล ม.3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี - 2023-01-10
  39 20308011040 นางสาวจิดาภา ตั้งอิริยกุล ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-01-10
  40 20308011041 นายอัครชัย ภูมิพิมพ์ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-01-10
  41 20308011042 นายรติกร จอมเกาะ ม.3 โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย - 2023-01-12
  42 20308011043 นางสาวบุญญภาส สถิตยชน ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 2023-01-12
  43 20308011044 นางสาวอริษา ชูรัตน์ ม.3 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย - 2023-01-12
  44 20308011045 นางสาวทิฆัมพร ชิดชอบ ม.3 โรงเรียนบ้านโคกกร่าง - 2023-01-13
  45 20308011046 นายคณาธิป ชาตยาภา ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-01-13
  46 20308011047 นายหัตถชัย สินนุสิทธิ์ ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 2023-01-14
  47 20308011048 นางสาวภิญดา เจริญสุข ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 2023-01-14
  48 20308011049 นางสาวพิมพ์พิศา จุลบุตร ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 2023-01-14
  49 20308011050 นางสาวชาลิสา พรหมวิหาร ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 2023-01-14
  50 20308011051 นางสาวอมรรัตน์ มั่นสลุง ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 2023-01-14
  51 20308011052 นางสาวปวีณ์นุช เต็มหัตถ์ ม.3 โรงเรียนสร้างพัฒนา - 2023-01-14
  52 20308011053 นายกรวาริชญ์ ลือนาม ม.3 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม - 2023-01-14
  53 20308011054 นางสาวมณีรัตน์ พงษ์สังข์ ม.3 โรงเรียนรุ่งนิวัตวิทยา - 2023-01-15
  54 20308011055 นางสาวณราวดี แสวงศรี ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 2023-01-15
  55 20308011056 นายศุภชัย เกิดแก้ว ม.3 โรงเรียนรุ่งนิวัตวิทยา - 2023-01-15
  56 20308011057 นางสาวณัฐฐินันท์ คุ้มทรัพย์ ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 2023-01-15
  57 20308011058 นายปฏิพัทธ์ พัดลม ม.3 โรงเรียนรุ่งนิวัตวิทยา - 2023-01-15
  58 20308011059 นางสาวณัฐณิชา วงษาชัย ม.3 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย - 2023-01-15
  59 20308011060 นางสาวศศิภา บัวพันธ์ ม.3 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี - 2023-01-16
  60 20308011061 นางสาวภรภัทร มีสมวัฒน์ ม.3 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม - 2023-01-16
  61 20308011062 นายปริญญา พงษ์กลาง ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-01-17
  62 20308011063 นางสาวกมลวรรณ ทับทิมทอง ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-01-17
  63 20308011064 นายกรวิชญ์ ปานยิ้ม ม.3 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 2023-01-17
  64 20308011065 นางสาวณัฐชานันท์ นิราชพัฒน์ ม.3 โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก - 2023-01-17
  65 20308011066 นายธนวัฒน์ วาจาสิทธิ์ ม.3 โรงเรียนวัดสะแกราบ - 2023-01-17
  66 20308011067 นางสาวปิยธิดา บุตรนิน ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 2023-01-17
  67 20308011068 นายภูมิภัทร ลาวงษ์ ม.3 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา - 2023-01-17
  68 20308011069 นายจิรภัทร คำพุ่ม ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-01-17
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@lbtech.ac.th
  ผู้พัฒนาระบบ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083