logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

  ระดับ ปวช. สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทวิชา พาณิชยกรรม

  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 20204011001 นายธนากร บุญอ่วม ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2022-12-20
  2 20204011002 นางสาวพิชญา ยอดคำ ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 2022-12-20
  3 20204011003 นางสาวพิมลพรรณ สุระเสียง ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2022-12-21
  4 20204011004 นางสาวรัชญา เนตรนารายณ์ ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 2022-12-21
  5 20204011005 นางสาววาสนา พลอยประดับ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2022-12-22
  6 20204011006 นายณรงค์ศักดิ์ โถบำรุง ม.3 โรงเรียนวัดมุจลินท์ - 2022-12-23
  7 20204011007 นายธีรเดช มีทา ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) - 2022-12-25
  8 20204011008 นางสาวนันทนัช อ่วมเจริญ ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 2022-12-25
  9 20204011009 นายภูเบศ อ่อนละมูล ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2022-12-27
  10 20204011010 นางสาวณัฎฐา เที่ยงแท้ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2022-12-27
  11 20204011011 นางสาวอรจิรา เสนารายณ์ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2022-12-27
  12 20204011012 นางสาวจิตรลดา สำริดผ่อง ม.3 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน - 2022-12-27
  13 20204011013 นางสาวรัตติกาล กองแก้ว ม.3 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน - 2022-12-27
  14 20204011014 นายศุภกร บุบผาอินทร์ ม.3 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน - 2022-12-27
  15 20204011015 นางสาวนลินทิพย์ ศรีเจือทอง ม.3 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน - 2022-12-27
  16 20204011016 นางสาวน้ำอิงค์ นาดี ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 2022-12-27
  17 20204011017 นางสาวกัลยรัตน์ วงษ์อยู่ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2022-12-28
  18 20204011018 นายศุภฤกษ์ ศรีทอง ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2022-12-28
  19 20204011019 นายณภัทร อินธนู ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2022-12-28
  20 20204011020 นายธนภัทร หอมโทน ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2022-12-28
  21 20204011021 นายจิรศักดิ์ บุญแก้ว ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2022-12-28
  22 20204011022 นางสาว่จันทิมา นาดี ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2022-12-28
  23 20204011023 นายอชิร ทองสุข ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2022-12-28
  24 20204011024 นางสาวปณิตา ประชุมสาร ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2022-12-28
  25 20204011025 นางสาวปนัชดา ประชุมสาร ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2022-12-28
  26 20204011026 นางสาวภัทรธิดา ชื่นอารมย์ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2022-12-28
  27 20204011027 นางสาวจิรัชญา มีเภตรา ม.3 โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ - 2022-12-28
  28 20204011028 นางสาวตรีทิพย์ ทมาตกลาง ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2022-12-28
  29 20204011029 นางสาวชนัญชิดา โชคชัย ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2022-12-28
  30 20204011030 นายชยกร คำสัตย์ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2022-12-29
  31 20204011031 นางสาวอนัญญา บัวขิ่น ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2022-12-29
  32 20204011032 นางสาวณัฐวรรณ ยงค์เขตการณ์ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2022-12-29
  33 20204011033 นางสาวธัญชนก ศรีชา ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2022-12-30
  34 20204011034 นางสาวนุชนารถ ทับมุกข์ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2022-12-30
  35 20204011035 นายภูรินท์วิชญ์ เจริญศรี ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2022-12-30
  36 20204011036 นางสาวฐิติรัตน์ สุวรรณโส ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-01-03
  37 20204011037 นางสาวปาริฉัตร ปังฉิม ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-01-03
  38 20204011038 นางสาวสุภัทชา คำหนัน ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-01-04
  39 20204011039 นางสาวนงนภัส คำมี ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-01-04
  40 20204011041 นางสาวภัทราภรณ์ กุลมณี ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-01-04
  41 20204011042 นางสาววิรัตน์ดา แก้วม่วง ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-01-04
  42 20204011043 นางสาวขวัญฤทัย พูลบ่อโพธิ์ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-01-04
  43 20204011044 นางสาวนัฐฐาภรณ์ ชนะมงคล ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-01-04
  44 20204011045 นางสาวจุฑาทิพย์ รุ่งเรือง ม.3 โรงเรียนดงตาลวิทยา - 2023-01-04
  45 20204011046 นางสาวเบญจวรรณ หวานฉ่ำ ม.3 โรงเรียนวัดหัวสำโรง - 2023-01-04
  46 20204011047 นางสาววิภาวี แสนแสง ม.3 โรงเรียนวัดหัวสำโรง - 2023-01-04
  47 20204011048 นางสาวฟ้าใส จิตรเย็น ม.3 โรงเรียนวัดหัวสำโรง - 2023-01-04
  48 20204011049 นางสาวสุประวีณ์ มานะคง ม.3 โรงเรียนวัดหัวสำโรง - 2023-01-04
  49 20204011050 นางสาวสุภัทรา คำเหลือ ม.3 โรงเรียนบ้านสระเตย - 2023-01-05
  50 20204011053 นางสาวธัญชนิดา ศรีชา ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-01-05
  51 20204011054 นางสาวปทิตยา ขำละเอียด ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-01-05
  52 20204011055 นายปรรณพัชน โตจีน ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-01-05
  53 20204011056 นางสาวกมลพร คงพันธุ์ ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 2023-01-05
  54 20204011057 นางสาวนิภาพร ชาวไทย ม.3 โรงเรียนวัดหัวสำโรง - 2023-01-06
  55 20204011058 นางสาวกมลพรรณ พลอยคำ ม.3 โรงเรียนบ้านสระเตย - 2023-01-06
  56 20204011059 นางสาวตุลาลักษณ์ พราหมณ์โสภี ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-01-06
  57 20204011060 นางสาวนันทิตา พรมอินทร์ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-01-06
  58 20204011061 นางสาวธัญวรรณ ปราสาททอง ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-01-07
  59 20204011062 นางสาวสุนันท์ษา นาฤาฤทธิ์ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-01-08
  60 20204011063 นางสาวธัญชนก แสงสว่าง ม.3 โรงเรียนพระวรสาร - 2023-01-08
  61 20204011064 นางสาวอารียา แก่นจันทร์ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-01-09
  62 20204011065 นางสาวพัชรินทร์ พุทธสอน ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-01-09
  63 20204011066 นางสาวชยาภรณ์ บุญเขียว ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-01-09
  64 20204011067 นางสาวณัฐิกานต์ กระต่ายทอง ม.3 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม - 2023-01-09
  65 20204011068 นางสาววิลาสินี บุญประกอบ ม.3 โรงเรียนบ้านชีวิทยา - 2023-01-10
  66 20204011069 นางสาวสุทธิวาพร เอี่ยมสะอาด ม.3 โรงเรียนวัดถนนแค - 2023-01-10
  67 20204011070 นางสาวศศิพร ใจฟังกลาง ม.3 โรงเรียนบ้านชีวิทยา - 2023-01-10
  68 20204011071 นางสาวนัทชา ด้วงพรม ม.3 โรงเรียนวัดถนนแค - 2023-01-10
  69 20204011072 นายศิลา แดงพันธ์ ม.3 โรงเรียนวัดถนนแค - 2023-01-10
  70 20204011073 นายจิรวิทย์ สุนันท์เดชารัตน์ ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี - 2023-01-10
  71 20204011074 นางสาวอรวรรณ ห้าวหาญ ม.3 โรงเรียนวัดบ้านดาบ - 2023-01-11
  72 20204011075 นางสาวสกาวรัตน์ จำเนียรสาร ม.3 โรงเรียนวัดบ้านดาบ - 2023-01-11
  73 20204011076 นางสาววัลลภา สัตตารัมย์ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-01-12
  74 20204011077 นางสาววรัญญา มวยพิมาย ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-01-12
  75 20204011078 นางสาวธัญชนก แคล้วคลาด ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-01-12
  76 20204011079 นางสาวนิชา สอนยามน ม.3 โรงเรียนพัฒนานิคม - 2023-01-13
  77 20204011080 นางสาวภัทรนันท์ มั่นเกิด ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-01-13
  78 20204011081 นางสาวศิราณี อุ่นจิตต์พันธุ์ ม.3 โรงเรียนวัดตองปุ - 2023-01-14
  79 20204011082 นางสาวอิสริญาภรณ์ อำพระรัตน์ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-01-14
  80 20204011083 นายรณภพ พันธุ์พูล ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-01-14
  81 20204011084 นายภควรรธ สุบรรณจุ้ย ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-01-15
  82 20204011085 นางสาวนริศรา ชัยโยธา ม.3 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม - 2023-01-16
  83 20204011086 นางสาวกรรณิการ์ ทรัพย์เชาว์ ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 2023-01-16
  84 20204011087 นายศรายุทธ สุขกำเนิด ม.3 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม - 2023-01-17
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@lbtech.ac.th
  ผู้พัฒนาระบบ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083