logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

  ระดับ ปวช. สาขาวิชา การบัญชี ประเภทวิชา พาณิชยกรรม

  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 20201011001 นางสาวนฤสรณ์ ขาวสังข์ ม.3 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม - 2022-12-22
  2 20201011002 นางสาวอังศุมาริน โสมดี ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 2022-12-24
  3 20201011003 นางสาววิปัศยา คงประชา ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) - 2022-12-24
  4 20201011004 นางสาวนาเดีย มหาชัย ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 2022-12-25
  5 20201011005 นางสาวอภิญญา มุมบ้านเช่า ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2022-12-25
  6 20201011006 นางสาวพิชญานันท์ เงินสลุง ม.3 โรงเรียนพัฒนานิคม - 2022-12-26
  7 20201011007 นางสาวศิพัตรา อาชาศรัย ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 2022-12-26
  8 20201011008 นางสาวธมลวรรณ สัมฤทธิ์ผ่อง ม.3 โรงเรียนวัดโป่งแค - 2022-12-26
  9 20201011009 นางสาวทิพานัน ขำสา ม.3 โรงเรียนวัดโป่งแค - 2022-12-26
  10 20201011010 นางสาวนิษฐา มูลเนียม ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2022-12-27
  11 20201011011 นางสาวชุติกาญจน์ ทองคำ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2022-12-27
  12 20201011012 นางสาวอชิรญา พลเยี่ยม ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2022-12-27
  13 20201011013 นางสาวฐิติวรดา เป้าเพ็ชร ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2022-12-27
  14 20201011014 นางสาวดารารัตน์ ชูสวัสดิ์ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2022-12-27
  15 20201011015 นางสาวเกวลิน จาดสกุล ม.3 โรงเรียนวัดมุจลินท์ - 2022-12-27
  16 20201011016 นางสาวภัทธิรา จาตกานนท์ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2022-12-27
  17 20201011017 นางสาวชุติกาญจน์ พริ้งงาม ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 2022-12-27
  18 20201011018 นายประภัสร์ สิทธิรักษ์ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2022-12-27
  19 20201011019 นางสาวอนันตญา แกมทับทิม ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2022-12-27
  20 20201011020 นางสาววิไลพร ฤกษ์ตระกูล ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 2022-12-27
  21 20201011021 นางสาวธราทิพย์ ศิลป์วิบูลย์กิจ ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 2022-12-27
  22 20201011022 นางสาวศศิรินทร์ แก้วอารี ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2022-12-28
  23 20201011023 นางสาวศศิประภา ปิ่นเพชร ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2022-12-28
  24 20201011024 นางสาวศศิภา เอี่ยมดี ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2022-12-28
  25 20201011025 นางสาวสุคนธ์ทวา พรมบุตร ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2022-12-28
  26 20201011026 นายนนทวัฒน์ มาลา ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2022-12-28
  27 20201011028 นางสาวธนัญญา ระมั่งทอง ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 2022-12-28
  28 20201011029 นางสาวอรปรียา สุขเกษม ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2022-12-29
  29 20201011030 นางสาวชัญญานุช ไชยบุตร ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2022-12-29
  30 20201011031 นางสาวฉัตรนิสา หอมทรัพย์ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2022-12-29
  31 20201011032 นางสาวกุลกันยา ฉลองวง ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2022-12-29
  32 20201011033 นางสาวชนัญชิดา เรืองพรหม ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2022-12-30
  33 20201011034 นางสาวพิราศลักษณ์ ก่ำวงษ์ ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 2023-01-02
  34 20201011035 นางสาวบวรรัตน์ หงษ์ทอง ม.3 โรงเรียนบ้านสระเตย - 2023-01-03
  35 20201011036 นางสาวจิตรสินี ศรีตะโหนด ม.3 โรงเรียนวัดหัวสำโรง - 2023-01-03
  36 20201011037 นางสาวสุมิตรา จันทร์ขาว ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-01-03
  37 20201011038 นางสาวฑิฆัมพร ประสพจิตร์ ม.3 โรงเรียนพรหมรังษี - 2023-01-04
  38 20201011039 นางสาวชนาภา เรียงผา ม.3 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร - 2023-01-04
  39 20201011040 นางสาวชญานุตน์ จิโรจน์วงศ์ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-01-04
  40 20201011041 นางสาวพรญาณี สุขสี ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-01-04
  41 20201011042 นางสาวสุชาวลี ชุมพล ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-01-04
  42 20201011043 นางสาวพรนภัส นาคทองดี ม.3 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม - 2023-01-04
  43 20201011044 นางสาวสุฑามาศ เลื่อนยศ ม.3 โรงเรียนวัดหัวสำโรง - 2023-01-04
  44 20201011045 นางสาวฐิติกา โพธิ์เจริญ ม.3 โรงเรียนพรหมรังษี - 2023-01-05
  45 20201011046 นางสาวสุพรรณา วงษ์ใหญ่ ม.3 โรงเรียนโคกลำพานวิทยา - 2023-01-05
  46 20201011047 นางสาวธนสุนทร สีหนาท ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-01-05
  47 20201011048 นางสาววรรณิสา ชัยโยธา ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโคกสำโรง - 2023-01-05
  48 20201011049 นางสาวชลีกร เกิดมี ม.3 โรงเรียนวัดหัวสำโรง - 2023-01-05
  49 20201011050 นางสาวอรไพลิน ล้อมทอง ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 2023-01-05
  50 20201011051 นางสาวณัฏฐธิดา ชมบุญ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-01-06
  51 20201011052 นางสาวพิชญาภา ทวีสุข ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-01-06
  52 20201011053 นางสาวจิตติมา พุ่มไพร ม.3 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร - 2023-01-06
  53 20201011054 นางสาวนุชนาถ ราชรี ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-01-06
  54 20201011055 นางสาวธนพร ศรีชัยชะ ม.3 โรงเรียนพระวรสาร - 2023-01-06
  55 20201011056 นายพัฒน์ชานน สารวิก ม.3 โรงเรียนพระวรสาร - 2023-01-06
  56 20201011057 นางสาวสโรชา แตงเพ็ชร์ ม.3 โรงเรียนดงตาลวิทยา - 2023-01-06
  57 20201011058 นางสาวกาญจนา ม่อมพะเนาว์ ม.3 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร - 2023-01-07
  58 20201011059 นางสาวธัญญศิริ ผู้บัว ม.3 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร - 2023-01-07
  59 20201011060 นางสาวภัชราพร ฉายสิริสัมพันธ์ ม.3 โรงเรียนพรหมรังษี - 2023-01-08
  60 20201011061 นางสาวธิดารัตน์ แตงไทยทอง ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-01-09
  61 20201011062 นายธชาบูล เชื้อน้อย ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-01-09
  62 20201011063 นางสาวออรีเลีย ฟารินะ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-01-10
  63 20201011064 นางสาวพิมพ์รวี สีจาง ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-01-10
  64 20201011065 นางสาวปิยพร กองพิกุล ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-01-10
  65 20201011066 นางสาวชลพรรณ วงษ์ประดิษฐ ม.3 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ - 2023-01-11
  66 20201011067 นางสาวนภัสรา ขำเขียว ม.3 โรงเรียนวัดบ้านดาบ - 2023-01-11
  67 20201011068 นายนรินทร์ธร นิลประดิษฐ์ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-01-11
  68 20201011069 นางสาวเกศศิณี เพชรกลัด ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-01-11
  69 20201011070 นางสาวนภัทรสวรรณ หาธรรม ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-01-11
  70 20201011071 นายวุฒิพงษ์ หิรัญวงษ์ ม.3 โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย - 2023-01-11
  71 20201011072 นางสาวสุภาพร วันคำ ม.3 โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย - 2023-01-11
  72 20201011073 นางสาวนธิปชนันทร์ พินิจจันทร์ ม.3 โรงเรียนบ้านชีวิทยา - 2023-01-12
  73 20201011074 นางสาวณภารัตน์ ชัยภักดี ม.3 โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย - 2023-01-12
  74 20201011075 นางสาวกชกมล อุดมพันธ์ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-01-12
  75 20201011076 นายธัญเทพ วิทโยภาส ม.3 โรงเรียนวัดถนนแค - 2023-01-12
  76 20201011077 นายธรรมนูญ จูมจันทร์ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-01-12
  77 20201011078 นายธีร์นิธิ คำเทศ ม.3 โรงเรียนพระวรสาร - 2023-01-12
  78 20201011079 นางสาวธันย์ชนก เฉลยศักดิ์ ม.3 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี - 2023-01-13
  79 20201011080 นางสาววลัยลักษณ์ บุตรนิน ม.3 โรงเรียนพัฒนานิคม - 2023-01-13
  80 20201011081 นางสาวสุภาวรรณ โอนอ่อน ม.3 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี - 2023-01-13
  81 20201011082 นางสาวพิมชนก ตาประสาน ม.3 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ - 2023-01-13
  82 20201011083 นางสาวจีรณา ม่วงศรี ม.3 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1 - 2023-01-13
  83 20201011084 นางสาวณัฐกานต์ น้อยสนธิ ม.3 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1 - 2023-01-13
  84 20201011085 นางสาววรัญญา ชัยเสน ม.3 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1 - 2023-01-13
  85 20201011086 นางสาวชามา สีห์สุรัติ ม.3 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1 - 2023-01-13
  86 20201011087 นางสาวสุชาวลี รัตนาวงษ์ ม.3 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1 - 2023-01-13
  87 20201011088 นางสาวอัญชิษา ส่งชุน ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-01-13
  88 20201011089 นางสาวสุตาภัทร แต่งพุ่ม ม.3 โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม (ราษฎร์ดำริบำรุง) - 2023-01-14
  89 20201011090 นางสาวรติมา แย้มจำนันต์ ม.3 โรงเรียนรุ่งนิวัตวิทยา - 2023-01-15
  90 20201011091 นางสาวณัฐชนาภา พันธ์อยู่ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-01-17
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@lbtech.ac.th
  ผู้พัฒนาระบบ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083