logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

  ระดับ ปวช. สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์ ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม

  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 20128011001 นางสาวสุพรรณษา มากเอม ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2022-12-20
  2 20128011002 นางสาวธนพร เดชะ ม.3 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 2022-12-21
  3 20128011003 นายธนกิตน์ เทศโล ม.3 โรงเรียนสามัคคีวิทยา - 2022-12-26
  4 20128011004 นายณัฐดนัย แจ้งประยูร ม.3 โรงเรียนสามัคคีวิทยา - 2022-12-26
  5 20128011005 นายฐิติพงศ์ เรืองโสภา ม.3 โรงเรียนสามัคคีวิทยา - 2022-12-26
  6 20128011006 นางสาววรัญชลี ยิ้มน้อย ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2022-12-27
  7 20128011007 นายนภดล มาตย์คำมี ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2022-12-28
  8 20128011008 นายปัณณวิชญ์ สุจิตวีระชัยวงศ์ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2022-12-28
  9 20128011009 นายณัฐชัย จำเนียรพืช ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2022-12-28
  10 20128011010 นายกิตติภูมิ ทรัพย์เธาว์ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2022-12-28
  11 20128011011 นายธนรัตน์ โพธิสัตย์ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2022-12-29
  12 20128011012 นายชัยโชค พูนเพิ่มพงษ์ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2022-12-29
  13 20128011013 นางสาวอิทธ์ศราภรณ์ ทองคำ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-01-03
  14 20128011014 นางสาวปัญฑิตา ศิริ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-01-05
  15 20128011015 นายวชิรวิทย์ บุญชู ม.3 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี - 2023-01-05
  16 20128011016 นายนวัตกรณ์ อินทรวิเชียร ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 2023-01-05
  17 20128011017 นายภุชงค์ เติมเจิม ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-01-05
  18 20128011018 นายวิทยากร พาลี ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-01-06
  19 20128011019 นางสาวกัลย์ชนัน จันทร์อำไพ ม.3 โรงเรียนวัดไดใหญ่ - 2023-01-07
  20 20128011020 นายธนพัฒน์ ภูตันวงษ์ ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 2023-01-08
  21 20128011022 นางสาวธนภรณ์ บุญครอบ ม.3 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน - 2023-01-11
  22 20128011023 นายสรวิชญ์ แก่นเฟื่อง ม.3 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 2023-01-13
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@lbtech.ac.th
  ผู้พัฒนาระบบ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083