logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

  ระดับ ปวช. สาขาวิชา เเมคคาทรอนิกส์ ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม

  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 20127011001 นายอนุวัตร ชัยชนะ ม.3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลพบุรี - 2022-12-22
  2 20127011002 นางสาวทัศนีย์ บุญพึ่ง ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2022-12-27
  3 20127011003 นางสาวณัฐธิดา เมตรไตร ม.3 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน - 2022-12-27
  4 20127011004 นางสาวนิชาภัทร ปัญจชัย ม.3 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน - 2022-12-27
  5 20127011005 นายสันติสุข ก่ำวงษ์ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2022-12-28
  6 20127011006 นางสาวธิดารัตน์ จินทศร ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 2022-12-29
  7 20127011007 นายชยพร อินทรโชติ ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 2023-01-01
  8 20127011008 นายธนกฤติ ช้างคำ ม.3 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร - 2023-01-04
  9 20127011009 นายปภาวิน จงชาณสิทโธ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-01-05
  10 20127011010 นายพันธ์พิทักษ์ พวงบานชื่น ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-01-06
  11 20127011011 นายศุภณัฐ แฉล้มทอง ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-01-09
  12 20127011012 นางสาววัชรินทร์ นาคประสิทธิ์ ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 2023-01-12
  13 20127011013 นายกิตติกวิน อ้นทา ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 2023-01-17
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@lbtech.ac.th
  ผู้พัฒนาระบบ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083