logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

  ระดับ ปวช. สาขาวิชา ก่อสร้าง ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม

  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 20106011001 นางสาวพรรณผกา เจริญเกตุ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2022-12-23
  2 20106011002 นายกฤชณัท เปียปะโมง ม.3 โรงเรียนบางระจันวิทยา - 2022-12-24
  3 20106011003 นายธนภัทร พุกยี่ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2022-12-26
  4 20106011004 นายพลกฤต หลาบงาม ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา - 2022-12-26
  5 20106011006 นางสาวสุภัสสร โกสน ม.3 โรงเรียนวัดโป่งแค - 2022-12-26
  6 20106011007 นายเตชะพิทย์ ผดุงใจ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2022-12-27
  7 20106011008 นายนราธิป สาระยิ่ง ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2022-12-27
  8 20106011009 นางสาวชลภัทร หันธะนะวงษ์ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2022-12-27
  9 20106011010 นางสาวธัญวรรณ ขันตี ม.3 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย - 2022-12-27
  10 20106011011 นายธันวา มาตาเดิม ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม - 2022-12-28
  11 20106011012 นางสาวอาทิตยาพร สอนจันทร์ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2022-12-29
  12 20106011013 นายปรเมษฐ์ หนูย้อย ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2022-12-29
  13 20106011014 นายพิษณุพันธ์ โพธิ์สัมฤทธิ์ ม.3 โรงเรียนวัดโป่งแค - 2023-01-01
  14 20106011015 นางสาวปวีณา หนูนิล ม.3 โรงเรียนวัดโป่งแค - 2023-01-01
  15 20106011016 นายวิรัตน์ อุ่นละมัย ม.3 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร - 2023-01-04
  16 20106011017 นายณัฐพงศ์ นิสสะ ม.3 โรงเรียนพระวรสาร - 2023-01-05
  17 20106011018 นายภาคภูมิ ภูมิยิีง ม.3 โรงเรียนวัดตองปุ - 2023-01-07
  18 20106011019 นายชยพล พลชำนิ ม.3 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย - 2023-01-09
  19 20106011020 นายกนก พันธ์แน่น ม.3 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย - 2023-01-11
  20 20106011021 นางสาวธิดาพร เเสงนวน ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 2023-01-12
  21 20106011022 นางสาวณภัทร แสงเทียน ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 2023-01-12
  22 20106011023 นางสาวชญาดา บุรานนท์ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-01-13
  23 20106011024 นายศิวกร เกิดแก้ว ม.3 โรงเรียนรุ่งนิวัตวิทยา - 2023-01-15
  24 20106011025 นางสาวมาริสา กันหา ม.3 โรงเรียนเทศบาลตำบลเขาพระงาม - 2023-01-17
  25 20106011026 นายภาณุพงศ์ รักถนอม ม.3 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา - 2023-01-17
  26 20106011027 นายธนกร ขวัญเมือง ม.3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม - 2023-01-17
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@lbtech.ac.th
  ผู้พัฒนาระบบ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083