logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

  ระดับ ปวช. สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม

  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 20105011001 นายธนภัทร บุญกระเตื้อง ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) - 2022-12-26
  2 20105011002 นายรัฐศรัณย์ คำสอาด ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2022-12-27
  3 20105011003 นายอภิรัช พัฒนุช ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2022-12-27
  4 20105011004 นายปุญญพัฒน์ อยู่ดี ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2022-12-27
  5 20105011005 นายจิระวิน สรวยกรุ่น ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2022-12-27
  6 20105011006 นายกรรณ ประทุมแก้ว ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2022-12-27
  7 20105011007 นางสาวปัณพร ธนาภิวัฒน์ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2022-12-28
  8 20105011008 นายกิตติชัย ท่าเกษม ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2022-12-29
  9 20105011009 นายจิรพนธ์ สุธัมมา ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2022-12-29
  10 20105011010 นางสาวกนกวรรณ ทมไพร ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 2023-01-01
  11 20105011011 นางสาวปานลดา ทรายคำ ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) - 2023-01-01
  12 20105011013 นายพิสิทธิ์ เปี่ยมบุญ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-01-03
  13 20105011014 นายชนันกานต์ อรชาติ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-01-04
  14 20105011015 นางสาวเสาวลักษณ์ วัดแก้ว ม.3 โรงเรียนโคกลำพานวิทยา - 2023-01-05
  15 20105011016 นายวีรภัทร มณีเนียม ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-01-05
  16 20105011017 นายกิตตินันท์ ปี่แก้ว ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 2023-01-06
  17 20105011018 นายประจักษ์ ไผ่นิคม ม.3 โรงเรียนวัดบางพึ่ง - 2023-01-09
  18 20105011019 นายไกรวิชญ์ บุญมี ม.3 โรงเรียนวัดบางพึ่ง - 2023-01-09
  19 20105011020 นายอานัน เงางาม ม.3 โรงเรียนวัดบางพึ่ง - 2023-01-10
  20 20105011021 นางสาวศศิภา ตาอินทร์ ม.3 โรงเรียนวัดบางพึ่ง - 2023-01-10
  21 20105011022 นางสาวนิราภร สีเอี่ยม ม.3 โรงเรียนวัดบางพึ่ง - 2023-01-10
  22 20105011023 นางสาวพัชรา กันหริ ม.3 โรงเรียนวัดใดใหญ่ - 2023-01-10
  23 20105011024 นายดลชัย พูลสุข ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-01-11
  24 20105011025 นายมหาสมุทร น้อยสถิตย์ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-01-11
  25 20105011026 นางสาวพรพรรณ ธูปมงคล ม.3 โรงเรียนปิยะบุตร์ - 2023-01-12
  26 20105011027 นางสาวจิราพัชร ทับสิงห์ครา ม.3 โรงเรียนปิยะบุตร์ - 2023-01-17
  27 20105011028 นายสุเมธ สีบุญชู ม.3 โรงเรียนปิยะบุตร์ - 2023-01-17
  28 20105011029 นายสันติภาพ ปานเจริญ ม.3 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา - 2023-01-17
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@lbtech.ac.th
  ผู้พัฒนาระบบ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083