logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

  ระดับ ปวช. สาขาวิชา ยานยนต์ ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม

  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 20101021001 นางสาวสุรัศวดี ศรีสง่า ม.3 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย - 2022-12-23
  2 20101021002 นายอภิรักษ์ ปิ่นวิเศษ ม.3 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน - 2022-12-27
  3 20101021003 นายณัฐภูมิ รอดภัย ม.3 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน - 2022-12-27
  4 20101021004 นายวิภพ ชาลี ม.3 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน - 2022-12-27
  5 20101021005 นายวริทธิ์นันท์ โยคนันท์ ม.3 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน - 2022-12-27
  6 20101021006 นายศิลา ขันอาสา ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2022-12-27
  7 20101021007 นางสาวณัฏฐา คำนวนชอบ ม.3 โรงเรียนวัดบ้านดาบ - 2023-01-06
  8 20101021008 นายชุมพล สิงห์สกุล ม.3 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร - 2023-01-09
  9 20101021009 นายจิรวัฒน์ กูบทอง ม.3 โรงเรียนวัดบางพึ่ง - 2023-01-09
  10 20101021010 นายสุธากรณ์ โพบานไพร ม.3 โรงเรียนวัดบางพึ่ง - 2023-01-09
  11 20101021011 นายณัฐวุฒ ฮวดจำปา ม.3 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 2023-01-10
  12 20101021013 นายณัฐพงศ์ เข็มทอง ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 2023-01-17
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@lbtech.ac.th
  ผู้พัฒนาระบบ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083