logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

  ระดับ ปวช. สาขาวิชา ยานยนต์ ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม

  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 20101011002 นางสาวพิมพ์ชนก บุญเต็ม ม.3 โรงเรียนพัฒนานิคม - 2022-12-20
  2 20101011003 นายกิตติธาดา ซื่อตรง ม.3 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 2022-12-21
  3 20101011005 นายปรวีรย์ เพ็ชรไทย ม.3 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย - 2022-12-23
  4 20101011006 นางสาวศิริวรรณ สังข์กลม ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 2022-12-25
  5 20101011007 นายนนทพัทธ์ ทับทิม ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) - 2022-12-26
  6 20101011008 นายธาดา บัวภา ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2022-12-27
  7 20101011009 นายวุฒิภัทร เอี่ยมเสือ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2022-12-27
  8 20101011011 นายธนกร เที่ยงทวี ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2022-12-27
  9 20101011012 นายณัฐภัทร แสงอร่าม ม.3 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน - 2022-12-27
  10 20101011013 นางสาวอรอินทุ์ พันทวี ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2022-12-27
  11 20101011014 นางสาวกัญญาณัฐ ขันติวงษ์ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2022-12-28
  12 20101011015 นายกฤตเมธ พัดสี ม.3 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย - 2022-12-28
  13 20101011016 นายภงศ์นริศร์ มณีพงษ์ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2022-12-28
  14 20101011017 นายธนภัทร ทัพทอง ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2022-12-28
  15 20101011018 นายทวีป รอดศรี ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2022-12-28
  16 20101011019 นายธนกฤติ พรมอ่อน ม.3 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี - 2022-12-28
  17 20101011020 นายภาณุวัฒน์ อร่ามวงศ์วิวัฒน์ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2022-12-29
  18 20101011021 นายธนา มารวม ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2022-12-29
  19 20101011022 นายอิทธิพัทธ์ บุญสูตร ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2022-12-30
  20 20101011023 นายรวีพล สีนวล ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2022-12-30
  21 20101011024 นายรพีภัทร อรรถพันธ์ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-01-01
  22 20101011025 นายจิรวัฒน์ ขำประไพ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-01-03
  23 20101011026 นายภูรินทร์ พึ่งพวก ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-01-04
  24 20101011027 นายวีรภัทร บุญเปลี่ยน ม.3 โรงเรียนพัฒนานิคม - 2023-01-04
  25 20101011028 นายศิรสิทธิ์ สุขคล้อย ม.3 โรงเรียนวัดมุจลินท์ - 2023-01-04
  26 20101011029 นายธิติกร ชนะมงคล ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-01-04
  27 20101011030 นายมานพ แสงสิทธิ์ ม.3 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา - 2023-01-04
  28 20101011031 นายธนากร เปี่ยมพืชนะ ม.3 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม - 2023-01-04
  29 20101011032 นายณัฐวุฒิ หนูสกุล ม.3 โรงเรียนพระวรสาร - 2023-01-06
  30 20101011033 นายเกียรติศักดิ์ เหมือนมนัส ม.3 โรงเรียนวัดใดใหญ่ - 2023-01-07
  31 20101011034 นางสาวจิรดา มาเส็ง ม.3 โรงเรียนวัดใดใหญ่ - 2023-01-07
  32 20101011035 นายปิยพัทธ์ ขาวขันธ์ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-01-09
  33 20101011036 นายเกียรติศักดิ์ สร้อยสั้น ม.3 โรงเรียนวัดใดใหญ่ - 2023-01-10
  34 20101011037 นายวีรภัทร คลองสระบัว ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-01-10
  35 20101011038 นายวรากร ศรีตระกูล ม.3 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ - 2023-01-11
  36 20101011039 นายชัยอนันต์ แสงคำ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-01-11
  37 20101011040 นายวีระวัฒน์ ใจสมัคร ม.3 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม - 2023-01-11
  38 20101011041 นางสาวสุธิรัตน์ น้ำทอง ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 2023-01-12
  39 20101011042 นายณัฐกาญจน์ บุญล้อม ม.3 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1 - 2023-01-12
  40 20101011043 นายนครชัย ศรีโพนทอง ม.3 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1 - 2023-01-12
  41 20101011044 นายพีรศักดิ์ สายยางห้า ม.3 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1 - 2023-01-12
  42 20101011045 นายนรินทร์ ปิ่นแก้ว ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-01-12
  43 20101011046 นายพงศกร นุตาลัย ม.3 โรงเรียนพัฒนานิคม - 2023-01-13
  44 20101011047 นายภัทรดนัย สังวาลย์เงิน ม.3 โรงเรียนพัฒนานิคม - 2023-01-13
  45 20101011048 นายศุภกิจ เพชรรุ่ง ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-01-13
  46 20101011049 นายรัฐภูมิ เงินกลม ม.3 โรงเรียนบ้านโคกกร่าง - 2023-01-13
  47 20101011050 นายบัญญัติ เสือก้อน ม.3 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ - 2023-01-13
  48 20101011051 นายก้องภพ เพ็งมา ม.3 โรงเรียนบ้านโคกกร่าง - 2023-01-13
  49 20101011052 นายปวีกรณ์ สลุงจันทร์ ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 2023-01-14
  50 20101011053 นายธนสินธิ์ บุญเรือง ม.3 โรงเรียนบ้านโคกกร่าง - 2023-01-15
  51 20101011054 นายธนาทิตย์ ลือดารา ม.3 โรงเรียนดงตาลวิทยา - 2023-01-15
  52 20101011055 นายวริศ สนธิเจริญ ม.3 โรงเรียนรุ่งนิวัตวิทยา - 2023-01-15
  53 20101011056 นายณัฐวัตร อ่อนน้อย ม.3 โรงเรียนรุ่งนิวัตวิทยา - 2023-01-15
  54 20101011057 นายอาคเนย์ เต้นรัมย์ ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 2023-01-15
  55 20101011058 นายภูมินทร์ พุ่มลำเจียก ม.3 โรงเรียนรุ่งนิวัตวิทยา - 2023-01-15
  56 20101011059 นายสุรศักดิ์ อุณวงค์ ม.3 โรงเรียนโคกตูมวิทยา - 2023-01-15
  57 20101011060 นายกิตติเชษฐ์ ภักดี ม.3 โรงเรียนเทศบาลตำบลเขาพระงาม - 2023-01-17
  58 20101011061 นายทัพนเรศ ยะวิสุ ม.3 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา - 2023-01-17
  59 20101011062 นายวชิรกร พรหมสิงห์ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-01-17
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@lbtech.ac.th
  ผู้พัฒนาระบบ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083