logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2567

  ระดับ ปวช. สาขาวิชา ยานยนต์ ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม

  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 20101011001 นายสหรัชต์ อ่อนดีกุล ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 2023-11-04
  2 20101011002 นายประถมพงศ์ ประยงค์กลิ่น ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 2023-11-04
  3 20101011003 นายณรงค์ศักดิ์ องอาจ ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) - 2023-11-05
  4 20101011004 นางสาวพรนภา กองบุญมา ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 2023-11-07
  5 20101011005 นายณัฐกฤต จันทร์โทภาส ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-11-07
  6 20101011006 นางสาวอภิชญา สุขสวัสดิ์ ม.3 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร - 2023-11-08
  7 20101011007 นายกมลภพ ทองยิ่ง ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-11-08
  8 20101011008 นายรติบดี ดวงเกตุ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-11-08
  9 20101011009 นายณภัทร สารคร ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-11-08
  10 20101011010 นายศรัณยพงศ์ งามโรจน์ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-11-09
  11 20101011011 นายเกริกเกียรติ บัวคำพา ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-11-09
  12 20101011012 นางสาวปิ่นมนัส รอดพาล ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-11-09
  13 20101011013 นายจิรายุ ศรีม่วง ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-11-10
  14 20101011015 นายภูรินทร์ ปิ่นวิเศษ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-11-10
  15 20101011016 นายจิรภัทร์ สิงห์โต ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 2023-11-11
  16 20101011017 นายธีรพงศ์ วงษ์เมือง ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-11-12
  17 20101011018 นายคุณานนท์ กองเฉย ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-11-13
  18 20101011019 นายสุภกรณ์ นามวงศ์ษา ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-11-13
  19 20101011020 นางสาว วรรณนภา จันทร์สีดา ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-11-14
  20 20101011024 นายธีรเทพ เพ็งภู่ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-11-16
  21 20101011025 นายตรงตะวัน เข็มไทย ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 2023-11-17
  22 20101011026 นายพงศกร เขียวงาม ม.3 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร - 2023-11-19
  23 20101011027 นายบุญเสริม หีบไสสงค์ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2023-11-20
  24 20101011028 นายพัชรพล สิงห์หฬ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-11-20
  25 20101011029 นายพัสกร โพธิ์บัว ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-11-21
  26 20101011030 นายรัฐภูมิ บุญผาสุข ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-11-21
  27 20101011031 นายประสิทธิ์พรชัย มีสำรอง ม.3 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1 - 2023-11-22
  28 20101011032 นางสาวพรพรรณ เทียนงาม ม.3 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา - 2023-11-22
  29 20101011033 นายรฐนนท์ ชุ่มกล่ำ ม.3 โรงเรียนดงตาลวิทยา - 2023-11-23
  30 20101011034 นายโชคชัย ละอองดิน ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-11-23
  31 20101011035 นายคูณต่อ อ่อนหมวกดี ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-11-23
  32 20101011036 นายพลพิพัฒน์ ปานทอง ม.3 โรงเรียนดงตาลวิทยา - 2023-11-24
  33 20101011037 นายธนวินท์ แสงคำ ม.3 โรงเรียนดงตาลวิทยา - 2023-11-24
  34 20101011038 นายพิพัฒณ์ ไอสันเทียะ ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) - 2023-11-24
  35 20101011039 นายธนภัทร เกิดมี ม.3 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม - 2023-11-24
  36 20101011040 นายชิษณุพงศ์ พิศนอก ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2023-11-25
  37 20101011041 นายวาสุเทพ กุลวงษ์ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-11-26
  38 20101011042 นายชูเฟง แซ่ย่าง ม.3 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1 - 2023-11-27
  39 20101011043 นายสุทธิภัทร แวมปัดชา ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-11-28
  40 20101011044 นายแทนไท ผลดี ม.3 โรงเรียนรุ่งนิวัตวิทยา - 2023-11-29
  41 20101011045 นายภัทรพงศ์ ตุนขุนทด ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 2023-11-29
  42 20101011046 นายปภากร เเสงเมือง ม.3 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร - 2023-11-30
  43 20101011047 นายชัยภัทร เชยเดช ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-11-30
  44 20101011048 นายอิสรานุวัฒน์ สังข์วงษ์ ม.3 โรงเรียนรุ่งนิวัตวิทยา - 2023-12-01
  45 20101011049 นายชลิต สุขประเสริฐ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-12-01
  46 20101011050 นายปิยวัฒน์ อุอิ่ม ม.3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม - 2023-12-01
  47 20101011051 นายธนภัทร ชำนาญหมอ ม.3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม - 2023-12-01
  48 20101011052 นายปพัฒน์ อยู่ชม ม.3 โรงเรียนบ้านสามเรือน(วันครู 2500) - 2023-12-01
  49 20101011053 นายภรัณยุ ฝางแก้ว ม.3 โรงเรียนบ้านสามเรือน(วันครู 2500) - 2023-12-01
  50 20101011054 นาย ณัฐวุฒิ ภู่ศิริ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2023-12-01
  51 20101011055 นายชนัญญู นาโค ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2023-12-02
  52 20101011056 นายจักรพงษ์ เทียนสอาด ม.3 โรงเรียนรุ่งนิวัตวิทยา - 2023-12-03
  53 20101011057 นายพิเชษฐ์ ภาคแก้ว ม.3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม - 2023-12-03
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@lbtech.ac.th
  ผู้พัฒนาระบบ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. 036-689-767