logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  กรุณาเลือกจังหวัดที่ต้องการค้นหา

  ที่ สถานศึกษา ตำบล อำเภอ จังหวัด จำนวนผู้สมัคร เพิ่มเติม
  1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 0 -
  2 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 0 -
  3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร โพแตง บางไทร พระนครศรีอยุธยา 0 -
  4 วิทยาลัยการอาชีพเสนา บ้านแถว เสนา พระนครศรีอยุธยา 0 -
  5 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา ธนู อุทัย พระนครศรีอยุธยา 0 -
  6 วิทยาลัยการอาชีพมหาราช บ้านขวาง มหาราช พระนครศรีอยุธยา 0 -
  7 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ตลาดหลวง เมืองอ่างทอง อ่างทอง 1 [ หมายเลข 1 ]
  8 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง บางเจ้าฉ่า โพธิ์ทอง อ่างทอง 0 -
  9 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ศาลเจ้าโรงทอง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 0 -
  10 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี 521 [ หมายเลข 1 ]
  11 วิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรี ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี 1 [ หมายเลข 1 ]
  12 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี 93 [ หมายเลข 1 ]
  13 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี 8 [ หมายเลข 1 ]
  14 โรงเรียนวัดตองปุ ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี 5 [ หมายเลข 1 ]
  15 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี 9 [ หมายเลข 1 ]
  16 โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี 11 [ หมายเลข 1 ]
  17 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี 11 [ หมายเลข 1 ]
  18 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ ท่าหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี 100 [ หมายเลข 1 ]
  19 โรงเรียนวัดบ้านดาบ โก่งธนู เมืองลพบุรี ลพบุรี 3 [ หมายเลข 1 ]
  20 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี 24 [ หมายเลข 1 ]
  21 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี 13 [ หมายเลข 1 ]
  22 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี 19 [ หมายเลข 1 ]
  23 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี 3 [ หมายเลข 1 ]
  24 โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) โคกกะเทียม เมืองลพบุรี ลพบุรี 3 [ หมายเลข 1 ]
  25 โรงเรียนโคกลำพานวิทยา โคกลำพาน เมืองลพบุรี ลพบุรี 6 [ หมายเลข 1 ]
  26 โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี 16 [ หมายเลข 1 ]
  27 โรงเรียนโคกตูมวิทยา โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี 17 [ หมายเลข 1 ]
  28 โรงเรียนดงตาลวิทยา งิ้วราย เมืองลพบุรี ลพบุรี 27 [ หมายเลข 1 ]
  29 โรงเรียนวัดใดใหญ่ ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี ลพบุรี 0 -
  30 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ท่าศาลา เมืองลพบุรี ลพบุรี 0 -
  31 โรงเรียนพระนารายณ์ ท่าศาลา เมืองลพบุรี ลพบุรี 67 [ หมายเลข 1 ]
  32 โรงเรียนบริหารธุรกิจละโว้ นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี 0 -
  33 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1 นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี 16 [ หมายเลข 1 ]
  34 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต บางขันหมาก เมืองลพบุรี ลพบุรี 0 -
  35 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา บ้านข่อย เมืองลพบุรี ลพบุรี 3 [ หมายเลข 1 ]
  36 โรงเรียนวัดตะเคียน ท้ายตลาด เมืองลพบุรี ลพบุรี 0 -
  37 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี ป่าตาล เมืองลพบุรี ลพบุรี 2 [ หมายเลข 1 ]
  38 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี ป่าตาล เมืองลพบุรี ลพบุรี 1 [ หมายเลข 1 ]
  39 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี ป่าตาล เมืองลพบุรี ลพบุรี 3 [ หมายเลข 1 ]
  40 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ ป่าตาล เมืองลพบุรี ลพบุรี 12 [ หมายเลข 1 ]
  41 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ป่าตาล เมืองลพบุรี ลพบุรี 75 [ หมายเลข 1 ]
  42 โรงเรียนบ้านสามเรือน(วันครู 2500) พรหมมาสตร์ เมืองลพบุรี ลพบุรี 8 [ หมายเลข 1 ]
  43 โรงเรียนวัดถนนแค ถนนใหญ่ เมืองลพบุรี ลพบุรี 1 [ หมายเลข 1 ]
  44 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล ลำนารายณ์ เมืองลพบุรี ลพบุรี 0 -
  45 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี 0 -
  46 โรงเรียนพัฒนานิคม พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี 13 [ หมายเลข 1 ]
  47 โรงเรียนวัดหนองนา พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี 0 -
  48 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี 28 [ หมายเลข 1 ]
  49 โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน มะนาวหวาน พัฒนานิคม ลพบุรี 0 -
  50 โรงเรียนบ้านดีลัง ดีลัง พัฒนานิคม ลพบุรี 0 -
  51 โรงเรียนพรหมรังษี ดีลัง พัฒนานิคม ลพบุรี 7 [ หมายเลข 1 ]
  52 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา โคกสลุง พัฒนานิคม ลพบุรี 1 [ หมายเลข 1 ]
  53 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี 0 -
  54 โรงเรียนขุนรามวิทยา ห้วยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี 0 -
  55 โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม ห้วยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี 0 -
  56 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม ไม่มีข้อมูล โคกสำโรง ลพบุรี 3 [ หมายเลข 1 ]
  57 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโคกสำโรง โคกสำโรง โคกสำโรง ลพบุรี 2 [ หมายเลข 1 ]
  58 โรงเรียนโคกสำโรง โคกสำโรง โคกสำโรง ลพบุรี 0 -
  59 โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก ถลุงเหล็ก โคกสำโรง ลพบุรี 0 -
  60 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว หลุมข้าว โคกสำโรง ลพบุรี 0 -
  61 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ลพบุรี ห้วยโป่ง โคกสำโรง ลพบุรี 0 -
  62 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย ห้วยโป่ง โคกสำโรง ลพบุรี 9 [ หมายเลข 1 ]
  63 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา คลองเกตุ โคกสำโรง ลพบุรี 19 [ หมายเลข 1 ]
  64 โรงเรียนวัดสะแกราบ สะแกราบ โคกสำโรง ลพบุรี 0 -
  65 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า เพนียด โคกสำโรง ลพบุรี 0 -
  66 วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง วังเพลิง โคกสำโรง ลพบุรี 13 [ หมายเลข 1 ]
  67 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 วังเพลิง โคกสำโรง ลพบุรี 2 [ หมายเลข 1 ]
  68 โรงเรียนบ้านวังเพลิง วังเพลิง โคกสำโรง ลพบุรี 0 -
  69 โรงเรียนบ้านท่าม่วง หนองแขม โคกสำโรง ลพบุรี 0 -
  70 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล ลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี 6 [ หมายเลข 1 ]
  71 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี 1 [ หมายเลข 1 ]
  72 โรงเรียนนารายณ์วิทยา ลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี 1 [ หมายเลข 1 ]
  73 โรงเรียนสัตยาไส ลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี 0 -
  74 โรงเรียนสามัคคีวิทยา ลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี 1 [ หมายเลข 1 ]
  75 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา ชัยนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี 0 -
  76 โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล ลพบุรี 0 -
  77 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล ลพบุรี 0 -
  78 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม ม่วงค่อม ชัยบาดาล ลพบุรี 17 [ หมายเลข 1 ]
  79 วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล บัวชุม ชัยบาดาล ลพบุรี 2 [ หมายเลข 1 ]
  80 โรงเรียนบ้านบัวชุม บัวชุม ชัยบาดาล ลพบุรี 0 -
  81 โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ บัวชุม ชัยบาดาล ลพบุรี 0 -
  82 โรงเรียนบ้านท่าดินดำ ท่าดินดำ ชัยบาดาล ลพบุรี 0 -
  83 โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา ซับตะเคียน ชัยบาดาล ลพบุรี 0 -
  84 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม หนองยายโต๊ะ ชัยบาดาล ลพบุรี 0 -
  85 โรงเรียนบ้านเกาะรัง เกาะรัง ชัยบาดาล ลพบุรี 2 [ หมายเลข 1 ]
  86 โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ นิคมลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี 0 -
  87 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี บ้านใหม่สามัคคี ชัยบาดาล ลพบุรี 0 -
  88 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร ท่าวุ้ง ท่าวุ้ง ลพบุรี 26 [ หมายเลข 1 ]
  89 โรงเรียนดอนทองราษฎร์วิทยา โพตลาดแก้ว ท่าวุ้ง ลพบุรี 0 -
  90 โรงเรียนไฉไลพร โพตลาดแก้ว ท่าวุ้ง ลพบุรี 0 -
  91 โรงเรียนบ้านบางลี่ (สุขรัฐราษฎร์บำรุง) บางลี่ ท่าวุ้ง ลพบุรี 0 -
  92 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา เขาสมอคอน ท่าวุ้ง ลพบุรี 22 [ หมายเลข 1 ]
  93 โรงเรียนวัดหัวสำโรง หัวสำโรง ท่าวุ้ง ลพบุรี 5 [ หมายเลข 1 ]
  94 โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร หัวสำโรง ท่าวุ้ง ลพบุรี 0 -
  95 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม บ้านเบิก ท่าวุ้ง ลพบุรี 13 [ หมายเลข 1 ]
  96 โรงเรียนวัดมุจลินท์ มุจลินท์ ท่าวุ้ง ลพบุรี 7 [ หมายเลข 1 ]
  97 โรงเรียนบ้านชีวิทยา บ้านชี บ้านหมี่ ลพบุรี 5 [ หมายเลข 1 ]
  98 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน บ้านชี บ้านหมี่ ลพบุรี 11 [ หมายเลข 1 ]
  99 โรงเรียนพระวรสาร บางพึ่ง บ้านหมี่ ลพบุรี 13 [ หมายเลข 1 ]
  100 โรงเรียนบ้านสระเตย หนองทรายขาว บ้านหมี่ ลพบุรี 3 [ หมายเลข 1 ]
  101 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม หนองเต่า บ้านหมี่ ลพบุรี 6 [ หมายเลข 1 ]
  102 โรงเรียนปิยะบุตร์ โพนทอง บ้านหมี่ ลพบุรี 3 [ หมายเลข 1 ]
  103 โรงเรียนวัดโป่งแค ดอนดึง บ้านหมี่ ลพบุรี 0 -
  104 โรงเรียนวัดหนองกระเบียน หนองกระเบียน บ้านหมี่ ลพบุรี 0 -
  105 โรงเรียนวัดบางพึ่ง มหาสอน บ้านหมี่ ลพบุรี 0 -
  106 โรงเรียนวัดหนองเมือง หนองเมือง บ้านหมี่ ลพบุรี 1 [ หมายเลข 1 ]
  107 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี 48 [ หมายเลข 1 ]
  108 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ซับจำปา ท่าหลวง ลพบุรี 2 [ หมายเลข 1 ]
  109 โรงเรียนบ้านหัวลำ หัวลำ ท่าหลวง ลพบุรี 0 -
  110 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร สระโบสถ์ สระโบสถ์ ลพบุรี 0 -
  111 โรงเรียนบ้านคลอง มหาโพธิ สระโบสถ์ ลพบุรี 0 -
  112 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ ห้วยใหญ่ สระโบสถ์ ลพบุรี 0 -
  113 โรงเรียนบ้านดงน้อย นิยมชัย สระโบสถ์ ลพบุรี 0 -
  114 โรงเรียนบ้านวังแขม นิยมชัย สระโบสถ์ ลพบุรี 0 -
  115 โรงเรียนสร้างพัฒนา นิยมชัย สระโบสถ์ ลพบุรี 0 -
  116 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา โคกเจริญ โคกเจริญ ลพบุรี 4 [ หมายเลข 1 ]
  117 โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ ยางราก โคกเจริญ ลพบุรี 0 -
  118 โรงเรียนบ้านสระเพลง ยางราก โคกเจริญ ลพบุรี 0 -
  119 โรงเรียนยางรากวิทยา ยางราก โคกเจริญ ลพบุรี 1 [ หมายเลข 1 ]
  120 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า หนองมะค่า โคกเจริญ ลพบุรี 0 -
  121 โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร โคกแสมสาร โคกเจริญ ลพบุรี 0 -
  122 โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม ซับสมบูรณ์ ลำสนธิ ลพบุรี 0 -
  123 ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 หนองรี ลำสนธิ ลพบุรี 0 -
  124 โรงเรียนลำสนธิวิทยา หนองรี ลำสนธิ ลพบุรี 0 -
  125 โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร กุดตาเพชร ลำสนธิ ลพบุรี 0 -
  126 โรงเรียนบ้านราฎร์บำรุง กุดตาเพชร ลำสนธิ ลพบุรี 0 -
  127 โรงเรียนบ้านวังทอง เขารวก ลำสนธิ ลพบุรี 0 -
  128 โรงเรียนบ้านเขารวก เขารวก ลำสนธิ ลพบุรี 0 -
  129 โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย เขาน้อย ลำสนธิ ลพบุรี 0 -
  130 โรงเรียนบ้านเหวตาบัว เขาน้อย ลำสนธิ ลพบุรี 0 -
  131 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง หนองม่วง หนองม่วง ลพบุรี 3 [ หมายเลข 1 ]
  132 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา หนองม่วง หนองม่วง ลพบุรี 16 [ หมายเลข 1 ]
  133 โรงเรียนบ้านดงดินแดง ดงดินแดง หนองม่วง ลพบุรี 0 -
  134 โรงเรียนบ้านป่าเขว้า ดงดินแดง หนองม่วง ลพบุรี 0 -
  135 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 ดงดินแดง หนองม่วง ลพบุรี 0 -
  136 โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ ชอนสมบูรณ์ หนองม่วง ลพบุรี 0 -
  137 โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม ชอนสารเดช หนองม่วง ลพบุรี 0 -
  138 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี บางพุทรา เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 7 [ หมายเลข 1 ]
  139 วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี บางพุทรา เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 11 [ หมายเลข 1 ]
  140 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ม่วงหมู่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 0 -
  141 วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 โพประจักษ์ ท่าช้าง สิงห์บุรี 0 -
  142 วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี 0 -
  143 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท บ้านกล้วย เมืองชัยนาท ชัยนาท 0 -
  144 วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม เนินขาม เมืองชัยนาท ชัยนาท 0 -
  145 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท หางน้ำสาคร มโนรมย์ ชัยนาท 0 -
  146 วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี 0 -
  147 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี 0 -
  148 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี 0 -
  149 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค หนองโรง หนองแค สระบุรี 0 -
  150 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ขุนโขลน พระพุทธบาท สระบุรี 0 -
  151 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุรี 1 [ หมายเลข 1 ]
  152 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0 -
  153 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0 -
  154 วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0 -
  155 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0 -
  156 วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย บางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 0 -
  157 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ วังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์ 0 -
  158 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 10 [ หมายเลข 1 ]
  159 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0 -
  160 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0 -
  161 วิทยาลัยการอาชีพชนแดน ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์ 0 -
  162 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ บุ่งคล้า หล่มสัก เพชรบูรณ์ 0 -
  163 วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี สระประดู่ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 0 -
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@lbtech.ac.th
  ผู้พัฒนาระบบ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. 036-689-767