logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  สถานที่ตั้งวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

  323 ถนนนารายณ์มหาราช  ต.ทะเลชุบศร  อ.เมืองลพบุรี  จ.ลพบุรี 15000

  โทรศัพท์. 0-3668-9767  หรือ  0-3641-2328

  โทรสาร. 0-3641-16666

  โทรศัพท์มือถือ. 097-0562816

  เว็บไซต์วิทยาลัย  http://www.lbtech.ac.th


  • ติดต่อสอบถามการสมัครเข้าศึกษาต่อได้ที่
  • 0-3668-9767 ต่อ 104 งานทะเบียน
  • 0-3668-9767 ต่อ 119 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  • 0-3668-9767 ต่อ 112 งานวิชาการ

  Cinque Terre

  รับสมัครนักเรียนนักศึกษา
  ID : @117ipgud

  Cinque Terre
  • ประวัติวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี โดยสังเขป
  •           วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2510 โดยรวม 3 สถาบันเข้าด้วยกันคือ โรงเรียนช่างกลลพบุรี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2500 ในโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ต่อมาได้แยกออกมา โรงเรียนโคกกะเทียม ไปรวมกับแผนกช่างยนต์ของโรงเรียนการช่างลพบุรี ปัจจุบันมีเนื้อที่ 18 ไร่เศษ ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนช่างกลลพบุรี

             โรงเรียนช่างกลลพบุรี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2500 ในโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยต่อมาได้แยกออกจากโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ไปรวมกับแผนกช่างยนต์ของโรงเรียนการช่างลพบุรี ปัจจุบันมีเนื้อที่ 18 ไร่เศษ ใช้ชื้อว่า “โรงเรียนช่างกลลพบุรี“ 

             โรงเรียนการช่างลพบุรี ชื่อเดิมว่าโรงเรียนช่างไม้ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2481 ที่ถนน พระยากำจัด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีเนื้อที่ 6 ไร่2 งาน 16 ตารางวา เปิดสอนทั้งระดับประถมมธัยม อาชีวศึกษาตอนต้น และระดับอาชีวศึกษาตอนปลาย ในวิชาช่างไม้ ช่างทาสีน้ำมัน และช่างยนต์ โรงเรียนการช่างสตรีลพบุรี ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2496 ที่วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ปัจจุบัน เปิดสอนในระดับอาชีวศึกษาตอนปลายในปี พ.ศ. 2498 โรงเรียนการช่างสตรีบ้านหมี่ได้ย้ายจากบ้านหมี่ มารวมเข้าด้วยกันและขยายการเรียนถึงประโยคอาชีวศึกษาขั้นสูง เปิดสอนในแผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย แผนกอาหารและโภชนาการ และแผนกหัตถกรรม

             ทั้ง 3 โรงรวมเป็นโรงเรียนเดียวกันใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเทคนิคลพบุรี” เนื้อที่ประมาณ 47 ไร่ 2 งาน 19 ตารางวา ซึ่งเป็นเนื้อที่รวมระหว่างโรงเรียนช่างกลลพบุรีกับโรงเรียนการช่างลพบุรี ตั้งอยู่อยู่ริมถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตรงข้ามกับศูนย์สงครามพิเศษ ติดกับวิทยาลัยครูเทพสตรี เปิดสอนในระดับ ปวช. พ.ศ. 2519 เปิดสอนระดับ ปวส. เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี” ต่อมาได้เปลี่ยนใหม่อีกเป็น “วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี” เมื่อ 
   พ.ศ. 2522 ปัจจุบันมีนักเรียนนักศึกษาประมาณ 5,000

  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@lbtech.ac.th
  ผู้พัฒนาระบบ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. 036-689-767