logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  โรงเรียน/วิทยาลัย โรงเรียนพระนารายณ์ อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี

  ที่ รหัสสาขาวิชา/งาน ชื่อสาขาวิชา/งาน จำนวนผู้สมัคร เพิ่มเติม
  1 2010101 ช่างยนต์ 7 [ เอกสารหมายเลข 1]
  2 2010401 ช่างไฟฟ้า 23 [ เอกสารหมายเลข 1]
  3 2010601 ช่างก่อสร้าง 4 [ เอกสารหมายเลข 1]
  4 2011101 ช่างซ่อมบำรุง 1 [ เอกสารหมายเลข 1]
  5 2012101 งานโยธา 1 [ เอกสารหมายเลข 1]
  6 2012801 เทคนิคคอมพิวเตอร์ 1 [ เอกสารหมายเลข 1]
  7 2020101 การบัญชี 5 [ เอกสารหมายเลข 1]
  8 2020201 การตลาด 4 [ เอกสารหมายเลข 1]
  9 2020401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 [ เอกสารหมายเลข 1]
  10 2030801 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก 2 [ เอกสารหมายเลข 1]
  11 2090101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 [ เอกสารหมายเลข 1]
  12 3010208 เครื่องมือกล 1 [ เอกสารหมายเลข 1]
  13 3010408 ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม 5 [ เอกสารหมายเลข 1]
  14 3012807 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 1 [ เอกสารหมายเลข 1]
  15 3020108 การบัญชี 2 [ เอกสารหมายเลข 1]
  16 3020408 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 3 [ เอกสารหมายเลข 1]
  17 3040408 อาหารและโภชนาการ 2 [ เอกสารหมายเลข 1]
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@lbtech.ac.th
  ผู้พัฒนาระบบ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. 036-689-767