logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  โรงเรียน/วิทยาลัย โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี

  ที่ รหัสสาขาวิชา/งาน ชื่อสาขาวิชา/งาน จำนวนผู้สมัคร เพิ่มเติม
  1 2010101 ช่างยนต์ 13 [ เอกสารหมายเลข 1]
  2 2010201 ช่างกลโรงงาน 1 [ เอกสารหมายเลข 1]
  3 2010401 ช่างไฟฟ้า 29 [ เอกสารหมายเลข 1]
  4 2010501 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 3 [ เอกสารหมายเลข 1]
  5 2010601 ช่างก่อสร้าง 5 [ เอกสารหมายเลข 1]
  6 2010801 สถาปัตยกรรม 2 [ เอกสารหมายเลข 1]
  7 2012101 งานโยธา 2 [ เอกสารหมายเลข 1]
  8 2012701 เมคคาทรอนิกส์ 7 [ เอกสารหมายเลข 1]
  9 2012801 เทคนิคคอมพิวเตอร์ 5 [ เอกสารหมายเลข 1]
  10 2020101 การบัญชี 5 [ เอกสารหมายเลข 1]
  11 2020201 การตลาด 7 [ เอกสารหมายเลข 1]
  12 2020401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8 [ เอกสารหมายเลข 1]
  13 2030201 การออกแบบ 1 [ เอกสารหมายเลข 1]
  14 2030801 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก 4 [ เอกสารหมายเลข 1]
  15 2040401 อาหารและโภชนาการ 2 [ เอกสารหมายเลข 1]
  16 2040609 ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ 1 [ เอกสารหมายเลข 1]
  17 2070109 การโรงแรม 1 [ เอกสารหมายเลข 1]
  18 3010201 เครื่องมือกล 1 [ เอกสารหมายเลข 1]
  19 3010408 ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม 1 [ เอกสารหมายเลข 1]
  20 3011108 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม 1 [ เอกสารหมายเลข 1]
  21 3090108 นักพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 [ เอกสารหมายเลข 1]
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@lbtech.ac.th
  ผู้พัฒนาระบบ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. 036-689-767