logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2567

  ระดับ ปวส. (ปกติ (ตรงสาขา)) สาขางาน อาหารและโภชนาการ สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ ประเภทวิชา คหกรรม

  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 30404011001 นายจตุภูมิ เที่ยงธรรม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 240201 อาหารและโภชนาการ 2023-11-06
  2 30404011002 นายเกื้อกูล แก่นสลุง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 240201 อาหารและโภชนาการ 2023-11-07
  3 30404011004 นางสาวปรางค์วิไล ดวงสว่าง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 240201 อาหารและโภชนาการ 2023-11-17
  4 30404011005 นางสาวสุชัญญา พิมพ์สอน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 240201 อาหารและโภชนาการ 2023-11-17
  5 30404011006 นางสาวจารุวรรณ ปู่เรือน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 240201 อาหารและโภชนาการ 2023-11-17
  6 30404011007 นางสาวสิริกร ชุมพล ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 240201 อาหารและโภชนาการ 2023-11-17
  7 30404011008 นายอัครชัย สิงห์ประเสริฐ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 240201 อาหารและโภชนาการ 2023-11-27
  8 30404011009 นางสาวพนิตนาฏ กรมพันธ์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 240201 อาหารและโภชนาการ 2023-11-28
  9 30404011010 นางสาวไอรดา ทาสี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 240201 อาหารและโภชนาการ 2023-11-28
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@lbtech.ac.th
  ผู้พัฒนาระบบ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. 036-689-767