logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2567

  ระดับ ปวส. (ปกติ (ตรงสาขา)) สาขางาน ก่อสร้าง สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม

  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 30106011001 นางสาวณัฐพร เพียโบราณ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210601 ช่างก่อสร้าง 2023-11-04
  2 30106011002 นายภูรินทร์ เทพสงเคราะห์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210601 ช่างก่อสร้าง 2023-11-07
  3 30106011003 นายภราดร นิกรกูล ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210601 ช่างก่อสร้าง 2023-11-08
  4 30106011004 นายธนิต แก้วอร่าม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210601 ช่างก่อสร้าง 2023-11-08
  5 30106011005 นายเมธาสิทธิ์ คำเสน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210601 ช่างก่อสร้าง 2023-11-09
  6 30106011006 นายอิสริยะ คำจวง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210601 ช่างก่อสร้าง 2023-11-09
  7 30106011007 นางสาวสิริพร เจียมอยู่ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210601 ช่างก่อสร้าง 2023-11-09
  8 30106011008 นายนันทกร พักสอน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210601 ช่างก่อสร้าง 2023-11-09
  9 30106011009 นายสรยุทธ บุญล้น ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210601 ช่างก่อสร้าง 2023-11-10
  10 30106011010 นายปรเมษฐ เสนเข็ม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210601 ช่างก่อสร้าง 2023-11-10
  11 30106011011 นายวรากร ดวงแก้ว ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210601 ช่างก่อสร้าง 2023-11-11
  12 30106011012 นายทรงพล จันทร์ขาว ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210601 ช่างก่อสร้าง 2023-11-27
  13 30106011013 นายธีรภัทร แป้นงาม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210601 ช่างก่อสร้าง 2023-11-27
  14 30106011014 นางสาวพูนภิรมย์ สิงห์มงคลศักดิ์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210601 ช่างก่อสร้าง 2023-12-01
  15 30106011015 นายไชยภพ สกุณา ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210601 ช่างก่อสร้าง 2023-12-02
  16 30106011016 นายธนวัต โพธิ์อ่อน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210601 ช่างก่อสร้าง 2023-12-02
  17 30106011017 นายวรสรณ์ สมัครการ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210601 ช่างก่อสร้าง 2023-12-02
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@lbtech.ac.th
  ผู้พัฒนาระบบ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. 036-689-767