logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2567

  ระดับ ปวส. (ปกติ (ตรงสาขา)) สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม

  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 30105011001 นางสาวแพรพรพรรณ ปาสาจะ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210501 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2023-11-04
  2 30105011002 นางสาวนัดถะนิด เอี่ยมเทศ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210501 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2023-11-04
  3 30105011003 นายศุภเชษฐ์ หวานฉ่ำ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210501 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2023-11-05
  4 30105011004 นายวิชญ์พงศ์ จันทร์เรือง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210501 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2023-11-05
  5 30105011005 นางสาวพิมพ์ชนก เสมาทอง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210501 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2023-11-06
  6 30105011006 นายณัฐพงษ์ โตยิ่ง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210501 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2023-11-06
  7 30105011007 นางสาวสุพิชา คธาวุธ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210501 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2023-11-08
  8 30105011008 นางสาวจิราพร แก้วจีน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210501 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2023-11-08
  9 30105011009 นางสาวอมลวรรณ ประกอบดี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210501 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2023-11-08
  10 30105011010 นางสาวสุริชา นาหอมจันทร์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210501 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2023-11-08
  11 30105011011 นางสาวนิตยา แก้วเฟื่อง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210501 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2023-11-08
  12 30105011012 นายอิงควัต คุณชะ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210501 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2023-11-09
  13 30105011013 นายปุญญพัฒน์ ขันเล็ก ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210501 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2023-11-10
  14 30105011014 นายธนกร ปลัองทอง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210501 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2023-11-10
  15 30105011015 นายธนาธิป สกุลชู ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210501 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2023-11-11
  16 30105011016 นายธนพนษ์ ทรัพย์เลิศ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210501 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2023-11-17
  17 30105011017 นายณัฐพล กล้วยดี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210501 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2023-11-18
  18 30105011018 นายภูวนัย ศรีวิเศษ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210501 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2023-11-20
  19 30105011019 นางสาวเสาวลักษณ์ มั่งมูล ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210501 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2023-11-22
  20 30105011020 นายณัฐภัทร สายปัญญา ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210501 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2023-11-22
  21 30105011021 นายภูริณัฐ ประเสริฐสุข ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210501 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2023-11-27
  22 30105011022 นายจัตุรภุช สิงห์สกุล ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210501 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2023-11-27
  23 30105011023 นายคณาธิป ตุ้นสกุล ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210501 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2023-11-28
  24 30105011024 นางสาววรนุช ภูพนาแสง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210501 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2023-11-28
  25 30105011025 นายโชคชัย เงินกลม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210501 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2023-11-29
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@lbtech.ac.th
  ผู้พัฒนาระบบ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. 036-689-767